Budujemy mosty

Uniwersytet Śląski przykłada bardzo dużą wagę do kwestii partnerstwa nauki i gospodarki. Intensyfikacja działań służących nawiązywaniu relacji z podmiotami otoczenia biznesowego Uczelni – instytucjami środowiska gospodarczego, jak i jednostkami samorządu terytorialnego – zaowocowała powołaniem w strukturach administracyjnych UŚ Biura Współpracy z Gospodarką.

Cel i misja

Biuro Współpracy z Gospodarką (BWG) powstało w październiku 2011 roku. Celem jego funkcjonowania jest stworzenie sieci współpracy na linii nauka-gospodarka, umożliwiającej wypracowanie mechanizmu płynnego przepływu wypracowanej w uniwersyteckich murach własności intelektualnej do podmiotów zainteresowanych ich wdrożeniem.

Nowa jednostka stawia sobie cztery główne zadania:

  1. Stworzenie pełnej oferty UŚ dla partnerów otoczenia gospodarczego oraz jednostek samorządowych w zakresie różnych form udostępniania własności intelektualnej i materialnej Uczelni.
  2. Podejmowanie wszelkich inicjatyw umożliwiających współpracę podmiotów gospodarczych z pracownikami naukowo- dydaktycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Uczelni.
  3. Pomoc w zakładaniu i funkcjonowaniu firm typu spin off i spin out.
  4. Popularyzację w środowisku akademickim Uniwersytetu Śląskiego idei przedsiębiorczości, współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz klastrami.

W pierwszym półroczu 2012 planowany jest cykl spotkań z przedstawicielami wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni. Będzie to okazja do rozmowy o formach i możliwościach podejmowania współpracy z przedstawicielami sfery gospodarki oraz ustalenia zakresu oferty danej jednostki. – Pierwszym krokiem będzie skatalogowanie ogromnego potencjału naukowego, rozproszonego w uniwersyteckich pracowniach i laboratoriach. Musimy nauczyć się chwalić swoimi wynikami, spojrzeć na własną pracę także z perspektywy komercjalizacji i próbować znaleźć dla niej zastosowanie w przemyśle – komentuje pełnomocnik rektora ds. komercjalizacji i rozwoju sieci współpracy mgr Dariusz Laska. Kontynuacją tych spotkań będzie stała współpraca Biura z jednostkami organizacyjnymi i pracownikami naukowo- -dydaktycznymi Uczelni – w celu aktualizowania oferty UŚ dla jego partnerów biznesowych.

Jak to działa?

Kontakt z BWG stanowi pierwszy krok w kierunku przygotowania oferty technologicznej konkretnego rozwiązania, wynalazku lub propozycji współpracy w zakresie prowadzenia badań, ekspertyz lub udziału we wspólnych projektach. Pracownicy naukowi mogą w tym zakresie liczyć na pełne wsparcie Biura. Kolejne działania to wybór optymalnej formy transferu wiedzy do gospodarki, kontakt z przedsiębiorcami i instytucjami potencjalnie zainteresowanymi wdrożeniem oraz obsługa samego procesu komercjalizacji wybranej technologii (sporządzanie i weryfikacja prawna różnego rodzaju porozumień i umów). Bezpieczeństwo w tej ostatniej fazie zapewni stała współpraca z rzecznikiem patentowym Uczelni.

Platforma wymiany pomysłów

Dwustronne poszukiwanie obszarów możliwej współpracy Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem biznesowym umożliwi serwis internetowy www.transfer.us.edu.pl, poświęcony tematyce relacji nauki i gospodarki. Został on zaprojektowany z myślą o dwóch grupach odbiorców: adresaci zewnętrzni – przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i przedstawiciele instytucji samorządowych, oraz wewnętrzni – pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci, studenci UŚ. Informacje w serwisie pogrupowane są w dwóch głównych zakładkach. Pierwsza z nich („Oferta dla biznesu”) zawiera bazy: własności intelektualnej UŚ (patentów), prowadzonych badań i przygotowywanych ekspertyz, aparatury i laboratoriów, ekspertów UŚ. Ponadto znajdą się tutaj oferty sponsoringowe – gotowe scenariusze współpracy przy organizacji imprez akademickich i innych ważnych w życiu Uczelni wydarzeń. „Informacje dla pracownika UŚ” to zbiór informacji o możliwościach transferu własności intelektualnej Uczelni do gospodarki: regulacje prawne, publikacje na temat zagadnienia wdrożenia wynalazku czy rozwiązania do przemysłu oraz dane kontaktowe rzecznika patentowego UŚ.

– Serwis ma stanowić swego rodzaju platformę wymiany informacji na temat możliwych obszarów współpracy Uczelni z otoczeniem biznesowym. Podzakładki z ofertami dla przedsiębiorców będą służyły rozpoznaniu zasobów własności intelektualnej zlokalizowanej w uniwersyteckich laboratoriach, natomiast publikacje zamieszczone w części „Dla pracownika UŚ” pomogą uświadomić naukowcom możliwości i szanse wdrożenia ich pomysłów w praktyce – wyjaśnia Dariusz Laska.

Oferta UŚ

Początkowo bazy danych udostępniane zostaną w najprostszej formie, docelowo będą to interaktywne, rozszerzone katalogi, umożliwiające komfortowe przeszukiwanie zasobów pod wieloma aspektami. Rozwiązanie to dedykowane jest przede wszystkim odbiorcom zewnętrznym, natomiast służyć będzie także pracownikom UŚ. Stąd tak ważny jest stały kontakt i aktywna współpraca jednostek organizacyjnych oraz indywidualnych pracowników naukowych z Biurem – tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w badania mogą się na ich temat wypowiedzieć. W poszukiwaniach partnera biznesowego pomoże już BWG.

– Rzeczywistość wygląda tak, że o ciekawych, innowacyjnych badaniach prowadzonych w uniwersyteckich laboratoriach, często nie wiemy. Część z nich kwalifikuje się do ochrony patentowej, więc utrzymanie ich w tajemnicy jest zrozumiałe. Niektóre jednak mają bardzo wyraźny charakter aplikacyjny – i o tym powinni wiedzieć nie tylko pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, nie tylko rzecznik prasowy – o takich perełkach powinno się mówić i pisać jak najwięcej. A rezultaty takich prac przede wszystkim powinny trafić na rynek, zostać wdrożone i wykorzystywane w praktyce. Przecież nauka to nie sztuka dla sztuki – komentuje dyrektor Gabinetu Rektora UŚ dr Magdalena Ochwat.

Prezentacja potencjału i oferty Uczelni będzie prowadzona także bezpośrednio, w gronach najsilniej zainteresowanych danym obszarem nauki – podczas wystaw tematycznych, targów, konferencji i innych form stykania się środowisk nauki i biznesu. Stanowią one dobrą okazję do rozpowszechnienia ofert technologicznych oraz przedstawienia wybranym przedsiębiorcom pojedynczego rozwiązania technologicznego.

– Kwestia relacji Uniwersytetu Śląskiego z jego partnerami biznesowymi: instytucjami otoczenia gospodarczego oraz jednostkami samorządu terytorialnego, zawsze była dla nas niezwykle ważna. Zadaniem Biura Współpracy z Gospodarką jest, obrazowo rzecz ujmując, budowanie mostów. Na jednym brzegu stoi nauka – własność intelektualna oraz potencjał Uniwersytetu Śląskiego, prowadzone badania, eksperci, baza laboratoriów. Na drugim czekają przedstawiciele różnych gałęzi gospodarki. Bez mostu mogą jedynie do siebie wołać, ale nie podadzą sobie ręki – komentuje pełniąca obowiązki kanclerza Uniwersytetu Śląskiego dr Agnieszka Skołucka.

Autorzy: Monika Zaręba