Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. „Romanica Silesiana”. No 7: Controverses littéraires. Rédacteur en chef Krzysztof J a r o s z , textes réunis et établis par Aneta C hmi e l , Zuzanna S z a t a n i k , Ewelina S z ymo n i a k , Andrzej R a b s z t y n

Agnieszka Nę c k a : Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych

JĘZYKOZNAWSTWO. Tomasz Now a k : Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania

Artur R e j t e r : Płeć – język – kultura

DYDAKTYKA. Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań. Red. Bernadeta Ni e - s p o r e k - S z amb u r s k a , Małgorzata Wó j c i k -Du d e k

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10. Red. Maksymilian P a z d a n

PEDAGOGIKA. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 1: Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej. Red. Urszula S z u - ś c i k

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 3: Maria Konopnicka: „Nasza szkapa”, Eliza Orzeszkowa: „Dobra pani”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Magdalena B ą k , Barbara M o r c i n e k

MATEMATYKA. Justyna S i k o r s k a : Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5.

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Aleksander R. B a ń k a : Między krytyką a metafizyką. Studium filozofii Josepha Maréchala

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? Red. Halina R u s e k , Kinga C z e r w i ń s k a , Katarzyna M a r c o l

LITERATUROZNAWSTWO. Przyszłość polonistyki. Rewizje –koncepcje – przemiany. Red. Krzysztof K ł o s i ń s k i , Filip Ma - z u r k i e w i c z , Adam D z i a d e k

Marta Cu b e r : Metonimie Zagłady w polskiej prozie lat 1987– 2012

JĘZYKOZNAWSTWO. Monika S u ł k ow s k a : De la phraséologie à la phraséodidactique. Études théoriques at pratiques

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Marta Na d o l n a : Powrót „zakazanych” książek do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia)

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Aleksandra K u n c e , Maria Po p c z y k : Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere

PRAWO. Marian Mi k o ł a j c z y k : Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII

PEDAGOGIKA. Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk). Red. Anna Z a w a d a , Łukasz Tomc z y k

Katarzyna B o r z u c k a - S i t k i e w i c z , Katarzyna K ow a l - c z e w s k a - Gr a b ow s k a : Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno- metodyczne

Beata E c l e r -No c o ń : Wychowanie a płciowość osób w relacjach międzyludzkich z perspektywy pedagogiki personalistycznej

NAUKI o ZIEMI. Marzena L amp a r s k a: Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 26 (2012). Ed. Board

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Wioletta Ha j - d u k - Ga w r o n , Małgorzata Sme r e c z n i a k

Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski: „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Agnieszka Szol