Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Nowe książki

Prace naukowe

HISTORIA. Aneta Borowik : Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym. Wyd. 2.

TEOLOGIA. „Philosophy and Canon Law” 2016. Vol. 2: Man – Family – Society in the Modern World. Ed. Andrzej Pastwa

NAUKI POLITYCZNE. Marian Mitręga , Joanna Lustig , Natalia Stępień - Lampa , Bożena Zasępa , Paweł Grzywna : Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce

Tomasz Kubin , Małgorzata Lorencka , Małgorzata Myśliwiec : Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 17. Red. Jan Iwanek , Robert Radek

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2016, nr 1–2 (8): Rozprawy i artykuły: Męskie sprawy. Prezentacje: Marta Syrwid. Red. naczelny Adam Dziadek , redaktor materiałów w części „Męskie sprawy” Adam Dziadek

Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. Barbara Gutkowska , Agnieszka Nęcka , Katarzyna Gutkowska-Ociepa

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Sophie Tieck-Bernhardi. Fantazje i marzenia. Red. Renata Dampc-Jarosz , Nina Nowara-Matusik

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2016. T. 7. Cz. 1: Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie. Red. nacz. Bożena Tokarz

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica” 2016. Vol. 13. Red. Anna Kucz , Patrycja Matusiak

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1. Red. Ewa Jaskó łowa , Danuta Krzyżyk , Bernadetta Niesporek-Szamburska , Małgorzata Wójcik-Dudek

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2. Red. Ewa Jaskółowa , Danuta Krzyżyk , Bernadetta Ni esporek-Szamburska , Małgorzata Wójcik-Dudek

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Paulina Biały: Polish and English diminutives in literary translation: Pragmatic and cross-cultural perspectives

Katarzyna Tilgner : Dusza, ciało i tabu. Studia nad sakralnością praindoeuropejskiego formantu *u w łacińskiej terminologii anatomicznej

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Karolina Jędrych : Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieści Marii Krüger

„Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 25. Red. Danuta Krzyżyk

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 1 (24): Dziedzictwo materialne – biblioteki, muzea, stowarzyszenia. Red. Karol Makles

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Media społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni. T. 1. Red. Krystyna Doktorowicz

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2016. T. 18. Red. Maksymilian Pazdan

Agnieszka P iwowarczyk: Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

PEDAGOGIKA. Anna Studenska: Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się

„International Journal of Research in E-learning” 2016. Vol. 2 (2). Ed. in Chief Eugenia Smyrnowa-Trybulska , Eds. of Thematic Issue Nataliia Morze , Jozef Malach , Tatiana Noskova , Antonio dos Reis , Eugenia Smyrnova-Trybulska

INFORMATYKA. Małgorzata Gajos-Gržetić: Reprezentacja nauki o geoinformacji w wybranych językach informacyjno -wyszukiwawczych

NAUKA O MATERIAŁACH. Ryszard Skulski: Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach i strukturach wielowarstwowych

Zapowiedzi

Prace naukowe

HISTORIA. Mirosława Sobczyńska-Szczepańska: Architektura Trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

TEOLOGIA. Dawid Ledwoń : Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studia egzegetyczno-teologiczne

NAUKI POLITYCZNE. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 18. Red. Jan Iwanek , Robert Radek

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. „Wortfolge. Szyk słów” 2017, nr 1. Red. Robert Rduch

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Ekonomia literatury. 5: Ekonomia literatury. Antologia. Red. Mikołaj Ratajczak , Paweł Tomczok

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Językowe/tekstualne/ kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. Violetta Mantajewska

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 3: Hermeneutyka wina. Red. Anna Kucz , Patrycja Matusiak

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Marcin Zabawa : English semantic loans, loan translations and loan renditians in informal Polish of computer users

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Semantyka przestrzeni miejskich w aspekcie relacji interpersonalnych. Cz. 1. Czynniki konfliktotwórcze / Семантика городских пространств в условиях межсубъектных взаимодействий. Ч. 1: Конфликтогенные обстоятельства. Red. Piotr Cze rwiński , Maciej Walczak

STUDIA O KULTURZE. Joga w kontekstach kulturowych 2. Red. Anna Gomóła , Kamila Gęsikowska

Filmowe pejzaże Europy. Red. Barbara Kita , Magdalena Kempna-Pieniążek

SZTUKA I DYDAKTYKA. Alicja Głutkowska-Polniak: Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje

NAUKI O ZIEMI. Mariusz Grabiec: Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu. W świetle badań metodami radarowymi

Podręczniki i skrypty

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5. Red. Katarzyna Tałuć