11 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego”

Nowe regulacje

Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego we współpracy z Katedrą Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego jest organizacją studencką działającą od 2012 roku i zajmuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym. Działa przy Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, a opiekę merytoryczną nad nim sprawują dr Anna Gronkiewicz oraz dr Agnieszka Ziółkowska. W trakcie swojej dotychczasowej działalności Koło zorganizowało 7 ogólnopolskich konferencji naukowych oraz wydało 4 publikacje książkowe.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu postępowania
administracyjnego”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego”

Konferencja „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego” objęta była patronatami: dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ, prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz prezydenta Katowic. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała Telewizja TVP3 Katowice.

Konferencja miała na celu przybliżenie uczestnikom zmian wnikających z nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, które weszły w życie 1 czerwca 2017 roku. Do Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono szereg nowych instytucji procesowych, które w opinii projektodawców mają uprościć oraz przyspieszyć procedurę administracyjną. Prelegenci przedstawili najważniejsze przepisy wprowadzone nowelizacją. Podczas konferencji referaty wygłosili przedstawiciele ośmiu ośrodków akademickich (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Akademia im. Leona Koźmińskiego oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). Słuchaczami byli przede wszystkim studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, adwokaci oraz radcowie prawni, przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, a także członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych.

Konferencja „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego” podzielona była na cztery części. Pierwszy panel, moderowany przez prof. dr. hab. Grzegorza Łaszczycę (kierownika Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego), odnosił się do zmian w zakresie zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Przedstawione w tym panelu referaty dotyczyły w szczególności zasad, takich jak: zasada in dubio pro libertate, zasada równości, zasada ugodowego załatwiania spraw, zasada wyjaśniania niespełnionych przesłanek czy w końcu zasada bezstronności. Kolejną część wydarzenia poprowadził prof. dr hab. Andrzej Matan. Drugi panel poświęcony był wprowadzonym do Kodeksu postępowania administracyjnego instytucjom procesowym, pośród których wyróżnić należy instytucję ponaglenia, mediację, posiedzenie w trybie współdziałania, milczące załatwienie sprawy, a także postępowanie uproszczone. Trzeci panel wydarzenia dotyczył nowej regulacji w zakresie procedury odwoławczej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, a moderowany był przez prof. dr hab. Lidię Zacharko. Wystąpienia w tej części opisywały m.in. odstępstwo od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, nową instytucję zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej, wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a także decyzję kasacyjną powodującą przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Ostatnia część konferencji, prowadzona przez dr Annę Gronkiewicz oraz dr Agnieszkę Ziółkowską, związana była z karami administracyjnymi, które wskutek nowelizacji zostały bezpośrednio uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego, oraz z europejską współpracą administracyjną. W części tej przedstawiono instytucję kar administracyjnych w ogólności, jak również zaprezentowano uwagi krytyczne związane z regulacją kar. Ponadto został wygłoszony referat na temat trybu europejskiej współpracy administracyjnej. Każdy panel kończył się dyskusją, w której brali udział nie tylko prelegenci, ale także zgromadzona publiczność.

Po zakończeniu ostatniej części organizatorzy podziękowali licznie zgromadzonym gościom za udział w wydarzeniu oraz zapowiedzieli ukazanie się publikacji, która w założeniu jej redaktorów ma stanowić nie tylko analizę wprowadzonych w 2017 roku zmian w procedurze administracyjnej, ale ma być również asumptem do dyskusji związanej dalszymi udoskonaleniami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Szczegółowy przebieg konferencji oraz relacja zdjęciowa znajdują się na stronie internetowej:

http://www.knpa.us.edu.pl/2017/05/konferencja-naukowa-nowelizacja-kodeksupostepowania-administracyjnego-11-maja-2017 r.

Autorzy: Tomasz Mizioch
Fotografie: Piotr Boczkowski