XV Sosnowieckie Forum Nauczycieli Przyrody i Geografii i Jubileusz 70. urodzin prof. dr hab. Marii Z. Pulinowej

Blisko Ziemi i drugiego człowieka

Od 1993 r. Zakład Dydaktyki Geografii wspólnie z Oddziałem Katowickim Polskiego Towarzystwa Geograficznego organizuje ogólnopolską konferencję dydaktyczną pt. "Sosnowieckie Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody". To doroczne spotkanie nauczycieli szkół różnych szczebli, autorów podręczników szkolnych i przedstawicieli wydawnictw edukacyjnych jest okazją do wysłuchania wykładów oraz udziału w warsztatach dydaktycznych a także zapoznania się z nowościami na giełdzie materiałów edukacyjnych.

 

Jubileusz prof. Marii. Z. Pulinowej
Jubileusz prof. Marii. Z. Pulinowej

 

Tegoroczne XV Forum, które odbyło się 29 marca na Wydziale Nauk o Ziemi było odmienne od wszystkich dotychczasowych. W bieżącym roku przypada bowiem 70. rocznica urodzin prof. dr hab. Marii Z. Pulinowej - kierownika Zakładu Dydaktyki Geografii, której dedykowana została główna sesja pt. "Polska dydaktyka geografii. Idee - tradycje - wyzwania". Organizatorzy przygotowali także okolicznościową publikację o takim samym tytule.

Na spotkanie w auli Wydziału Nauk o Ziemi przybyło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele władz dziekańskich: prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk i dr hab. Maria Tkocz, władz Sosnowca, dydaktycy geografii, z wielu ośrodków uniwersyteckich z nestorem polskich dydaktyków geografii prof. zw. dr. hab. Sławomirem Piskorzem oraz prof. zw. dr. hab. Florianem Plitem - kierownikiem jedynej w Polsce Katedry Dydaktyki Geografii w Uniwersytecie Warszawskim, członkowie Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego z jej przewodniczącą - prof. UŁ dr hab. Elżbietą Szkurłat oraz Katowickiego Oddziału PTG. Przybyły też delegacje z Ojcowskiego Parku Narodowego, z zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. W uroczystości uczestniczył prof. Eugeniusz Delekta - dziekan Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie, z którym Jubilatka od wielu lat współpracuje w popularyzacji sztuk pięknych. Na spotkanie przybyli pracownicy naukowi oraz studenci Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu, grupa nauczycieli geografii i przyrody - absolwenci WNoZ, rodzina Jubilatki, liczni przyjaciele i znajomi.

W swoim wystąpieniu prodziekan WNoZ prof. Andrzej Kowalczyk przedstawił dorobek naukowy Profesor Marii Z. Pulinowej oraz Jej dokonania na niwie społecznej. Zapoznał zgromadzonych z listami gratulacyjnymi JM Rektora UŚ prof. Janusza Janeczka i przebywającego za granicą dziekana WNoZ UŚ prof. Jacka Jani. Słowo do obecnych na sali skierowała także Jubilatka. Następnie uczestnicy sesji wysłuchali trzech wystąpień: dr Joanna Angiel pt. "Maria Z. Pulinowa - człowiek blisko Ziemi i drugiego człowieka", prof. Elżbiety Szkurłat pt. "Nauczyciel nauczycieli. Spotkania, inspiracje i ich owoce" i prof. Floriana Plita pt. "Obszar poznawany przez ucznia i jego deformacje".

Uroczystość zakończyło składanie życzeń i gratulacji Jubilatce.


Fotografie: Krystyna Sławek