Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 1 (6). Red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz.

TEOLOGIA. Józef Budniak: Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów. Studium ekumeniczne, 38 zł

SOCJOLOGIA. Rodzina w sercu Europy. Rybnik – Nitra – Hradec Kralove – Szeged. Socjologiczne studium rodziny współczesnej. Red. Wojciech Świątkiewicz, 28 zł

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 4–5. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, wspólpr. Olga Szura-Olesińska, 37 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Cz. 1: Życie literackie po roku 1989. Red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski, współprac. Agnieszka Nęcka

La sfida eraclitiana nella narrativa italiana postmoderna. Red. Krystyna Wojtynek-Musik, 27 zł

FILOLOGIA KLASYCZNA. Tomasz Sapota: Juwenalis, 15 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Лексика подстандарта. T. 2: Современные жаргоны и их описание [Leksyka podstandardu. T. 2: Współczesne żargony i ich opis]. Red. Anna Zych, Margarita Nadel-Czerwińska, 20 zł

Neophilologica”. Vol. 21. Ed. Wiesław Banyś, 19 zł

Bożena Witosz: Dyskurs i stylistyka, 36 zł

Joanna Wilk-Racięska: Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturowej. Uwagi na temat hiszpańskiej syntagmy nominalnej, 21 zł

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 20. Red. Helena Synowiec

NAUKI o ZIEMI. Roman Włodyka: Ewolucja składu mineralnego skał cieszyńskiej prowincji magmowej, 38 zł

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. Edycja dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. T. 7: Stanisław Lem: „Jak ocalał świat” (B1), „Maszyna Trurla” (B2), „Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla” (C1). Red. Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron, Romuald Cudak; oprac. Jolanta Tambor, 8 zł

Małgorzata Kita: Wybieram gramatykę!. Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1–2. Wyd. 2.

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Piotr Boroń: Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu.

Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Stosunki narodowościowe na wileńszczyźnie w latach 1920–1939.

FILOZOFIA. Gabriela Besler: Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej

Tomasz Kubalica: Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantonowskiej szkoły badeńskiej

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Zbigniew Kadłubek: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 6. Ed. Tomasz Sapota

JĘZYKOZNAWSTWO. Słowo i tekst. T. 2: Język i proces literacki. Red. Piotr Czerwiński, Jadwiga Stawnicka.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Hubert Miśka: Solowa twórczość wokalna Jana Sztwiertni – charakterystyka stylistyczna i aspekty wykonawcze

PEDAGOGIKA. Teresa Wilk: Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha

Ewa Wysocka: Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej. Wyd. 2.

NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 31. Red. Tadeusz Szczypek

Podręczniki i skrypty

MATEMATYKA. Władysław Kierat, Urszula Sztaba: Elementy analizy funkcjonalnej

Justyna Sikorska: Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 4.