Rozmowa z prof. Adamem Idziakiem i prof. Wacławem Zuberkiem, inicjatorami kierunku geofizyka na UŚ

Wychodząc naprzeciw rynkowi pracy

Od roku akademickiego 2008/2009 za zgodą MNiSzW Uniwersytet Śląski uzyskał prawo do prowadzenia dwustopniowych, samodzielnych, międzywydziałowych studiów na kierunku Geofizyka. W latach 1998-2007 geofizyka była specjalnością międzywydziałową WNoZ i Instytutu Fizyki UŚ. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem kandydatów. Pierwsi absolwenci specjalności ukończyli studia w 2003 roku.

Prof. dr hab. Adam Idziak
Prof. dr hab. Adam Idziak

Prof. zw.dr hab. Wacław Zuberek
Prof. zw.dr hab. Wacław Zuberek

- Jaka idea przyświecała utworzeniu takiego kierunku studiów?

W.Z.: Coraz częściej pojawiają się opinie o nasyceniu rynku pracy absolwentami kierunków humanistycznych a jednoczesnym odczuwalnym braku specjalistów z dziedzin matematyczno-przyrodniczych. Zasadniczą ideą powołania tego kierunku jest zatem wykształcenie nowoczesnych specjalistów z zakresu szeroko rozumianej geofizyki, dobrze przygotowanych do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin nauk o Ziemi i nauk fizycznych. Biorąc pod uwagę analizę rynku pracy i wychodząc naprzeciw spodziewanym trendom został opracowany program studiów obejmujący właściwie dobrane, najważniejsze przedmioty z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz nauk o Ziemi, pozwalający nowocześnie kształcić specjalistów, mogących łatwo i szybko adaptować się i specjalizować w różnych dziedzinach nauk o Ziemi obejmujących litosferę, ochronę środowiska, atmosferę a także hydrosferę.

- Czy dobre przygotowanie teoretyczne jest wystarczające do wykonywania zawodu geofizyka?

A.I.: Program zawierający dobrze rozwinięte podstawy teoretyczne jest niezwykle istotny, niemniej jednak równie ważne jest praktyczne przygotowanie geofizyka do zawodu. Należy przez to rozumieć przygotowanie do prowadzenia prac doświadczalnych i pomiarowych w laboratorium i w terenie oraz obsługi nowoczesnego sprzętu. Umiejętności te studenci nabywają uczestnicząc w ćwiczeniach terenowych. W ramach ćwiczeń zapoznawani są z nowoczesną, specjalistyczną aparaturą, odwiedzają liczące się w Polsce ośrodki naukowo-badawcze i laboratoria. Dodatkowe umiejętności praktyczne rozwijane są w ramach praktyk zawodowych. Poszerzeniu doświadczeń zawodowych sprzyja wymiana międzynarodowa oraz działalność w kołach naukowych. Indywidualne predyspozycje do wykonywania tego zawodu także są istotne. Studia nie należą do najłatwiejszych, ale jest to rekompensowane bardzo życzliwą atmosferą i wyjątkowo dobrymi relacjami z kadrą. Efektem tego jest wieloletnie podtrzymywanie więzi i współpracy z absolwentami. Dodatkowym atutem studiów jest element przygody związany z ćwiczeniami terenowymi i wyjazdami zagranicznymi, które są szkołą samodzielności.

- Jaka korzyść płynie z podjęcia studiów na tym kierunku międzywydziałowym?

A.I.: Po ukończeniu studiów I stopnia przewiduje się maksymalne zindywidualizowanie dalszego toku studiów, umożliwiając kontynuacje nauki na studiach II stopnia na kierunku geofizyka, geologia i/lub fizyka w zależności od indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, co wiąże się z możliwością uzyskania tytułów magistra dwóch specjalności.

- Jakie maja szanse zatrudnienia absolwenci?

W.Z.: Dotychczasowi absolwenci odnajdują się na rynku pracy. Znakomita większość absolwentów geofizyki UŚ uzyskała pracę w ramach szeroko rozumianej swojej specjalności tzn. w przedsiębiorstwach geofizycznych, firmach geologicznych i geodezyjnych, geotechnicznych i z zakresu ochrony środowiska, w instytutach naukowych i placówkach naukowo-badawczych, w służbach geologicznych jednostek samorządu terytorialnego, a także jako nauczyciele w szkołach, co należy uznać za niewątpliwy sukces. Zapotrzebowanie na wykształconych geofizyków istnieje nie tylko na rynku polskim ale także za granicą. Potwierdza to fakt, że kilku naszych absolwentów pracuje na kontraktach w Austrii, Indiach i Pakistanie.

- Czy po ukończeniu studiów geofizycznych, absolwent geofizyk jest dobrze przygotowany do zawodu?

A.I.: Z docierających z różnych stron opinii i ocen wynika, że dotychczasowi absolwenci geofizyki Uniwersytetu Śląskiego cieszą się dobrą opinią, są dobrze przygotowani do pracy w zawodzie, posiadają umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, potrafią włączyć się w rozwiązywanie różnorodnych zadań z zakresu nauk o Ziemi i nauk górniczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców planujemy wprowadzenie kursów umożliwiających zdobycie uprawnień górniczych.

ROZMAWIAŁY:
RADOSŁAWA TOMASZEWSKA
MARIA DZIUROWICZ