Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 6 (10). Red. Jerzy Sperka , Bożena Czwojdrak

Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money. T. 5: Azja Mniejsza w czasach rzymskich / Asia Minor in Roman Times. Red. Wiesław Kaczanowicz

FILOZOFIA. Malwina Rolka : Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2014. T. 14: Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Halina Rusek , Jacek Szczyrbowski

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5. Red. Ewa Budzyńska

O współczesnych praktykach genderyzacji ciała. Red. Kazimiera Wódz , Jolanta Klimczak

Katarzyna Juszczyk -Frelkiewicz : „Kohabitacja” w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich

Robert Pyka : Metropolizacja a lokalne „governance” (Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej)

NAUKI POLITYCZNE. 25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Marek Barański , Jerzy Wiśniewski

Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku. Red. Katarzyna Czornik , Miron L a k omy, Mieczysław Stolarczyk

Tomasz Kubin : Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej

Małgorzata Myśliwiec : Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii

Magdalena Ślawska : Formy dialogu w gatunkach prasowych

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Doświadczając. Szkice o twórczości (anty)modernistycznej. Red. Ewa Bartos , Michał Kłosiński

Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 5. Red. Marek Piechota , Janusz Ryba , współudz. Maria

Janoszka

Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek. Red. Krzysztof Kłosiński , Dawid Matuszek

Sarmackie theatrum. T. 7: W kręgu rodziny i prywatności. Red. Mariola Jarczykowa , Renata Ryba

Krzysztof Krasuski : Republiki literackiej nowoczesności

Marek Mikołajec : Profanacje, rewizje – przeciw doktrynom. Dwa opowiadania z debiutanckiego tomu Witolda Gombrowicza

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Camouflage. Secrecy and Exposure in Cultural and Literary Studies. Eds. Wojciech Kalaga ,

Marcin Mazurek , Marcin Sarnek

Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii. Red. Rafał Borysławski , Alicja B emb e n , Justyna Jajszczok , Jakub Gajda

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2007–2012). Red. Bożena Tokarz

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 24: Słowianie Wschodni – Literatura – Kultura – Sztuka. Red. Halina Mazurek , Jadwiga Gracla

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 11. Ed. Tomasz Sapota , Anna Szczepaniak

Szkice o Antyku. T. 1: Antyk odczytany na nowo. Red. Anna K u c z , Patrycja Matusiak

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Język Artystyczny”. T. 15: Język(i) kultury popularnej. Red. Artur Rejter

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. „Neophilologica” 2014. Vol. 26: Le concept d’ événement et autres études. Réd. Wiesław B a n y ś , textes réunis par Dan Van Raemdonck , Laura Calabrese , Fabrice Marsac

Agnieszka Szyndler : Zoomorfismos fraseológicos del español y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Magdalena Błaszak : Imperceptywność w języku macedońskim i polskim

Mariola Szymczak -Rozlach : Eufemizmy we współczesnym języku słowackim

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. Magdalena Ochwat : Poezja paradoksów – paradoksy w poezji. Poetycka teologia Jana Twardowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Wacława Oszajcy

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Karol Makles : Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej

SZTUKA I DYDAKTYKA. „Studia Artystyczne”. Sztuka w przestrzeniach współczesności. T. 1, 2014. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski , Aleksandra Giełdoń -Paszek , Remigiusz Kopoczek , Ryszard Solik

Sztuka – edukacja – kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej. Red. Urszula Szuścik , Ewa Linkiewicz

PRAWO. Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień. Red. Artur Biłgorajski

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2014. T. 1 (42): Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej. Red. Ewa Wysocka

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1. Red. Urszula Szuścik ,

Beata Oelszlaeger-Kosturek

Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2. Red. Urszula Szuścik ,

Beata Oelszlaeger Kosturek , Lidia Wollman

Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych. Red. Dagmara Dobosz , Katarzyna Joniec

Anastazja Sorkowicz : Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II

PSYCHOLOGIA. Psychologiczna praca z filmem. Red. Michał Brol , Agnieszka Skorupa

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 28 (2014). Red. naczelny Maciej Sablik

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Monika Sułkowska: Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych. Podręcznik dla studentów języka francuskiego. Wyd. 2.

STUDIA O KULTURZE. Widowisko – teatr – dramat. Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa. Wyd. 2. popr. i uzup. Red. Ewa

Wąchocka

NAUKI O ZIEMI. Maria Fajer : Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa dla studentów I roku geografii