Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Listopad 2008

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. "Folia Philosophica". T. 26. Red. Piotr Łaciak, summ., Zsfg., 43 zł Aleksander Bańka: Desire Merciera teoria pewności, fot., 50 zł

Piotr Świercz: Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego, bibliogr., indeks, Zsfg., 50 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Janusz Korek: Paradoksy paryskiej "Kultury". Styl i tradycje myślenia politycznego. Wyd. 3. zm. i uzup., 75 zł

PRAWO. Łukasz Żarnowiec: Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis. T. 6), 19 zł

PEDAGOGIKA. Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne. Red. Andrzej Czerkawski, Anna Nowak, bibliogr., tab., wykr., summ., Zsfg., 18 zł

Ewa Jarosz: Ochrona dzieci przed krzywdzeniem - perspektywa globalna i lokalna, 70 zł

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik: "Miło mi panią poznać". Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wyd. 5. + CD, fot., ilustr., rys., tab. gramatyczne, klucz do ćwiczeń, tłum. dialogów na język: ang., niem., franc., ros., hiszp., wł., duń., 55 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. "Non omnis moriar". Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2007. Red. Antoni Barciak

Iwona Pietrzyk: Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku, wklejka, fot., 25 zł

TEOLOGIA. Jan Słomka: Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu, indeksy: biblijny i autorów starożytnych oraz cytatów patrystycznych, summ., Zsfg.

SOCJOLOGIA. Robert Pyka: Globalizacja - sprawiedliwość społeczna - efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy, indeks osobowy, tab., rys., summ., res.

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Demokracja w dobie globalizacji. T. 2: Aspekty teoretyczne. Red. Jan Iwanek, Małgorzata Domagała, schem., summ., Zsfg.

Mariusz Kolczyński: Strategie komunikowania politycznego. Wyd. 2., bibliogr., indeks, schem., summ., Zsfg

LITERATUROZNAWSTWO. Bożena Mazurkowa: Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, bibliogr., indeks osobowy, summ., res.

FILOLOGIA KLASYCZNA. "Scripta Classica". Vol. 5. Red. Tadeusz Aleksandrowicz, summ., abstrakt

JĘZYKOZNAWSTWO. "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze". T. 20: Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku. Red. Halina Mazurek, Jadwiga Gracla, indeks, summ., rez., 15 zł

Tomasz Nowak: Przyimki lokatywno-inkluzyjne we współczesnym języku polskim ("w głębi", "w obrębie", "w środku", "we wnętrzu"), bibliogr., tab., schem., summ., Zsfg.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zarządzanie informacją w nauce. Red. Diana Pietruch-Reizes, rys., schem., tab., wykr., summ., res.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wartości w muzyce. Red. Jadwiga Uchyła-Zroski, wklejki, summ.

Aleksandra Kunce: Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego, bibliogr., nota inf., indeks, wklejka, fot., summ., Zsfg.

Leszek Zwierzyński: Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego

PRAWO. "Z Dziejów Prawa". T. 1(9). Red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak, wklejki, summ., Zsfg.

"Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej". T. 17. Red. Arkadiusz Nowak, bibliogr., summ., rez.

PSYCHOLOGIA. "Chowanna" 2008, R. 51(65), T. 2 (31): Psychospołeczne konteksty problemów zdrowia rodziny w perspektywie edukacji zdrowotnej. Red. Ewa Syrek, bibliogr., abstrakty, tab., schem., wykr.

Zdrowie psychiczne uczniów - korelaty i odniesienia. Red. Zofia Dołęga, Maria John-Borys, bibliogr., rys., załącznik, tab.

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. "Zarządzanie i Technologie Informacyjne". T. 3: Technologie informacyjne w medycynie. Red. Zygmunt Wróbel, bibliogr., tab., wykr., rys., ryc., fot., streszcz., summ.

PEDAGOGIKA. Małgorzata Łączyk: Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży, bibliogr., indeks, tab., schem., wykr., summ., Zsfg.

NAUKI o ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 30. Red. Tadeusz Szczypek, bibliogr., rys., tab., mapy, summ.

Mariusz Rzętała: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego

BIOLOGIA. Andrzej Urbisz: Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, bibliogr., tab., mapy, rys., summ., Zsfg.

Grażyna Wilczek: Komórkowe strategie reakcji na stres środowiskowy u pająków + płyta CD, tab., ryc., summ., Zsfg.

Podręczniki i skrypty

NAUKI o ZIEMI. Jan Tkocz: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny. Wyd. 3. zm.

MATEMATYKA. Andrzej Lasota: Układy dynamiczne na miarach, bibliogr.

FIZYKA. Jerzy Stasz: II Pracownia Fizyczna. Tematyka ćwiczeń i uwagi metodyczne. Wyd. 2. popr. (Skrypt przeznaczony dla studentów fizyki Uniwersytetu Śląskiego)