Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 21: Kobiety w literaturze Słowian Wschodnich. Red. Halina Mazurek, Beata Pawletko

Literatura środka. Kontekst słowiański. Red. Barbara Stempczyńska, Lidia Mięsowska

Elżbieta Dutka: Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI

Michał Krzykawski: L’Effet Bataille. De la littérature d’excès à l’écriture. Un „texte-lecture”

Paweł Majerski: Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych Filip Mazurkiewicz: Podróż na Atlantydę. O I tomie „Nowej baśni” Teodora Parnickiego

Zuzanna Szatanik: De-Shamed. Feminist Strategies of Transgression: The Case of Lorna Crozier’s Poetry

EDYTORSTWO. Niedrukowane dramaty Gabrieli Zapolskiej. T. 1: „Nerwowa awantura” oraz „Pariasy”. T. 2: „Carewicz” i „Asystent”. Red. Jan Jakóbczyk, wspołpr. Krystyna Kłosińska, Krystyna Gątkowska- -Kralkowska, Magdalena Piekara, Jerzy Paszek

JĘZYKOZNAWSTWO. Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność

PRAWO. Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. Red. Rafał Blicharz, Michał Kania

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik: „Miło mi panią poznać”. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wyd. 6. + płyta CD

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Wieki Stare i Nowe. T. 4 (9). Red. Sylwester Fertacz, Maria W. Wanatowicz

ETNOLOGIA. Maciej Kurcz: Jak przeżyć w afrykańskim mieście? Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie

SOCJOLOGIA. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych. Red. Adam Bartoszek, Urszula Swadźba

O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki. Próby refleksji. Red. Jacek Wódz

LITERATUROZNAWSTWO. Jan Piotrowiak: Namysł i emocje. Studia i szkice o doświadczeniu poetyckim Haliny Poświatowskiej

JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny. T. 4. Red. Joanna Przyklenk, Artur Rejter

Danuta Gabryś-Barker: Reflectivity in Pre-service Teacher Education: A Survey of Theory and Practice

DYDAKTYKA. Wiedza o języku w szkole i kompetencje językowe uczniów. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, współpr. Sylwia Gajownik

PEDAGOGIKA. Anna Nowak: Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych

NAUKI TECHNICZNE. Dariusz Bochenek: Technologia wytwarzania i właściwości multiferroikowej ceramiki typu PFN

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Piotr Czerwiński: Формы личных имен русского речевого употребления. Обиходно-нетральне образования и некторе их производне [Fromy rosyjskich imion własnych i ich użycie. Formacje potoczne i niektóre ich pochodne]