Uniwersytet Śląski podejmuje działania zmierzające do lepszego wykorzystania swojego potencjału intelektualnego i technicznego

Od nauki do gospodarki

Dokonywane są zmiany w strukturze funkcjonowania uczelni oraz uruchamiane są nowe inicjatywy, które mają na celu promowanie korzyści płynących ze współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego z przedstawicielami nauki, jak też popularyzację idei przedsiębiorczości akademickiej wśród naukowców, studentów i absolwentów.

Od 1 stycznia 2014 roku w administracji ogólnouczelnianej funkcjonuje Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką (CBNWG), które powstało poprzez połączenie dwóch jednostek – Działu Nauki oraz Biura Współpracy z Gospodarką. Centrum integruje działania w zakresie wspierania rozwoju nauczycieli akademickich, pozyskiwania środków na badania naukowe, promowania idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim Uniwersytetu, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz nawiązywania relacji biznesowych z przedsiębiorstwami.

Poniżej prezentujemy najważniejsze inicjatywy realizowane przez Centrum.

Powołanie spółki celowej

24 czerwca 2014 roku Senat UŚ wyraził zgodę na utworzenie spółki celowej Uczelni. Spółka powołana będzie w myśl przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Głównym zadaniem spółki celowej będzie w szczególności obejmowanie i/lub nabywanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych m.in. w Uczelni. Działania spółki celowej skierowane będą przede wszystkim do pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Śląskiego – zainteresowanych komercjalizacją wyników B+R prowadzonych na Uczelni i gotowych, by zaangażować się w komercjalizację – a także do przedsiębiorstw i inwestorów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań B+R prowadzonych na Uczelni. Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie: www.spin.us.edu.pl.

Katalog ofert i usług badawczych

Centrum przygotowuje katalog ofert i usług badawczych poprzez zebranie informacji na temat potencjału jednostek Uniwersytetu i usług, które są one w stanie zaoferować podmiotom zewnętrznym (innym jednostkom naukowym, przedsiębiorcom lub podmiotom samorządowym). Oferty przygotowywane są dla poszczególnych pomysłów / rozwiązań i technologii, jednostek organizacyjnych (wydziałów, instytutów, katedr, zakładów) jako całości, ale także jako oferty poszczególnych obszarów badawczych czy oferty naukowców.

Kompleksowa oferta pozwala podmiotom zewnętrznym na zapoznanie się z potencjałem Uczelni oraz ułatwia dotarcie do właściwych osób lub zespołów badawczych. Oferty zamieszczane są na stronie: www.transfer.us.edu.pl.

Prace badawcze / usługi na zlecenie

Prace badawcze lub usługi realizowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych to jedna z możliwych form współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi czy przedstawicielami samorządu terytorialnego. Prace badawcze zlecone stanowią źródło dodatkowego dochodu zarówno dla pracowników zaangażowanych w realizację usług, jak też dla jednostek, w których są one wykonywane. Realizacja prac badawczych na zlecenie przynosi korzyści całej społeczności akademickiej, przyczyniając się do zwiększania prestiżu oraz realizacji celu strategicznego, jakim jest zbliżenie świata nauki i biznesu.

Brokerzy innowacji / technologii

Brokerzy innowacji / technologii współpracujący z Uniwersytetem mają za zadanie wspierać działalność Centrum w identyfikowaniu projektów badawczych o wysokim potencjale komercyjnym, zacieśnianiu współpracy przedstawicieli środowiska nauki z sektorem biznesu czy inicjowaniu zakładania spółek typu spin off. Ich zadaniem jest poszukiwanie przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Uniwersytetem. Więcej informacji o działalności brokerów można znaleźć na stronie: www.broker.us.edu.pl.

Baza ekspertów

Centrum koordynuje powstanie bazy ekspertów Uniwersytetu, której celem jest zaprezentowanie oraz wypromowanie potencjału uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym. W bazie zgromadzone zostaną informacje o pracownikach naukowych, w tym o prowadzonych badaniach, możliwych do zrealizowania usługach badawczych, ekspertyzach czy szkoleniach. Dzięki temu osoby przeszukujące bazę, takie jak przedsiębiorcy czy naukowcy, będą miały możliwość szybkiego wyszukania eksperta w danej dziedzinie. Baza ekspertów dostępna jest pod adresem: www.ekspert.us.edu.pl.

Przystanek Nauka

W najbliższym czasie uruchomiony zostanie nowy portal internetowy www.przystaneknauka.us.edu.pl, którego celem będzie m.in. popularyzacja badań naukowych prowadzonych na UŚ, naukowców, wynalazków, patentów, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów z gospodarką czy biznesem. Przystanek Nauka umożliwi także popularyzację ciekawych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet związanych z rozwojem nauki. Jednostkami zaangażowanymi w funkcjonowanie portalu będą: „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, Telewizja Internetowa UŚ, Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką