Pierwsze kroki do kariery

Uczelnia kształci, ale także pomaga w wyborze drogi rozwoju zawodowego odpowiadającej aspiracjom i predyspozycjom, przygotowuje również do uczestnictwa w rynku pracy. Nowoczesny student o swoim przyszłym zatrudnieniu zaczyna poważnie myśleć już podczas pierwszego roku nauki. Na wielu kierunkach nie ma obowiązkowych praktyk, a mimo to młodzi ludzie poszukują możliwości nawet nieodpłatnego sprawdzenia i doskonalenia zdobytej wiedzy podczas wakacji, czasem zdarza się, że chcą zmienić nie tylko specjalizację, ale nawet kierunek studiów. Po zakończeniu nauki najważniejszym staje się znalezienie dobrej pracy. Naprzeciw wszystkim tym problemom wychodzi Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

mgr Agnieszka Dunaj

- Naszym najważniejszym zadaniem jest pomoc studentom i absolwentom w przygotowaniu do swobodnego poruszania się na nowoczesnym rynku pracy - mówi mgr Agnieszka Dunaj, koordynator Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego, staramy się wspierać ich w poszukiwaniu zatrudnienia, wyborze możliwości dalszej edukacji, a także w kształtowaniu osobistych karier zawodowych. Gromadzimy i udostępniamy informacje o lokalnym, ogólnopolskim i zagranicznym rynku pracy. Dzięki uczestnictwu w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES dysponujemy bogatą, i przede wszystkim sprawdzoną ofertą sezonowej pracy wakacyjnej za granicą. Prowadzimy rozmowy doradcze, organizujemy szkolenia, seminaria.... Nasza baza ofert zatrudnienia jest już znana i zawiera kilka tysięcy propozycji w zakresie pracy czasowej i całorocznej, podczas wakacji, praktyk obowiązkowych i nie obowiązkowych, stażów. W porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach organizujemy wolontariat w punktach pomocy ofiarom przestępstw, prowadzimy w tym kierunku szkolenia i monitorujemy przebieg pracy wolontariuszy.

Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia "Wakacje z karierą", podczas których poruszane są takie tematy, jak na przykład autoprezentacja, komunikacja, kreatywność, pierwsze kontakty z pracodawcą, praca grupowa, asertywność, nauka pisania CV, listów motywacyjnych.

Autorzy: Maria Sztuka, Foto: Agnieszka Sikora