Wielka szansa - nowe możliwości

20 i 29 listopada 2007 r. oraz 29 stycznia 2008 r. miał miejsce cykl spotkań odbywający się pod hasłem "Możliwość finansowania różnych przedsięwzięć akademickich ze środków funduszy europejskich". Inicjatorem i organizatorem spotkań był Prorektor UŚ ds. nauki i informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wraz z Działem Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą oraz Biurem Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych.

 

Prorektor UŚ ds. nauki i informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

 

Nowy okres programowania na lata 2007-2013 niesie ogromne możliwości dla naukowców i innych pracowników uczelni, a pozyskiwanie środków finansowych na realizację różnorodnych projektów jest wyzwaniem, przed którym stają szkoły wyższe na całym świecie. W latach 2007 - 2013 Polska otrzyma kolejną transzę pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy europejskich (do 2007 rok nazywanych strukturalnymi). Ponad 67 mld euro będzie przeznaczone na projekty związane z budowaniem innowacyjnej gospodarki, kształceniem obywateli, rozbudową infrastruktury itp. Fundusze te są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej, a ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów członkowskich. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. W latach 2007-2013 cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia będą realizowane poprzez następujące programy:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
  • Regionalne Programy Operacyjne,
  • Europejską Współpracę Terytorialną.

Fundusze europejskie stwarzają także możliwość finansowania badań naukowych, jednakże dotyczy to tylko dziedzin, które są istotne z punktu widzenia gospodarki lub niezwykle ważne społecznie. Ponadto wspierane będą badania o charakterze aplikacyjnym, niezależnie już od dziedziny naukowej. Warto także zaznaczyć, iż mogą pojawić się badania zlecone przez instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi i w takim przypadku jednostka naukowa zostaje podwykonawcą w danym projekcie. Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich są finansowane w różnym stopniu. Stopień dofinansowania projektu zależy od programu operacyjnego a czasem również od priorytetu, w ramach którego projekt będzie składany.

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. To podstawowy instrument realizacji celu strategicznego, jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Aby osiągnąć te cele Wspólnota Europejska uważa za konieczne rozwijanie głównych kierunków badań w pionierskich dziedzinach wiedzy i promocję działań badawczych - w szczególności poprzez zachęcanie m.in. uniwersytetów do podejmowania badań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju technologicznego. Dzięki wsparciu badań w pionierskich dziedzinach wiedzy badaniom stosowanym i innowacji UE zamierza umacniać podstawy Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W kwietniu 2005 roku Komisja Europejska opublikowała dokument przedstawiający propozycje struktury, budżetu i zakresu tematycznego 7. Programu Ramowego. Zadania w nim zawarte realizowane mają być przez okres siedmiu lat (2007-2013), a na ich realizację przewidziano budżet około 53 mld euro, co w wydatkach rocznych daje prawie dwukrotny wzrost w stosunku do budżetu 6. Programu Ramowego. Istotne zmiany, jakie nastąpiły w praktyce to wydłużenie okresu realizacji programu z dotychczasowych czterech do siedmiu lat oraz większa integracja pomiędzy Programem Ramowym a funduszami europejskimi.

 

Szczegółowe informacje na temat 7PR:

Informacji udziela także Biuro Programów Badawczych
i Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Śląskiego:

ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, tel. 0 32 359 19 40
Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora