Dwanaście wydziałów

Wydział Artystyczny

Jeden z najmłodszych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, tworzą go Instytut Muzyki i Instytut Sztuki. Pracownicy Instytutu Muzyki prowadzą badania z zakresu historii kultury muzycznej, folklorystyki muzycznej, teorii i metodyki muzyki, psychologii i socjologii muzyki oraz estetyki. Osiągnięcia artystyczne kadry i absolwentów są wysoko cenione w kraju i za granicą. Kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści i animatorzy życia kulturalnego odnoszą międzynarodowe sukcesy. W Instytucie Sztuki kształcenie studentów odbywa się na dwóch kierunkach – grafice i edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Powstał w 1973 roku. Głównymi kierunkami badawczymi są: biotechnologia i biologia eksperymentalna roślin, biotechnologia środowiska, ekologia i ochrona środowiska, biologia eksperymentalna, filogeneza i procesy rozwojowe u zwierząt. W 1998 roku w ramach interdyscyplinarnego procesu kształcenia akademickiego na Uniwersytecie Śląskim powołano do życia Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (MISMP), w zakresie których Wydział Biologii i Ochrony Środowiska prowadzi zajęcia na kierunku biologia.

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Istnieje od 1971 roku, mieści się w Cieszynie. W obrębie jego struktury funkcjonują dwa instytuty – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Nauk o Edukacji. Program nauczania na kierunku etnologia obejmuje wiedzę z zakresu kultury, historii myśli etnologicznej, etnologii Polski i Europy, etnologii Czech i Moraw, kultury społeczeństw pozaeuropejskich, sztuki ludowej i niezawodowej. Edukacja w zakresie etnologii obejmuje również problemy antropologicznej interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych i antropologii kultury współczesnej. Program nauczania na kierunku pedagogika realizowany przez Instytut Nauk o Edukacji obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki, uzupełnioną elementami filozofii, psychologii i socjologii.

Wydział Filologiczny

Początki Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Śląskim sięgają roku 1973, kiedy powstały Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Obecnie w skład Wydziału wchodzi 10 instytutów oraz 4 katedry. Wszystkie instytuty koordynujące specjalności na kierunku filologia (neofilologie) mają swoją siedzibę w Sosnowcu, w Katowicach natomiast znajdują się instytuty i katedry koordynujące kierunki studiów: filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Wydział Filologiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz bibliologia i informatologia.

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Historia Wydziału sięga końca lat. 50. ubiegłego wieku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach prof. dr. hab. J. Pietera utworzono na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii osobną Sekcję, w skład której początkowo wchodziły dwie katedry – Katedra Wychowania Technicznego oraz Katedra Technologii Ogólnej. Obecna nazwa – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach funkcjonuje od 2003 roku. Instytut Informatyki mieści się w Sosnowcu, natomiast Instytut Nauki o Materiałach w Chorzowie. Wydział kształci studentów na kierunkach: informatyka, inżynieria materiałowa, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria biomedyczna, mechatronika.

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Został utworzony w 1968 roku z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Badania naukowe prowadzone w Instytutach Matematyki, Fizyki i Chemii stawiają Wydział w grupie najlepszych jednostek w kraju. Pracownicy naukowi corocznie wydają blisko 300 publikacji naukowych, uczestniczą w kilkuset konferencjach krajowych i międzynarodowych, współpracują z wiodącymi uczelniami i instytucjami naukowymi w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Azji.

Wydział Nauk o Ziemi

Kiedy w lipcu 1974 roku przeprowadzono pierwsze egzaminy wstępne na kierunek geograficzny, Wydział Nauk o Ziemi mieścił się w skromnym budynku Szkoły Górniczej. Dziś jego siedzibą jest 20-piętrowy wieżowiec. Wydział szczyci się nowoczesną infrastrukturą badawczą, kształci w dziewięciu specjalnościach ok. 1000 studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz 65 słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, a jego mury opuściło już blisko 10 tys. absolwentów. W minionym roku akademickim w ocenie parametrycznej jednostek naukowych WNoZ otrzymał kategorię A.

Wydział Nauk Społecznych

Powstał w 1973 roku. Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonują cztery Instytuty: Historii, Filozofii, Socjologii oraz Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a także Zakład Historii Sztuki. Na Wydziale można studiować: socjologię, pracę socjalną, politologię, filozofię, historię, historię sztuki, dziennikarstwo i komunikację społeczną, doradztwo filozoficzne i coaching, turystykę historyczną, stosowane nauki społeczne, a także bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Mieści się w Katowicach. Zalążkiem jego powstania było utworzenie w 1973 roku na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki i Psychologii, jako samodzielna jednostka powstał trzy lata później. Obecnie w jego skład wchodzą dwa instytuty: Pedagogiki oraz Psychologii, skupiające kilkanaście katedr i zakładów. Wydział kształci studentów na kierunkach pedagogika i psychologia.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział istnieje od 1968 roku (wcześniej funkcjonował w strukturach katowickiej Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Obecna siedziba WPiA znajduje się przy ul. Bankowej w Katowicach. W budynku Wydziału mieści się osiem auli, liczne sale wykładowe i seminaryjne oraz w pełni wyposażona sala rozpraw dająca możliwość przeprowadzania symulacji postępowań sądowych. Swoją siedzibę ma tu także Biblioteka Wydziałowa, posiadająca najbogatszy na Śląsku księgozbiór prawniczy. WPiA od lat znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych wydziałów prawniczych w Polsce.

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Powstał w 1978 roku, a w 2001 otrzymał imię Krzysztofa Kieślowskiego – twórcy, który był opiekunem artystycznym i promotorem kilku roczników reżyserów, kształcących się w śląskiej Alma Mater. Wśród kadry kształcącej studentów reżyserii filmowej, telewizyjnej i radiowej, sztuki operatorskiej oraz produkcji telewizyjno-filmowej znajdowali się i znajdują najlepsi polscy artyści sztuki filmowej, m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski i Andrzej Fidyk oraz śląscy realizatorzy, m.in. Wojciech Sarnowicz i Michał Smolorz. Każdego roku pracownicy, studenci i absolwenci tego Wydziału są laureatami licznych nagród filmowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wielu absolwentów katowickiej filmówki należy do czołówki polskiego kina, wśród nich są m.in.: Magdalena Łazarkiewicz, Marcin Koszałka, Krzysztof Lang, Piotr Łazarkiewicz, Waldemar Krzystek, Magdalena Piekorz czy Maciej Pieprzyca.

Wydział Teologiczny

Powstał w 2000 roku. Nowo wybudowany gmach Wydziału Teologicznego, znajdujący się przy ul. Jordana w Katowicach, poświęcili w Katowicach: prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski i wielki kanclerz tego Wydziału abp Damian Zimoń. Na Wydziale prowadzone są studia na kierunku teologia o specjalnościach: ogólnej – skierowanej do przyszłych teologów i pragnących pracować naukowo, nauczycielskiej – do przyszłych katechetów, pastoralnej – do kleryków seminarium duchownego oraz na kierunku nauki o rodzinie – dla wszystkich chcących pogłębić wiedzę z tej dziedziny.

Autorzy: Maria Sztuka