Rozmowa z prof. Lidą Viganoni, rektorem Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Promowanie kulturowej różnorodności

- Czym kierują się włoscy studenci "Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale", wybierając do nauki język polski ?

 

Prof. Lida Viganoni

 

- Język polski na naszym uniwersytecie jest nauczany z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że uczelnia zachęca swoich studentów do studiowania dwóch języków: jednego bardziej popularnego, jak angielski, niemiecki czy francuski i drugiego mniej popularnego, np. polski. Drugim powodem jest dbanie o promowanie różnorodności kulturowej i językowej, w tym zachowywanie języków ojczystych w ramach programu wielojęzycznego Unii Europejskiej (jego celem jest m.in. upowszechnianie nauczania języków obcych oraz języków narodowych i etnicznych). Dlatego samo stwierdzenie, że włoscy studenci uczą się tylko języka polskiego jest nieprecyzyjne, gdyż edukacja jest rozszerzona o elementy historii czy wiedzy o kulturze.

- Jak pani rektor ocenia dotychczasową współpracę swojej uczelni z Uniwersytetem Śląskim?

- To jest bardzo dobra współpraca. Udało nam się już wdrożyć najważniejsze projekty i będziemy je kontynuować. Są to: nauczanie języka włoskiego na odległość, projekt life long learning, Akademia Śródziemnomorska (projekt obejmujący również inne uniwersytety) oraz dwustronne nauczanie języka. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na projekt związany z Erasmusem i siecią uniwersytetów Network (czyli siecią europejskich uniwersytetów oferujących kształcenie ustawiczne), w skład której weszłyby różne uczelnie, a liderem byłby właśnie Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora