Cieszyńskie Spotkania Naukowe

Człowiek żyje i działa wśród ludzi...

Z inicjatywy dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Haliny Rusek 9 kwietnia promocją książki prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht (kierownika Katedry Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji) O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, zainaugurowano "Cieszyńskie Spotkania Naukowe".

 

Oficjalna inauguracja Cieszyńskich Spotkań Naukowych. Na zdj. dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Halina Rusek
Oficjalna inauguracja Cieszyńskich Spotkań Naukowych. Na zdj.
dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Halina Rusek

 

To cykliczne w zamierzeniu przedsięwzięcie ma - by odwołać się do słów prof. dr hab. H. Rusek - "swój początek w 2003 roku, w którym wraz z dziekanem Wydziału Artystycznego powołaliśmy do życia Akademicką Kawiarnię Artystyczną. Jej formuła była bardzo szeroka: Kawiarnia miała stanowić organizacyjne ramy dla różnych inicjatyw kulturalnych - cyklicznych i jednorazowych - podejmowanych przez dwa cieszyńskie wydziały. Obok promocji książek pracowników naukowych UŚ organizowaliśmy spotkania teatralne, między innymi ze Sceną Polską Tuśinskeho Divadla (Teatru Cieszyńskiego) w Czeskim Cieszynie, spotkania folklorystyczne ze znanymi artystami regionalnymi, znawcami kultury ziemi cieszyńskiej i pogranicza polsko - czeskiego. Inicjatywom tym towarzyszyła stała forma - wernisaże i wystawy artystyczne pracowników Wydziału Artystycznego w Galerii Uniwersyteckiej, mieszczącej się w głównym budynku uniwersyteckiego campusu w Cieszynie".

Za motto nowego wydziałowego cyklu poczytać należy słowa prof. dr hab. K. Olbrycht, zaczerpnięte z promowanej książki: "Człowiek żyje i działa wśród ludzi. Inni mają wpływ na jego życie, ale i on wpływa na życie innych (...). Czasem bywa to wpływ jednorazowego, niezwykłego spotkania. Przede wszystkim konkretnego spotkania w czasie i przestrzeni, ale także spotkania w sensie zapośredniczonego kontaktu, do którego dochodzi poprzez lekturę tekstu czy kontakt z dziełem".

Na inaugurującą Cieszyńskie Spotkania Naukowe promocję zostały zaproszone przez prof. dr hab. K. Olbrycht - mgr Ewa Słomska wraz ze swoimi uczniami z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Cieszynie - klasa gitary (każdy z uczniów zaprezentował się jednym bądź dwoma utworami) oraz Władysława Sikora, której droga życiowa, znaczona pobytem w obozie nazistowskim, "potwierdza sens wierności trudnym wartościom" (na samej promocji nieobecna, w sposób znaczący jednakże przez autorkę przywołana).

Kolejnymi prezentowanymi w ramach Cieszyńskich Spotkań Naukowych publikacjami były: Rodzina na Górnym Śląsku prof. UŚ dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej i Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej dr. Grzegorza Odoja. Obie pozycje, wydane w roku 2007 w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego, promowane 8 maja, powstały w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, kierowanym przez prof. I. Bukowską - Floreńską, twórcę kierunku etnologia na Uniwersytecie Śląskim. Podczas promocyjnego spotkania unaoczniła się relacja Mistrz - Uczeń (prof. dr hab. I. Bukowska-Floreńska - dr G. Odoj), jako rzeczywistość przynależna do porządku akademickiego, a będąca przedmiotem rozważań naukowych książki prof. dr hab. K. Olbrycht.

W ramach Cieszyńskich Spotkań Naukowych odbywały się również wykłady gościnne. Inaugurującym był wykład dr. Jana Olbrychta pt.. "Traktat Lizboński - i co dalej?", wygłoszony 19 maja.

Kolejne Cieszyńskie Spotkania Naukowe, promujące dorobek naukowy pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz prezentujące - poprzez wykłady - sylwetki naukowców spoza macierzystego ośrodka, a prowadzone przez autorkę niniejszego artykułu, rozpoczną się w kolejnym roku akademickim.

Autorzy: Mirosława Pindór
Fotografie: Krzysztof Pszczółka