REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO (1999)

I. Wybory rektora i prorektorów
§ 1. [wybory rektora]

1. Wyboru rektora dokona kolegium elektorów złożone z 200 elektorów.

2. Rektor zwołuje posiedzenie kolegium elektorów, wyznaczając jego datę na 19 kwietnia 1999 r. Do czasu wyboru przewodniczącego kolegium, posiedzenie to prowadzi przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej. Kolegium elektorów wybiera spośród członków kolegium zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym swego przewodniczącego, a w głosowaniu jawnym - protokolanta.

3. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się sondaż wyborczy. Przewodniczący kolegium elektorów wzywa elektorów do umieszczenia na karcie nazwiska jednej osoby, która w jej przekonaniu mogłaby pełnić funkcję rektora. Przepisu § 2 ust. 3 nie stosuje się. Wynik przeprowadzonego sondażu podaje do wiadomości członków kolegium elektorów jego przewodniczący, bezpośrednio po obliczeniu głosów.

4. Pierwsze posiedzenie wyborcze kolegium elektorów odbędzie się w dniu 14 maja 1999 r. w auli uniwersyteckiej im. K. Lepszego przy ul. Bankowej 12 o godz. 10, oo. Na posiedzeniu tym nastąpi prezentacja kandydatów na rektora, których przedstawia przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej. Elektorzy mogą zadawać kandydatom pytania.

5. Drugie posiedzenie wyborcze kolegium elektorów (zebranie elekcyjne) odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia, o jakim mowa w ust. 4. Na posiedzeniu tym odbędzie się właściwa elekcja.

6. Z zastrzeżeniem ust. 2, posiedzenia wyborcze zwołuje i prowadzi przewodniczący kolegium elektorów.

7. 1. W posiedzeniach wyborczych, o jakich mowa w ust. 4 i 5, mogą brać udział nie będący elektorami kandydaci na rektora.

7. 2. W posiedzeniach kolegium elektorów z głosem doradczym w sprawie procedury wyborczej uczestniczą członkowie uczelnianej komisji wyborczej.

8. Nazwiska kandydatów na rektora umieszcza się na kartach do głosowania w porządku alfabetycznym. Aktu głosowania dokonuje się przez skreślenie kandydatów, przeciwko którym głos jest oddany. Głos jest nieważny, jeśli na karcie do głosowania pozostało więcej niż jedno nazwisko nie skreślone albo skreślone zostały wszystkie nazwiska.

9. Jeżeli zgłoszona została tylko jedna kandydatura, obok nazwiska kandydata umieszcza się w odpowiednich polach słowa: "za", "wstrzymuję się", "przeciw". Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostało nie skreślone więcej niż jedno pole albo skreślone zostały wszystkie pola.

10. Wyniki sondażu, o którym mowa w ust. 3, i głosowania, oblicza komisja skrutacyjna wybrana przez kolegium elektorów na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym.

11. 1. Za wybranego rektora (rektora-elekta) uważa się tego kandydata, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

11. 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się niezwłocznie głosowanie ponowne. W ponownym głosowaniu głosuje się tylko na tych dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali najwięcej głosów. Jeżeli dwa pierwsze miejsca zajęło więcej niż dwóch kandydatów, w ponownych wyborach głosuje się na wszystkich tych kandydatów.

11. 3. Jeżeli kolejne ponowne głosowanie nie doprowadzi do wyboru rektora, przewodniczący kolegium elektorów zarządza przerwę, wzywając jednocześnie obecnych na zebraniu elektorów do zgłoszenia nowych kandydatów. Poprzednio zgłoszone kandydatury mogą być ponowione.

12. Do wyborów ponownych stosuje przepisy o wyborze rektora.

13. Czynności wyborcze kolegium elektorów są ważne, jeśli w zebraniu uczestniczy co najmniej 2/3 wybranych elektorów.

§ 2. [zgłaszanie kandydatów na rektora]

1. Prawo zgłaszania kandydatów na rektora przysługuje wyłącznie pracownikom i studentom Uniwersytetu, posiadającym czynne prawo wyborcze. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 5, kandydatów na rektora zgłasza się uczelnianej komisji wyborczej nie wcześniej niż 22 kwietnia 1999 r. i nie później niż 5 maja 1999 r.

2. Jeżeli do dnia 5 maja 1999 r. nie zgłoszono żadnego kandydata, termin zgłaszania kandydatów przedłuża się do dnia 12 maja 1999 r. O przedłużeniu terminu informuje kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w sposób zwyczajowo przyjęty przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej.

3. Zgłoszenie kandydata następuje na piśmie. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie obejmujące w szczególności charakterystykę osiągnięć naukowych i doświadczeń organizacyjnych kandydata oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Uczelniana komisja wyborcza odmawia przyjęcia zgłoszenia, jeśli nie odpowiada ono warunkom określonych w niniejszym przepisie oraz jeżeli wpłynęło po terminie.

4. Jeżeli do dnia 5 maja 1999 r. albo w terminie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszona została przynajmniej jedna kandydatura, przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej zamyka listę kandydatów, przekazuje ją niezwłocznie przewodniczącemu kolegium elektorów, a informację o zgłoszonych kandydatach podaje do wiadomości społeczności akademickiej Uniwersytetu w sposób zwyczajowo przyjęty; za zgodą kandydata treść zgłoszenia może zostać umieszczona w sieci elektronicznej.

5. Jeżeli w okresach wskazanych w ust. 1 i 2 nie doszło do zgłoszenia ani jednego kandydata, zgłoszenie może nastąpić na zebraniu elekcyjnym. Zgłoszenie dodatkowych kandydatur może nastąpić także w warunkach określonych w § 1 ust. 11 pkt 3. W takim przypadku uzasadnienie zgłoszenia i zgoda kandydata mogą mieć charakter ustny; jeżeli zgłoszony kandydat nie bierze udziału w posiedzeniu, wymagana jest pisemna zgoda na kandydowanie.

6. W sprawie kandydatów na rektora elektorzy mogą zasięgać opinii rad wydziałów lub grup wyborczych powołanych do wyboru elektorów.

§ 3. [wybory prorektorów]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wyboru prorektorów dokona kolegium elektorów w dniu 21 maja 1999 r. w auli uniwersyteckiej im. K. Lepszego przy ul. Bankowej 12 o godz. 10, oo.

2. Na wniosek rektora-elekta, kolegium elektorów dokona wyboru prorektorów na tym samym posiedzeniu, na którym dokonany został wybór rektora-elekta.

3. Do wyboru prorektorów stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze rektora.

4. Kandydatów na prorektora może zgłosić wyłącznie rektor-elekt, z zachowaniem wymagań przewidzianych w art. 60 ust. 5 ustawy o szkolnictwie wyższym.

5. Na każde stanowisko prorektora rektor-elekt może zgłosić dowolną liczbę kandydatów.

6. Dla każdego stanowiska prorektorskiego sporządza się oddzielną kartę do głosowania.

II. Wybory dziekanów i prodziekanów
§ 4. [wybory dziekana]

1. Wyboru dziekana dokonuje rada wydziału.

2. Wybory dziekanów powinny się odbyć w dniach 31 maja do 2 czerwca 1999 r.

3. Do wyboru dziekana stosuje się odpowiednio postanowienia § 1 ust. 4, 8-13, z tym że kompetencje zastrzeżone dla uczelnianej komisji wyborczej lub jej przewodniczącego spełnia wydziałowa komisja wyborcza lub jej przewodniczący.

4. Do zgłaszania kandydatów na dziekana stosuje się odpowiednio postanowienia § 2.

§ 5. [wybory prodziekanów]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wybory prodziekanów powinny odbyć się w okresie od 7 do 9 czerwca 1999 r.

2. Na wniosek dziekana-elekta, rada wydziału dokona wyboru prodziekanów na tym samym posiedzeniu, na którym dokonany został wybór dziekana-elekta.

3. Do wyboru prodziekanów stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze dziekana, z tym że prawo zgłaszania kandydatów - z zachowaniem wymagań art. 62 ust. 2 zd. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym - przysługuje wyłącznie dziekanowi-elektowi.

III. Kolegium elektorów
§ 6. [zasady i tryb wyboru elektorów]

1. Ustala się następujący podział mandatów nauczycieli akademickich i studentów w kolegium elektorów:

Wydział
Profesorowie i
doktorzy habilitowani
Inni nauczyciele
akademiccy
Studenci
1. Biologii i Ochrony Środowiska 5 4 1
2. Filia w Cieszynie 12 5 5
3. Filologiczny 24 9 6
(poz. 3, 4 i 5 łącznie)
4. Radia i Telewizji 3 1 -
5. MISH - - -
6. Matematyki, Fizyki i Chemii 19 6 2
(poz. 6 i 7 łącznie)
7. MISMP - - -
8. Nauk o Ziemi 7 3 2
9. Nauk Społecznych 11
(poz. 9 i 10 łącznie)
5
(poz. 9 i 11 łącznie)
6
(poz. 9 i 11 łącznie)
10. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Europejskich UŚl. - - -
11. Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych - - -
12. Pedagogiki i Psychologii 5 5 5
13. Prawa i Administracji 9 2 10
14. Techniki 5 4 2
15. Jednostki wspólne, ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe (SPNJO, SWFiS, Alliance Française, SINJA, KJB, Szkoła Zarządzania) - 6 1
(dot. tylko KJB i
Szkoły Zarządzania)
RAZEM:
100
50
40

2. Ustala się następujący podział mandatów pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi:

Grupa wyborcza
Liczba mandatów
1. Pracownicy wszystkich wydziałów w Katowicach oraz SPNJO, SWFiS, Alliance Française, SINJA, SzJiKP, Centrum St. nad Cz. i Środ., MSzNP, SzZarz. UŚ, ŚMSzH, MISH, Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu 3
2. Pracownicy zatrudnieni w Cieszynie (w tym pracownicy biblioteki) 1
3. Pracownicy wydziałów w Sosnowcu oraz Os. Akadem. w Sosnowcu i KJB 2
4. Pracownicy administracji centralnej, Działu Transportu, Działu Agend Kulturalnych (łącznie z Zespołem "Katowice" oraz red. "Gazety Uniw. UŚ"), Os. Akadem. w Katowicach, Archiwum UŚl., CTO, Działu Informatyzacji Uczelni 3
5. Pracownicy Biblioteki Głównej UŚl. oraz bibliotek (wydziałowych, instytutowych, KJB, MSzNP, Alliance Française, SPNJO), Redakcji Wydawnictwa 1
Razem:
10

3. Elektorzy reprezentujący poszczególne środowiska nauczycieli akademickich i studentów wybierani są do kolegium elektorów przez te środowiska w ramach wydziałów.

4. 1. Elektorzy reprezentujący nauczycieli akademickich danego wydziału wybierani są na wydziałowym zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich, które zwołuje i otwiera dziekan wydziału, następnie zebrani wybierają przewodniczącego zebrania. Zebrania takie powinny odbyć się najpóźniej dnia 16 kwietnia 1999 r.

4. 2. Każdemu uczestnikowi zebrania przysługuje prawo zgłoszenia kandydatów. W głosowaniu nad wszystkimi zgłoszonymi kandydatami biorą udział wszyscy zgromadzeni nauczyciele akademiccy.

4. 3. Liczba kandydatów na elektorów reprezentujących profesorów i doktorów habilitowanych oraz innych nauczycieli akademickich może dowolnie przekraczać liczbę przyznanych mandatów dla danej grupy nauczycieli akademickich.

4. 4. Sporządza się oddzielną kartę do głosowania dla kandydatów reprezentujących profesorów i doktorów habilitowanych oraz oddzielną kartę do głosowania dla kandydatów reprezentujących pozostałych nauczycieli akademickich.

4. 5. Kandydatów na elektorów umieszcza się na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.

4. 6. Głos jest nieważny, jeżeli liczba kandydatów pozostawionych bez skreślenia na karcie do głosowania przekracza liczbę mandatów przyznanych dla danej grupy nauczycieli akademickich.

4. 7. Obliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym przez uczestników zebrania.

4. 8. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwięcej ważnych głosów, przy czym każdy z nich musi uzyskać więcej niż połowę ważnych głosów. Jeżeli w pierwszej turze głosowania nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów elektorskich, głosowanie ponawia się. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia nowych kandydatów.

5. 1. Tryb wyboru studentów do kolegium elektorów określa uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego. Organ ten powołuje uczelnianą i wydziałowe studenckie komisje wyborcze.

5. 2. Wybory elektorów-studentów powinny odbyć się najpóźniej dnia 16 kwietnia 1999 r.

5. 3. Do wyboru elektorów-studentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 pkt 3, 5, 6 i 8 niniejszego paragrafu.

6. 1. Zespoły pracowników Uniwersytetu, dla których w ust. 2 niniejszego paragrafu przyznano określoną liczbę mandatów, tworzą grupy wyborcze.

6. 2. Wybór elektorów następuje na zebraniach wyborczych tych grup. Zebrania poszczególnych grup wyborczych zwołują i otwierają przewodniczący pozawydziałowych komisji wyborczych, następnie zaś uczestnicy zebrania dokonują wyboru przewodniczącego zebrania.

6. 3. Zebrania wyborcze, o których mowa w pkt. 2 powinny odbyć się najpóźniej dnia 16 kwietnia 1999 r.

6. 4. Do wyborów elektorów przez pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 pkt 2, 3, 5-8 niniejszego paragrafu.

7. 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach wspólnych ogólnouczelnianych i międzywydziałowych tworzą oddzielną grupę wyborczą.

7. 2. Do wyborów elektorów przez grupę wyborczą określoną w pkt. 1 niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 pkt 2, 3, 5-8 oraz ust. 6 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu.

IV. Wybory przedstawicieli do senatu i rad wydziałów
§ 7. [wybory przedstawicieli do senatu]

1. W skład senatu, poza osobami określonymi w art. 47 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szkolnictwie wyższym, wchodzą wybrani przedstawiciele:
a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora oraz innych nauczycieli akademickich mających stopień naukowy doktora habilitowanego, w liczbie czternastu,
b) pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie jedenastu,
c) samorządu studenckiego, w liczbie dziesięciu,
d) pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, w liczbie dwóch.

2. Z zastrzeżeniem ust. 2, przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej Uniwersytetu wybierani są osobno w każdym wydziale na zebraniach odpowiednich grup tych środowisk.

3. Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wybierani są przez członków kolegium elektorów, reprezentujących w kolegium tych pracowników, spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze do organów Uniwersytetu. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim osobom tworzącym tę grupę pracowników.

4. Do wyborów przedstawicieli do senatu stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 niniejszego regulaminu, z tym że wybory powinny się zakończyć do 30 czerwca 1999 r.

§ 8. [wybory przedstawicieli do rad wydziału]

1. W skład rady wydziału, poza osobami, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szkolnictwie wyższym, wchodzą wybrani przedstawiciele:
a) pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie stanowiącej 15% składu rady wydziału,
b) samorządu studenckiego w liczbie stanowiącej 10% składu rady wydziału,
c) pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w liczbie stanowiącej 5% składu rady wydziału.

2. Do wyborów do rady wydziału przedstawicieli nauczycieli akademickich i pracowników wydziału, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 oraz § 7 ust. 1 i 3 niniejszego regulaminu.

V. Komisje wyborcze,
kadencja kolegium elektorów
§ 9. [komisje wyborcze]

1. Senat powołuje przewodniczącego i członków uczelnianej komisji wyborczej.
2. Rada wydziału powołuje przewodniczącego i członków wydziałowej komisji wyborczej.
3. Komisje wyborcze wykonują uprawnienia przyznane im w dotychczasowych postanowieniach, a nadto czuwają nad zgodnością wszystkich czynności wyborczych z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym oraz gromadzą i zabezpieczają dokumentację wyborczą.

VI. Kadencja organów Uniwersytetu
§ 10.

1. Kadencja rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów rozpoczyna się w dniu 1 września 1999 r. i trwa do 31 sierpnia 2002 r.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do kadencji senatu i rad wydziałów, z tym że kadencja studentów w tych organach wygasa 31 października każdego kolejnego roku.

3. Kadencja kolegium elektorów rozpoczyna się z chwilą wyboru tego organu i trwa do dnia powołania nowego kolegium, jednakże nie dłużej niż do 31 sierpnia 2002 r. Do kadencji elektorów studenckich stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2.

VII. Przepis końcowy

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 1999 r.