Badania układów wysokiego ciśnienia atmosferycznego

Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska wyjaśnia, jak dokonuje się pomiarów aktynometrycznych
w ogródku meteorologicznym Wydziału Nauk o Ziemi UŚ
Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska wyjaśnia, jak dokonuje się pomiarów aktynometrycznych w ogródku meteorologicznym Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

Dr Zuzanna Bielec-Bąkowska, adiunkt z Katedry Klimatologii na Wydziale Nauk o Ziemi, zajmuje się badaniem układów wysokiego ciśnienia atmosferycznego oraz występowaniem ekstremalnych zdarzeń klimatycznych. Brak całościowych i zarazem porównawczych badań klimatologicznych dotyczących występowania układów wysokiego ciśnienia nad Europą oraz pojawiające się ostatnio twierdzenia o wzroście częstości występowania zdarzeń ekstremalnych skłoniły dr Bielec-Bąkowską do podjęcia badań poświęconych tym zagadnieniom. Podstawę przeprowadzonych analiz stanowiły średnie dobowe wartości ciśnienia na poziomie morza określone dla punktów gridowych (węzłowych) w siatce o rozdzielczości przestrzennej 2,5° x 2,5°. W badaniach wykorzystano także wartości charakteryzujące pole ciśnienia w wyższej troposferze oraz liczne mapy synoptyczne, a okres badawczy obejmował lata 1951–2010.

W ramach wydzielonych regionów badaczka określiła roczną i wieloletnią zmienność występowania wyżów, sprawdzając, czy ich liczba wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami. Okazało się, że w rozpatrywanym obszarze występuje dość istotne zróżnicowanie regionalne. Jest to ważna informacja nie tylko dla naukowców i mieszkańców poszczególnych regionów, ale w szczególności dla osób podejmujących decyzje o działaniach adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatu, oznacza to bowiem odpowiednio spadek lub wzrost częstości występowania fal upałów lub fal mrozów w wybranych obszarach Europy. Najbardziej pracochłonnym etapem prowadzonych badań było wyznaczenie i opisanie każdego z ponad 8400 silnych układów wysokiego ciśnienia, jakie wystąpiły w badanym okresie. Chociaż prace nad projektem zostały już zakończone, zgromadzone materiały pozwalają poszukiwać dalszych cech charakteryzujących występowanie silnych wyżów. W przyszłości dr Bielec-Bąkowska być może zajmie się wyznaczeniem tras przemieszczania się owych układów oraz ich trwałości i zasięgu.

Autorzy: Małgorzata Kłoskowicz
Fotografie: Małgorzata Kłoskowicz