Kronika UŚ

Inauguracja współpracy Wydziału Radia i Telewizji z Muzeum Historii Katowic

21 lutego w Pracowni Teatralno-Filmowej Muzeum Historii Katowic odbyło się spotkanie pt. „Obrazy współczesności”. Wydarzenie było pierwszą częścią cyklu „Kreacja a rzeczywistość. Kino młodych”. Przedsięwzięcie ma być okazją do zaprezentowania najciekawszych filmów zrealizowanych przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ. W kolejnych miesiącach w Pracowni Teatralno-Filmowej będą odbywały się projekcje etiud studenckich oraz wystawy fotografii studentów kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.

Wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza

27 lutego w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbył się wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza, pt. „Odkrywając wolność”. Seria wykładów prof. Leszka Balcerowicza towarzyszyła promocji najnowszej książki pt. Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Samorząd Studencki UŚ oraz Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Otwarcie Laboratorium Informatycznego FP

1 marca na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ odbyło się otwarcie Laboratorium Informatycznego FP. Nowoczesne laboratorium, które zostało ufundowane przez firmę Future Processing, ma umożliwić studentom rozwój ich zainteresowań i sprzyjać poszerzaniu wiedzy. Pracownia powstała w wyniku współpracy nawiązanej w październiku 2012 r. Jest to przedsięwzięcie wspólnie finansowane z Zakładem Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej Instytutu Informatyki WIiNoM. Koordynatorem współpracy z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest  dr hab. prof. UŚ Urszula Boryczka, kierownik Zakładu Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej. Laboratorium znajduje się w budynku Instytutu informatyki UŚ. Sala wyposażona została w specjalistyczny sprzęt komputerowy, tablicę interaktywną, która pozwala na wyświetlanie i przesuwanie obrazów na ścianie za pomocą dotyku dłoni, oraz komplet mebli ergonomicznych.

Porozumienie o współpracy z Tabasco Interactive

1 marca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało podpisane porozumienie o współpracy między uczelnią a firmą Tabasco Interactive – producentem gier komputerowych i wideo. Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ korzysta już z doświadczeń firmy przy konsultacjach dotyczących programu nauczania dla specjalności – projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE). Specjaliści zatrudnieni w firmie prowadzą również zajęcia ze studentami. Poszerzona współpraca obejmie animowanie i tworzenie sieci współpracy w obszarze rozrywki interaktywnej, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron – organizację praktyk dla studentów i staży dla absolwentów uczelni, angażowanie wykwalifikowanej kadry Tabasco Interactive w prowadzenie zajęć dydaktycznych, współpracę ze studenckimi kołami naukowymi. W imieniu Tabasco Interactive porozumienie podpisał prezes Zarządu Tomasz Adamczewski, natomiast ze strony uczelni – prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Dr Adam Sikora otrzymał nagrodę Czeskiego Lwa

Dr Adam Sikora z Zakładu Realizacji Obrazu Telewizyjno-Filmowego Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego otrzymał nagrodę Czeskiego Lwa za zdjęcia do filmu pt. „W cieniu”. Film, wyreżyserowany przez Davida Ondříčka, otrzymał nagrody w 9 kategoriach, w tym wyróżnienie za najlepszy film. Czeski Lew to nagroda filmowa za osiągnięcia filmowe i telewizyjne, jest czeskim odpowiednikiem Oscara.

Utworzenie Śląskiego Klastra NANO

4 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach została podpisana umowa o utworzeniu konsorcjum Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego. Głównym celem Śląskiego Klastra NANO będzie wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. Śląski Klaster NANO umożliwi stworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju nanotechnologii na Śląsku. Będzie on również swoistym forum dyskusyjnym umożliwiającym opracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla branży nanotechnologicznej oraz pozwalającym na stworzenie w wymiarze regionalnym warunków systemowych niezbędnych rozwojowi działalności badawczej i gospodarczej w dziedzinie nanotechnologii. Sygnatariuszami umowy byli założyciele klastra reprezentujący: Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET – prezes zarządu dr inż. Adam Szatkowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach – JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, miasto Katowice – prezydent Piotr Uszok, Instytut Metali Nieżelaznych – dyrektor prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek oraz Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii IZTECH – pełnomocnik Piotr Skurzyński. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele firm deklarujących chęć przystąpienia do klastra.

„«Reaktywacja klasyki w szkole». Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty”

5 i 6 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „«Reaktywacja klasyki w szkole». Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty”. Uczestnicy sesji zastanawiali się m.in. nad miejscem i rolą tekstów stanowiących „fundamenty kultury” w kontekście zmian związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej i dyskusji na temat przyszłego kształtu edukacji. Celem organizatorów seminarium było stworzenie warunków sprzyjających spotkaniu dwóch środowisk – akademickiego i szkolnego. Organizatorem konferencji był Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ w ramach cyklu seminariów „Badania i polityka edukacyjna” realizowanego w projekcie systemowym pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Sesję otworzył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Śląskie Targi Kariery na Uniwersytecie Śląskim

6 marca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywała się wiosenna edycja Śląskich Targów Kariery. Przedsięwzięcie skierowane było do studentów, którzy chcieli poznać aktualne oferty pracy, zapoznać się z propozycjami praktyk i staży oraz złożyć aplikację. Uczestnicy targów mieli okazję wziąć udział w spotkaniach i prezentacjach pracodawców i porozmawiać na tematy związane z efektywnym poszukiwaniem pracy, rozwojem osobistym oraz rozwiązywaniem problemów biznesowych. Organizatorem targów była firma Markline, a partnerem strategicznym Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat honorowy nad targami objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Otwarcie Young Learners Resource Center (YLRC)

6 marca w Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej „American Corner” w Katowicach miało miejsce otwarcie Young Learners Resource Center. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Brian George, konsul ds. prasy i kultury Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. W wydarzeniu wzięli udział: przedstawiciele konsulatu, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach oraz uczestnicy programu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ze Stanów Zjednoczonych. YLRC będzie udostępniać materiały do nauczania dzieci języka angielskiego, wyodrębnione w ramach zasobów katowickiego ośrodka „American Corner”. Uroczystość otwarcia poprzedziło seminarium pt. „American English Online”. W programie znalazło się m.in. omówienie wybranych projektów amerykańskiego rządu dotyczących nauczania języka angielskiego, a także prezentacja baz danych eLibrary USA.

Wizyta JE Ambasadora Iranu

7 marca JE Ambasador Iranu Samad Ali Lakizadeh był gościem Uniwersytetu Śląskiego. Ambasadora podjął JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Następnie w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyło się spotkanie pt. „Daleki Bliski Wschód”, które stało się okazją do przybliżenia stosunków polsko-irańskich oraz zarysowania ogólnej charakterystyki szeroko rozumianego pojęcia Bliski Wschód. Wydarzenie uświetnił wystąpieniem JE Ambasador Iranu Samad Ali Lakizadeh, który omówił relacje polsko-irańskie. Organizatorem spotkania było Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych.

Wykład ks. prof. Michała Hellera pt. „Matematyczny Wszechświat…”

7 marca w auli im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego miał miejsce wykład ks. prof. zw. dr. hab. Michała Hellera pt. „Matematyczny Wszechświat. Niepojmowalna pojmowalność Wszechświata”. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Granice poznania w filozofii i nauce”.

Konferencja pt. „Kobieta… bezpieczna”

8 marca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Kobieta… bezpieczna”, której celem było zwiększanie świadomości kobiet na temat potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Podczas tegorocznego spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z życiem zawodowym kobiet oraz potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Omówiono także kwestie komunikacji z ofiarami gwałtów, przemocy psychicznej i fizycznej w małżeństwach, a także specyfiki relacji damsko-męskich. Patronat honorowy nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska i Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo.

Zjazd sprawozdawczo- -wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich

Od 8 do 10 marca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywał się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich. Uczestnicy zjazdu rozmawiali m.in. na temat dalszej działalności porozumienia, wstępnych pomysłów zmian statutowych oraz propozycji wspólnych projektów, zrzeszających działalność największych polskich uczelni. Spotkanie stało się także okazją do integracji środowiska akademickiego uniwersytetów polskich oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Patronat nad zjazdem objął przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydent miasta Katowic Piotr Uszok.

Światowy Tydzień Mózgu 2013

Od 11 do 15 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywały się obchody Światowego Tygodnia Mózgu 2013. Wydarzenie miało na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii i psychologii, zagadnień budowy i funkcjonowania mózgu, technik jego badania, chorób psychicznych i neurologicznych oraz higieny umysłowej. Było adresowane do studentów, uczniów oraz osób, które interesują się możliwościami i ograniczeniami naszego mózgu. Na Uniwersytecie Śląskim wydarzenie obchodzone było po raz czwarty. W tym roku oferta programowa została rozszerzona o nowe propozycje: otwarte wykłady i warsztaty o różnorodnej tematyce. Podczas spotkań uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi wiadomościami na temat ludzkiego mózgu, przedstawionymi w ciekawej, popularnonaukowej formie.

VII Święto Liczby Pi

14 i 15 marca na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ już po raz siódmy odbywało się Święto Liczby Pi. Wydarzenie miało na celu promowanie nauk matematyczno- przyrodniczych. Dla uczestników przygotowano bogaty program, w którym nie zabrakło: wykładów, warsztatów, konkursów, a także pokazów i eksperymentów fizycznych oraz chemicznych. Spotkanie kierowane było nie tylko do osób zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, ale również studentów innych kierunków, absolwentów i nauczycieli.