Konferencja naukowa „Wykorzystanie e-learningu w rozwoju kluczowych kompetencji” w kontekście integracji edukacyjnej przestrzeni europejskiej

Wymiana doświadczeń e-learningowych

E-learning obecnie staje się coraz popularniejszą metodą kształcenia, dostosowaną do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy. Uniwersytet Śląski aktywnie wdraża nowe technologie internetowe kształcenia na odległość. Powstały i pomyślnie funkcjonują: Centrum Kształcenia na Odległość, wydziałowe platformy kształcenia zdalnego czy platforma projektu UPGOW. Od kilku lat w Cieszynie odbywa się także międzynarodowa konferencja naukowa, dotycząca teoretycznych i praktycznych aspektów kształcenia na odległość.

Widekonferencja online. Uczestniczą: prof. Antonio dos Reis (Portugalia), David Richardson (Szwecja), prof. Paulo Pinto (Hiszpania), prof. Norbert Puchler (Wielka Brytania), prof. Pedro Veiga (Portugalia) i prof. UŚ dr hab. Eugenia Smyrnova-
Trybulska (Polska)
Widekonferencja online. Uczestniczą: prof. Antonio dos Reis (Portugalia), David Richardson (Szwecja), prof. Paulo Pinto (Hiszpania), prof. Norbert Puchler (Wielka Brytania), prof. Pedro Veiga (Portugalia) i prof. UŚ dr hab. Eugenia Smyrnova- Trybulska (Polska)

10 i 11 października 2011 roku w Ustroniu oraz na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie odbyła się III edycja konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia na odległość”. Poza naszą uczelnią, w jej organizację włączyli się: Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet Śląski w Karvinie (Czechy), Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja).

Konferencję otworzyła prof. UŚ dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, która przedstawiła tematykę i program spotkania oraz zaprezentowała krótki film o Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. W pierwszym dniu konferencja składała się z czterech sesji: plenarnej oraz trzech tematycznych: „E-learning w rozwoju kluczowych kompetencji”, „Teoretyczne oraz metodyczne aspekty kształcenia na odległość” i „Praktyczne aspekty kształcenia na odległość. Kształcenie na odległość i uczenie się przez całe życie”. Sesjom przewodniczyły: prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski), dr Franz Feiner (Pedagogiczny Uniwersytet Teologiczny w Graz, Austria), dr Jarosław Krajka (Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej, Lublin), prof. UŚ dr hab. Eugenia Smyrnova– Trybulska, dr Izabela Mrochen (Uniwersytet Śląski). W drugim dniu odbyły się dwie sesje: „Metody, formy, techniki w nauczaniu na odległość. M-learning” i „Psychologiczne, społeczne, etyczne i prawne aspekty w nauczaniu na odległość. E-learning dla niepełnosprawnych”. Sesje poprowadzili dr inż. Miroslav Hrubý z Uniwersytetu Obronnego w Brnie oraz dr Leszek Rudak z Uniwersytetu Warszawskiego.

W drugim dniu konferencji odbyły się również warsztaty „Nauczanie na odległość z wykorzystaniem systemu CMS Drupal”, skierowane do studentów, wykładowców akademickich, a przede wszystkim do nauczycieli wszystkich typów szkół z Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Austrii. Prowadził je Dawid Staniek (Uniwersytet Śląski).

Na konferencji przedstawiane są wyniki badań w zakresie ICT i e-learningu przez autorów z różnych uniwersytetów z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) i innych krajów europejskich. Ważnym elementem składowym są warsztaty dla studentów i nauczycieli, celem których jest przedstawienie współczesnych narzędzi TIK i kształtowanie praktycznych umiejętności oraz pogłębienie nawyków wykorzystania nowych narzędzi internetowych do wspomagania nauczania. Wielkim osiągnięciem jest także owocna współpraca z naukowcami w zakresie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w edukacji, metodą zdalną w różnych krajach świata.

Podczas spotkania odbyła się również wideokonferencja poświęcona umiejętnościom nauczycieli w szkole przyszłości. Poprowadził ją profesor Antonio dos Reis, dyrektor Instytutu Graal (Portugalia). Odbyła się także e-debata z udziałem naukowców i nauczycieli z całego świata.

Konferencja sprzyja wymianie doświadczeń, wzmocnieniu współpracy międzynarodowej, wspólnemu rozwiązywania problemów i wdrażaniu innowacyjnych metodyk. Tematyka konferencji oraz sposób jej zorganizowania będą jednym z impulsów do tego, aby w dziedzinie edukacji poszukiwać w zdalnej nauce oparcia w teoretycznym i praktycznym rozwiązywaniu występujących w szkolnictwie problemów (na wszystkich szczeblach kształcenia) i przeniesienia na wyższy poziom jakościowy procesu i wyników nauczania/uczenia się. Środowisko naukowe wskazało znaczące możliwości wykorzystania e-learningu w nauczaniu na odległość i rozwoju kompetencji kluczowych, a międzynarodowy charakter konferencji pozwala na wymianę doświadczeń w tym obszarze naukowym na skalę europejską, a nawet ogólnoświatową. W najbliższym czasie zostanie opublikowana monografia naukowa Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, zawierająca najciekawsze referaty opracowane przez uczestników konferencji.

Kolejna edycja, w 2012 roku, będzie poświęcona e-learningowi dla potrzeb społecznych. Jako gość honorowy, referat wygłosi prof. Piet Kommers (Holandia) – wybitny uczony w zakresie e-learningu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału zarówno w konferencji, jak i warsztatach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.dlcc.us.edu.pl.

Autorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Fotografie: Miroslav Hruby