4 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach została podpisana umowa o utworzeniu konsorcjum Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego

Śląski Klaster Nano

Głównym celem Śląskiego Klastra NANO będzie wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. Umożliwi on stworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju nanotechnologii na Śląsku.

Śląski Klaster NANO będzie również pełnił rolę forum dyskusyjnego, umożliwiającego opracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla branży nanotechnologicznej oraz pozwalającego na stworzenie w wymiarze regionalnym warunków systemowych niezbędnych dla rozwoju działalności badawczej i gospodarczej w dziedzinie nanotechnologii.

Inicjatorami utworzenia klastra są: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH. Do Śląskiego Klastra NANO należeć mogą podmioty zainteresowane rozwojem nanonauk i nanotechnologii – poprzez bezpośredni udział w projektach, implementację opracowanej technologii – lub też opracowywaniem nowych technologii materiałowych: przedsiębiorcy, instytucje naukowo-badawcze, organy administracji publicznej, przedstawiciele mediów, instytucje finansowe i instytucje otoczenia biznesu.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że Śląsk potrzebuje nowoczesnego i wysoce konkurencyjnego przemysłu, który zapewni trwały wzrost gospodarczy i korzystną sytuację na lokalnym rynku pracy. Region wykazuje potencjał w obszarze budowy gospodarki kreatywnej i opartej na wiedzy. Tworzą je specjalistyczna infrastruktura badawcza, lokalne ośrodki naukowe skupiające ekspertów prowadzących na światowym poziomie prace naukowe w zakresie kluczowych dziedzin nauki i techniki, oraz działające w regionie firmy, które coraz chętniej inwestują w prace B+R i innowacje. Tutejsze instytucje otoczenia biznesu sprawiają, że wśród strategicznych wytycznych tworzenia na Śląsku ekosystemu innowacji ujęte zostały m.in. priorytet kreowania nowych miejsc pracy w zawodach związanych z technologiami przyszłości oraz tworzenia warunków dla wzmocnienia kooperacji sektora naukowego i biznesowego, nie zapominając o zasadzie tworzenia warunków dla internacjonalizacji regionalnej gospodarki.

Ekosystem innowacji, zgodnie z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020, powstanie dopiero wtedy, gdy po stronie przedsiębiorców i instytucji naukowych stwierdzona zostanie gotowość do podejmowania nowych wyzwań i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Nie mniej ważne jest otwarcie na uczestnictwo w tworzeniu i funkcjonowaniu rynku inteligentnego, na którym zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej możliwe jest poprzez dokonywanie przełomowych zmian technologicznych, produktowych i usługowych oraz komercjalizację wyników tych prac.

Sygnatariusze umowy w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach
Sygnatariusze umowy w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach

Prowadzenie prac badawczych i wdrożenia w zakresie nanotechnologii umożliwią dynamiczny rozwój zidentyfikowanych dla Śląska specjalizacji regionalnych, określonych w ramach Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010–2020, rozwijanego w dużej mierze na bazie własnych zasobów regionu (w tym kapitału społecznego). Wdrażanie rozwiązań opartych na nanotechnologii jest czynnikiem silnie wzmacniającym kompetencje techniczne oraz potencjał innowacyjny firm i zespołów naukowych na Śląsku. Nanotechnologię uważa się za tą generyczną technologię, która inicjuje nową rewolucję przemysłową. Wywiera ona dzisiaj ogromny wpływ na rozwój cywilizacyjny, a zakres jej zastosowań zdaje się być niemalże nieograniczony. Wśród wielu obszarów zastosowania nanotechnologii w ostatnich latach istotne znaczenie przypisuje się m.in.: elektronice (np. miniaturyzacja komponentów półprzewodnikowych), medycynie (np. produkcja urządzeń nanosensorycznych do wczesnego diagnozowania chorób – w tym nowotworów, wykorzystanie nanotechnik do selektywnego kierowania leków oraz w medycynie regeneracyjnej – np. inżynieria tkankowa, bioaktywne i biokompatybilne implanty), produkcji zaawansowanych materiałów (np. nanostrukturowanie powierzchni), energetyce (m.in. produkcja ogniw słonecznych), rekultywacji wody (np. techniki fotokatalityczne), technologiom informatycznym (m.in. produkcja nośników danych o wysokich gęstościach zapisu), badaniom żywności (np. nanoetykietowanie importowanej żywności), bezpieczeństwu (np. systemy wykrywania o wysokiej specyfikacji).

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Szymala