19 maja na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Aktualne problemy ochrony środowiska”

Dyskutujmy o problemach środowiska

Podczas konferencji spotkali się eksperci wielu dyscyplin prowadzący badania w zakresie ochrony środowiska i przedstawiciele firm realizujących działalność w przedmiotowym zakresie. Konferencję zorganizowała Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN (KOŚIGO PAN) oddziału w Katowicach we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Finansowego wsparcia udzieliło MNiSW w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę w roku 2017.

Sesja „Wyniki prac badawczych i wdrożeniowych z zakresu ochrony środowiska”
Sesja „Wyniki prac badawczych i wdrożeniowych z zakresu ochrony środowiska”

Konferencja „Aktualne problemy ochrony środowiska” miała na celu połączyć tematykę wcześniejszych konferencji branżowych organizowanych pod patronatem Komisji PAN i poszerzyć problematykę o nowe zagadnienia. Zaprezentowano referaty wskazujące najważniejsze wyzwania, jakie stoją przez naukowcami w ochronie środowiska, m.in w zakresie stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności, poszukiwania materiałów dla tzw. zielonej gospodarki. Równie istotne dla stanu środowiska przyrodniczego i jakości życia ludzi okazały się problemy oczyszczania gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi czy uprawy roślin na potrzeby wytwarzania energii (wyniki projektu Phyto2Energy, 7 PR UE). Zaprezentowano nowe możliwości wykorzystania nowoczesnych metod i technik, np. teledetekcyjnych w połączeniu z klasycznymi badaniami botanicznymi, do oceny stanu środowiska i zarządzania jego zasobami (wyniki projektu HABITArs, NCBiR, konkurs BIOSTRATEG). Pokazano również sposoby wykorzystania zgromadzonych danych o środowisku do sterowania rozwojem miast.

W konferencji wzięło udział 133 uczestników, reprezentujących 14 jednostek naukowych, w tym 2 zagraniczne, i 5 podmiotów gospodarczych. Gościem specjalnym konferencji była prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN, która wskazała kierunki działań, jakie powinny być podejmowane w zakresie ochrony środowiska w skali całego kraju.

W sesji „Wyniki prac badawczych i wdrożeniowych z zakresu ochrony środowiska” zaprezentowano łącznie 50 posterów. Autorami plakatów byli pracownicy naukowi, doktoranci, a także studenci, którzy uczestniczyli w realizacji projektu InfoRevita na WBIOŚ (NCBiR, konkurs TANGO I). Ponadto rezultaty prac przedstawili uczestnicy zadania: Studenckie Zespoły Projektowe prowadzonego w ramach projektu dydaktycznego „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów WBiOŚ UŚ na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych” finansowanego przez NCBiR w ramach konkursu PO WER.

Dominującą tematyką była ocena stanu środowiska nowoczesnymi metodami badawczymi, zagrożenia zasobów i rezultaty prac wykorzystujących zjawiska fizyczne, procesy chemiczne i organizmy w technologiach prowadzących do poprawy jakości środowiska przyrodniczego, w tym neutralizacji odpadów komunalnych i rolniczych.

Nagrody w ogłoszonym przez organizatorów konkursie na najlepszą prezentację wyników badań ufundowało Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Śląski. Najlepszą prezentację wybrali uczestnicy w przeprowadzonym tajnym głosowaniu. Specjalne wyróżnienia w kategorii kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska przyznała Polska Izba Ekologii w Katowicach. Wyróżnienie za innowacyjne ujęcie problemów ochrony środowiska zostało przyznane przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Sekcja Geobotaniki, Polskiego Towarzystwa Botanicznego nagrodziła prezentacje, w których realizacji wykorzystano metody geobotaniczne. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ doceniła poster wyróżnieniem „Studenci dla Studentów” za profesjonalną formę prezentacji wyników badań.

Pierwszej edycji konferencji patronował JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan WBIOŚ prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget oraz Polskie Towarzystwo Botaniczne. Patronat medialny nad konferencją objęła Polska Izba Ekologii. Partnerami wydarzenia byli: „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”, Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu oraz Centrum Badań nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ.

Organizatorzy dziękują za uczestnikom za udział w konferencji i prezentację wyników, radzie naukowej konferencji za wsparcie merytoryczne, partnerom i sponsorom za uświetnienie wydarzenia. Streszczenia prac zostaną opublikowane w wersji online, prośrodowiskowo. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: www.apos.us.edu.pl.

 

Autorzy: Edyta Sierka
Fotografie: Marta Kandziora-Ciupa