Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 9. Red. Jan Iw a n e k , Mieczysław S t o l a r c z y k , współpr. Marian M i t r ę g a

LITERATUROZNAWSTWO. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1/2 (2). Red. naczelny Adam D z i a d e k

Mariola J a r c z y k ow a : Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Marta Z a j ą c : Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga. Głosy teologów XX-wiecznych a (kon)teksty feminizmu

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Małgorzata K r a k ow i a k: Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego

PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2012. Tom specjalny: Oblicza współczesnej psychologii. Pokłosie XXXIV Zjazdu Naukowego PTP. Red. Zbigniew S p e n d e l

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 7: Stanisław Lem: „Jak ocalał świat” (B1–B2), „Maszyna Trurla” (B2 –C1), „Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla” (C1–C2). Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Wyd. 2. Oprac. Jolanta Tambor

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Krzysztof A. Wi e c z o r e k : Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki formalnej

HISTORIA. Jarosław Toma s i e w i c z : Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921–1935

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności? Red. Halina R u s e k , Kinga Cz e r w i ń s k a , Katarzyna Ma r c o l

LITERATUROZNAWSTWO. „Romanica Silesiana”. No 7: Controverses littéraires. Red. Krzysztof J a r o s z

Agnieszka Nę c k a : Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych

JĘZYKOZNAWSTWO. Artur R e j t e r : Płeć – język – kultura

DYDAKTYKA. Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań. Red. Bernadeta Ni e  s p o r e k - S z a m u r s k a , Małgorzata W ó j c i k - D u d e k

PRAWO. „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10. Red. Maksymilian P a z d a n

„Z Dziejów Prawa”. T. 5 (13). Red. Adam L i t y ń s k i , Marian M i k o ł a j c z y k , Wojciech O r g a n i ś c i a k

Marian Mi k o ł a j c z y k : Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII

PEDAGOGIKA. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 1: Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej. Red. Urszula S z u - ś c i k

Katarzyna B o r z u c k a - S i t k i e w i c z , Katarzyna K ow a l c z e w s k a - G r a b ow s k a : Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno- metodyczne

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Andrzej Po r z u c z e k , Arkadiusz R o j c z y k , Janusz A r a b s k i : Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków + płyta CD

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 1: Bolesław Prus: „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Wioletta Ha j d u k - G a w r o n , Małgorzata S m e r e c z n i a k

Czytaj po polsku. T. 3: Eliza Orzeszkowa: „Dobra pani”, Maria Konopnicka: „Nasza szkapa”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Magdalena B ą k , Barbara M o r c i n e k

Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski: „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3. Oprac. Agnieszka S z o l

Czytaj po polsku. T. 5: Andrzej Sapkowski: „Wiedźmin”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C2). Wyd. 2. Oprac. Jagna M a l e j k a

MATEMATYKA. Joanna G e r : Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5

Justyna S i k o r s k a : Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 5.