Kronika UŚ

Akcja „Kulawy Mikołaj”

6 grudnia odbyła się druga edycja studenckiej akcji „Kulawy Mikołaj”. Inicjatywa Koła Studentów Niepełnosprawnych Equitas została zrealizowana dzięki pomocy Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorzy chcieli pokazać, że osoby niepełnosprawne nie powinny być kojarzone jedynie z akcjami charytatywnymi na ich rzecz. Tym razem to właśnie niepełnosprawni studenci mieli coś do zaoferowania innym. Wydarzenie nawiązywało do tradycji mikołajkowych oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który obchodzony jest 3 grudnia. W ramach akcji, ubrani w czerwone czapki św. Mikołaja, studenci przeszli kilkunastoosobową grupą spod rektoratu na katowicki Rynek, gdzie rozdawali cukierki. Przede wszystkim przypominali o codziennym uśmiechu, życzliwości i dobrej woli. Uczestnicy akcji pokazali, że są ważną częścią społeczności uczelni, a różne formy i stopnie niepełnosprawności dotykają ok. 500 osób na Uniwersytecie Śląskim – choć nie zawsze ich niepełnosprawność jest widoczna.

Koło Studentów Niepełnosprawnych Equitas zostało reaktywowane w 2010 roku. Prowadzi działania, które mają na celu zwiększenie dostępności studiowania na Uniwersytecie Śląskim dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb. Promuje również idee równości i przestrzegania praw człowieka.

II Europejski Kongres Praw Człowieka

8 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się II Europejski Kongres Praw Człowieka. Wydarzenie zostało w całości poświęcone problemowi praw człowieka na obszarze postsowieckim. W ramach Kongresu odbyły się 3 panele dyskusyjne: „20 lat po rozpadzie ZSRR – sytuacja praw człowieka na obszarze postsowieckim”; „Białoruś – w rok po wydarzeniach na placu Niepodległości”; „Rosja – ucieczka przed demokracją? – sytuacja po wyborach parlamentarnych w Rosji”. W panelach eksperckich wzięli udział analitycy z polskich ośrodków naukowych, m.in. Katarzyna Kwiatkowska i Robert Cheda z Fundacji Pułaskiego, Tomasz Sikorski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz goście zagraniczni: Lew Ponomariow – rosyjski dysydent i obrońca praw człowieka, wielokrotnie aresztowany i zatrzymywany przez władze, Wadim Klyuwgant – prawnik Michaiła Chodorkowskiego, Aleś Michalewicz – białoruski opozycjonista, kandydat na prezydenta w 2010 roku, oraz Dzmitry Salauyoy z Centrum Praw Człowieka „Viasna”.

W ramach Kongresu odbyło się wiele imprez towarzyszących, w tym: wystawa fotograficzna „Kazakhstan, is it you?”, warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pokazy filmów o wyborach prezydenckich na Białorusi „Reality Show – Wybory” oraz o Michaile Chodorkowskim „Chodorkowski”.

Organizatorami Kongresu byli: biuro europosła dr. Marka Migalskiego, Stowarzyszenie „Projekt Śląsk” oraz portal „Korespondent Wschodni”. Współorganizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Spiritus Constitutionis” z Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Seminarium dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji

12 grudnia na Uniwersytecie Śląskim odbyło się seminarium bolońskie „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”. Seminarium prowadzone było przez ekspertów bolońskich, którzy współpracują z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Celem spotkania było zapoznanie pracowników szkół wyższych ze sposobem projektowania i wdrażania programów kształcenia zgodnie z KRK i aktualnymi uregulowaniami prawnymi. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać metody definiowania efektów kształcenia dla programów studiów i przedmiotów/ modułów. Zaprezentowane zostały sposoby przygotowywania opisów modułów/przedmiotów i metody ich weryfikacji z efektami kształcenia zapisanymi dla programu studiów.

Seminarium skierowane było przede wszystkim do: przedstawicieli władz uczelni i wydziałów, odpowiedzialnych za dydaktykę i jakość kształcenia, pracowników szkół wyższych, którzy uczestniczą w budowaniu programów studiów oraz programów przedmiotów/ modułów w oparciu o efekty kształcenia, osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia oraz wydziałowych i uczelnianych pełnomocników ds. procesu bolońskiego oraz koordynatorów ECTS.

Zakończenie projektu SPHERE

12 grudnia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Stare regiony przemysłowe w procesie zmian. Ludzie – pejzaże – narracje…”. Stanowiła ona zwieńczenie prac badawczych, prowadzonych przez zespół Zakładu Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii UŚ pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz, w ramach międzynarodowego projektu SPHERE.

Trwający ponad trzy lata projekt (2008– 2011) realizowany był w Europie: w Anglii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Turcji oraz Polsce. Badacze eksplorowali przemiany tożsamości społecznej i kulturowej w starych regionach przemysłowych, poddawanych procesom rekonwersji. Celem podjętych badań był wielowymiarowy, interdyscyplinarny opis zmian towarzyszących restrukturyzacji ekonomicznej starych regionów przemysłowych. Przedmiotem szczegółowych analiz były przeobrażenia charakteru pracy, społeczności lokalnych i krajobrazu kulturowego badanych regionów.

Konferencja pt. „Stres w szkole”

14 grudnia na Wydziale Filologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa pt. „Stres w szkole”. Jej organizatorem było Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz”, działające przy Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Spotkanie było okazją do podzielenia się wynikami badań oraz stanem wiedzy na temat szeroko rozumianego pojęcia stresu w szkole. Konferencja objęła wiele zagadnień, w tym: rzeczywisty obraz szkoły (interakcje: nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń, uczeń – rodzice), stres w przestrzeniach szkolnych (sytuacje stresowe, źródła lęku i stresu, poziom stresu w szkole, objawy stresu), sposoby radzenia sobie ze stresem (przez uczniów i nauczycieli, „oswajanie” stresu, próby jego minimalizowania), dyskurs szkolny a stres: odzwierciedlenie lęku i stresu w języku uczniów, studentów i nauczycieli, twórczość językowa jako reakcja na lęk i stres, komizm i humor w języku jako sposoby oswajania stresu.

Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” w Bombaju

Od 14 do 21 grudnia w Bombaju odbywał się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Mood Indigo. Impreza, organizowana przez Indyjski Instytut Technologii w Bombaju (Indian Institute of Technology Bombay), jest największym tego typu festiwalem w Azji. W wydarzeniu wziął udział Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice”. Zespół Uniwersytetu Śląskiego nie tylko prezentował polskie stroje, tańce i melodie, ale poprowadził również warsztaty tańców regionalnych i narodowych.

ZiZOZap w fotograficznym skrócie

Od 15 grudnia do 20 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego można było zobaczyć wystawę przedstawiającą badania Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach i jego otoczenia. Prace prowadzone są w ramach projektu „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” (ZiZOZap), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postery zawierały informacje o obszarze badań oraz celach, zakresie i metodyce prowadzonych prac badawczych. Realizatorem projektu jest konsorcjum naukowe w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach (koordynator), Politechnika Krakowska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Wieczór wigilijny „Nasza kolęda”

20 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbył się Wieczór Wigilijny „Nasza kolęda”. Koncert kolęd poprowadziła dr Małgorzata Miśka, zastępca dyrektora Instytutu Muzyki UŚ. Podczas spotkania wystąpił Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” z Cieszyna pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek, z prof. UŚ Michałem Korzistką i solistką dr Sabiną Olbrich-Szafraniec, oraz zespół rozrywkowy z Instytutu Muzyki UŚ z solistami – Joanną Markowską i Bartoszem Jaśkowskim. W programie koncertu znalazły się tradycyjne kolędy i pastorałki oraz popularne piosenki bożonarodzeniowe w nowych aranżacjach. Dodatkową atrakcją wieczoru był pokaz laserowy. Na zakończenie spotkania życzenia naukowcom, studentom i wszystkim pracownikom Uniwersytetu Śląskiego złożył JE Abp dr Wiktor Skworc, metropolita katowicki, oraz JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Gra fabularna w budynku CINiBA

W nocy 4 stycznia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się gra fabularna, rozgrywana na żywo z rodzaju live action role-playing (LARP). Była to okazja do spotkania się z powieścią Victora Orwellskyego Kod władzy. Mistrz gry przeprowadził uczestników przez świat polityki i tajnych stowarzyszeń, by wcielając się w role władców współczesnego świata, mogli odkryć tytułowy kod władzy. Nocna gra, odbywająca się we wnętrzu nowej, wspólnej biblioteki Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego, była nie tylko niezwykłą formą zabawy, ale również okazją do zwiedzenia gmachu przed oficjalnym otwarciem.

Wystawa „Kobiety w nauce”

10 stycznia w rektoracie otwarto wystawę „Kobiety w nauce”, którą przygotowało Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wystawa wieńczy obchody 2011 roku ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Marii Skłodowskiej- Curie. W ekspozycji pokazane zostały materiały reprezentujące różne dziedziny nauki uczonych kobiet – zdjęcia, dokumenty biograficzne i urzędowe, korespondencje, medale, pamiątki, wydawnictwa – przechowywane w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. Wśród postaci – obok Marii Skłodowskiej-Curie – uwagę poświęcono m.in. kobietom z jej najbliższej rodziny: córce Irenie Joliot-Curie (noblistce w dziedzinie chemii) oraz siostrze Helenie Szalayowej (nauczycielce, działaczce oświatowej, organizatorce kilku prestiżowych szkół w Warszawie). Autorami scenariusza wystawy są pracownicy Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. Wystawę można oglądać do 10 lutego 2012 roku.

Konferencja projektu POIG ZiZOZap

11 stycznia w rektoracie odbyło się posiedzenie Rady Konsorcjum Projektu POIG ZiZOZap, a następnie konferencja naukowa pt. „Od monitoringu badawczego do operacyjnego i modeli funkcjonalnych zbiornika”, a także warsztaty, w których udział wzięły zespoły wszystkich konsorcjantów wykonujących badania oraz zespołów partnerów naukowych i strategicznych projektu. Celem konferencji było podsumowanie wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu badawczego w latach 2010–2011. Warsztaty były okazją do omówienia zagadnień związanych z: monitoringiem online, budową osłony meteorologicznej, wykorzystaniem roślinności do regulacji poziomu fosforu i azotu w zbiorniku, oceną populacji ryb, wizualizacją danych monitoringowych, wpływem turystyki i rekreacji na funkcjonowanie zbiornika oraz modelowaniem obszaru i ekosystemu zbiornika.

Debata wokół książki Biedni ludzie z miasta Łodzi

11 stycznia na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbyła się debata pt. „Fikcja i Zagłada. Wokół książki Biedni ludzie z miasta Łodzi Steve’a Sema-Sandberga”. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Aleksander Nawarecki. W dyskusji udział wzięli prof. dr hab. Jacek Leociak (IBL PAN) i prof. UŚ dr hab. Krzysztof Uniłowski (UŚ). Organizatorami debaty byli prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz redakcja „Śląskich Studiów Polonistycznych”.

Prof. Jan Miodek na Wydziale Filologicznym

12 stycznia gościem Wydziału Filologicznego UŚ był prof. zw. dr hab. Jan Miodek, który wygłosił wykład pt. „Polszczyzna najmłodszych pokoleń”. Organizatorami wydarzenia byli Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Instytut Języka Polskiego UŚ.