Nowe książki - Kwiecień 1999

P r a c e    n a u k o w e

JĘZYKOZNAWSTWO: Małgorzata B o r e k: Predykaty wyrażające dyskomfort psychiczny w języku rosyjskim w konfrontacji z językiem polskim, bibliogr., indeks, tab., rez., summ., 12 zł

PRAWO. Z dziejów prawa. Część 2. Red. Adam L i t y ń s k i, mapy, Zsfg., summ., 15 zł

S k r y p t y

SOCJOLOGIA: Leszek A. G r u s z c z y ń s k i: Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wyd. II, bibliogr., tab., rys., 12 zł

NAUKI O ZIEMI. Włodzimierz Ł a p o t: Gemmologia ogólna, bibliogr., rys., tab., rés., 20 zł

Czasopisma

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 1998 [1999] R. XL (LI), T. 2/11. Red. Danuta D r y n d a, bibliogr., summ., 7 zł (półrocznik)

ZAPOWIEDZI

SOCJOLOGIA. "Studia Etnologiczne i Antropologiczne". T. 2: Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna. Red. Irena B u k o w s k a-F l o r e ń- s k a

PEDAGOGIKA. Edukacja aksjologiczna. T. 4: Wybrane problemy przekazu wartości. Red. Katarzyna O l b r y c h t