Internacjonalizacja działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej jest jednym z najważniejszych kierunków aktywności Uniwersytetu Śląskiego

Mobilność akademicka

Uniwersytet zawarł ogółem ponad 650 umów bilateralnych z instytucjami z 40 państw świata. Zawarte porozumienia umożliwiają wymianę studentów i kadry akademickiej, a także prowadzenie wspólnych badań i przedsięwzięć edukacyjnych. W gronie naszych partnerów znajdują się uczelnie, ośrodki naukowe oraz przedsiębiorstwa z Brazylii, Chin, Niemiec, Francji, Włoch, Rosji czy Stanów Zjednoczonych.

Kierunek: Brazylia

W 2013 roku Polska przystąpiła do brazylijskiego programu „Nauka bez Granic” umożliwiającego wymianę studentów. Również Uniwersytet Śląski aktywnie współpracuje z tym krajem. W ciągu ostatniego roku UŚ zawarł umowy z dwiema brazylijskimi uczelniami znajdującymi się w Ameryce Południowej – Uniwersytetem Federalnym Parany oraz Papieskim Uniwersytetem Katolickim Parany. Obie umowy umożliwiają wymianę pracowni ków naukowych i studentów, wspólne badania naukowe oraz konferencje.

Kierunek: Chiny

Bardzo obiecująco rozwija się współpraca UŚ z Northeastern University w Shenyang (stolica prowincji Liaoning) w Chinach. Jest to współpraca wielokierunkowa, stanowiąca uzupełnienie kooperacji pomiędzy regionami Liaoning oraz województwem śląskim. Współpraca pomiędzy uczelniami jest niezwykle intensy wna i owocna. W październiku 2013 roku wspólnie otwarto lektorat języka polskiego na chińskiej uczelni. Zajęcia prowadzi mgr Adam Antoniewicz, pracownik naukowy UŚ, lek tor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, doktorant Wydziału Filologicznego. Wskaźnikiem zainteresowania językiem polskim i polską kulturą w Chinach jest fakt, że w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 chęć poznania polskiego języka i kultury zadeklarowało aż 120 chińskich studentów. Uniwersytet Śląski odwiedza coraz więcej studentów z Chin. Prócz szansy odbycia części studiów na katowickiej uczelni studenci przyjeżdżający w ramach wymiany mają też okazję odbycia staży w przedsiębiorstwach regionu śląskiego.

Kierunek: Kanada

Już od 18 lat Uniwersytet Śląski w Katowicach współpracuje z University of Alberta w Kanadzie. W Edmonton, gdzie znajduje się uczelnia, od wielu lat przebywa prof. Wacław Osadnik, wieloletni pracownik UŚ. Planowane jest odświeżenie istniejącego porozumienia i wprowadzenie współpracy pomiędzy uczelniami na nowe tory – w ramach negocjowanej obecnie umowy przewiduje się możliwość krótkich wyjazdów badawczych studentów i pracowników, którzy otrzymają stypendium strony kanadyjskiej. Współpraca z Kanadyjczykami poza możliwością rozwoju naukowego pozwoli również na odnowienie wspólnego pomysłu na publikowanie artykułów studentów i pracowników z Katowic i Edmonton we wspólnym piśmie „Forum”.

Kierunek: Europa / Erasmus+

Rok akademicki 2013/2014 jest szesnastym rokiem realizacji w Polsce programu Erasmus. Od roku akademickiego 2014/2015 jego miejsce zajmuje program Erasmus+, który stanowi połączenie dotychcz as istniejących programów Unii Europejskiej, związanych z edukacją na wszystkich poziomach. Wymiana akademicka, stanowiąca sedno programu Erasmus, będzie stanowiła w nowym programie Erasmus + jeden z jego elementów.

Uniwersytet Śląski w programie Erasmus uczestniczy od samego początku jego realizacji w Polsce. W pierwszym roku funkcjonowania programu na stypendium zagra niczne w celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej wyjechało 40 studentów. Miało miejsce także 5 wyjazdów pracowników Uniwersytetu Śląskiego do zagranicznych uczelni partnerskich w celu zrealizowania zajęć dydaktycznych oraz 2 wizyty pracowników zagranicznych uczelni. W ostatnim roku funkcjonowania Erasmusa na stypendium zagraniczne w celu zrealizowania części studiów wyjechało 255 studentów Uniwersytetu Śląskiego, a studia w naszej Uczelni podjęło 122 studentów zagranicznych. Na praktykę zagraniczną wyjechało 55 studentów Uniwersytetu Śląskiego. Odbyło się 205 dydaktycznych i 75 szkoleniowych wyjazdów pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz 50 wizyt pracowników zagranicznych uczelni partnerskich na katowickiej uczelni.

W pierwszym roku realizacji programu Uniwersytet Śląski dysponował 20 umowami dwustronnymi z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Obecnie dysponuje ponad 450 umowami dwustronnymi o współpracy w ramach programu Erasmus w różnych dziedzinach studiów z ponad 250 uczelniami partnerskimi w 26 państwach spośród 33 krajów uprawnionych, poza Polską, do uczestnictwa w programie.

Łącznie w ciągu szesnastu lat z oferty Era smusa skorzystało blisko 3500 studentów naszej Uczelni. Studia na Uniwersytecie w ramach wymiany realizowanej w programie Erasmus podjęło w tym czasie 747 studentów z zagranicznych uczelni. Miały także miejsc e 1742 wyjazdy pracowników Uniwersytetu Śląskiego i około 300 wizyt pracowników uczelni zagranicznych.

Dział Współpracy z Zagranicą