Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 5 (10). Red. Sylwester Fertacz , Agata Kluczek

ETNOLOGIA. Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna. Red. Grażyna Kubica , Halina Rusek

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4. Red. Andrzej Górny, Justyna Kijonka , Agata Zygmunt

LITERATUROZNAWSTWO. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2 (4): Rozprawy i artykuły: Żądza pisania. Prezentacje: Mariusz Sieniewicz. Red. naczelny Adam Dziadek

Poetyka migracji. Doświadczenie granic w kulturze polskiej przełomu XX i XXI wieku. Red. Przemysław Czapliński , Marta Tomczok , Renata Makarska

Transgresywne monstrum. Red. Dorota Bastek , Martyna Fołta

Monika Wiszniowska : Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3: Tożsamość dziennikarza. Red. Małgorzata Kita , Magdalena Ślawska

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Agnieszka Bakalarz : Chromatografia w badaniu książki zabytkowej

Krystyna Heska-Kwaśniewicz : Tajemnicze ogrody 3. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wartości w muzyce. T. 5: Interpretacja w muzyce jako proces twórczy. Red. Jadwiga Uchyła -Zroski

PSYCHOLOGIA. Agata Chudzicka - Czupała : Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji

PEDAGOGIKA. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 2: Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji naukowej i praktycznej. Red. Urszula Szuścik

Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym). Red. Katarzyna Borzucka - Sitkiewicz , Katarzyna Kowalczewska - Grabowska

Katarzyna Kowalczewska - Grabowska : Promocja zdrowia w środowisku lokalnym. Założenia teoretyczne i praktyczne egzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna)

Beata Oelszlaeger -Kosturek : Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 5 (9). Red. Jerzy Sperka , Bożena Czwojdrak

TEOLOGIA. „Ecumeny and Law” 2013, No. 1: Marriage covenant – paradigm of encounter of the „de matrimonio” thought of the East and West. Ed. Andrzej Pastwa

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. Bożena Tokarz

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 23: Pejzaż w kalejdoskopie. Obrazy przestrzeni w literaturach wschodniosłowiańskich. Red. Halina Mazurek , Jadwiga Gracla

Literatura popularna. T. 1: Dyskursy wielorakie. Red. Ewa Bartos , Marta Tomczok

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 10. Ed. Anna Kucz

JĘZYKOZNAWSTWO. „Linguarum Silva”. T. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście. Red. Barbara Mitrenga

Agnieszka Pastucha - Blin : La concettualizzazione del „corpo umano” nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile. L’approccio cognitivo

DYDAKTYKA. Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka. Red. Helena Synowiec , współudz. Marta Kubarek

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Karol Makles : Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej + płyta CD

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Aleksandra Dębska -Kossakowska , Paweł Paszek , Leszek Zwierzyński

Aleksandra Dębska -Kossakowska , Beata Gontarz , Monika Wiszniowska : Literackie reprezentacje historii: świadectwa – mediatyzacje – eksploracje

Remigiusz Kopoczek : Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych

PEDAGOGIKA. Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie. Red. Robert Mrózek , Urszula Szuścik