Wydanie nr 5 (195) luty 2012

24 stycznia na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Śląskiego został uchwalony nowy statut. Dokument został zmieniony ze względu na nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 marca 2011 roku, która nakłada na uczelnie wyższe wiele dodatkowych zadań i obowiązków. Prace nad nowym statutem, trwały od czerwca ubiegłego roku. Po licznych konsultacjach ze środowiskiem akademickim oraz Komisjami Senackimi Uniwersytetu Śląskiego uzyskano ostateczny kształt, który został uchwalony, podczas posiedzenia Senatu UŚ, 24 stycznia.

– Zasadnicze zmiany dotyczą spraw pracowniczych i zatrudniania nauczycieli akademickich – komentuje JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. – Zgodnie z przepisami ustawy wszystkie zatrudnienia powyżej połowy etatu muszą odbywać się na zasadzie otwartych konkursów oraz być realizowane w ramach umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, ewentualnie w trybie mianowania, jeśli stosowny konkurs wygra profesor tytularny. Jest to jedna z zasadniczych zmian, w części dotyczącej zatrudniania nauczycieli akademickich, wprowadzonych przez znowelizowaną ustawę. W konsekwencji stosownym dodatkowym regulacjom ulec musiały także zatrudnienia w wyniku konkursu profesorów nadzwyczajnych bez tytułu. Zmianie podlegają także zatrudnienia nauczycieli akademickich po doktoracie i zgodnie z ustawą, łączny okres zatrudnienia adiunkta bez habilitacji nie może, od 1 października 2013 r., przekroczyć 8 lat.

– Uszczegółowiony został także tryb wyborów organów Uniwersytetu, jak również zasady i tryb pracy organów kolegialnych – dodaje prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz.

W najbliższym czasie dokument będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej UŚ.