Oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego w roku 2008/2009

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
tel.: 0 33 854 62 40
centrala: 0 33 854 61 00
e-mail: wart@wart.us.edu.pl
http://www.wart.us.edu.pl

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne; edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne; grafika I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIAŁ BIOLOGII
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Jagiellońska 28
40-032 Katowice
tel. 0 32 200 94 61, 0 32 255 58 73
e-mail: biologia@us.edu.pl
http://www.wbios.us.edu.pl

biologia, specjalności: biologia w ochronie środowiska I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; biologia ogólna i eksperymentalna I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; biotechnologia (biotechnologia roślin i mikroorganizmów) I, II stopnia stacjonarne

ochrona środowiska specjalności: biologiczne podstawy ochrony środowiska I, II stopnia stacjonarne; fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska I, II stopnia stacjonarne; geoekologia I, II stopnia stacjonarne

WYDZIAŁ ETNOLOGII
I NAUK O EDUKACJI
ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
tel.: 0 33 854 61 14
centrala: 0 33 854 61 00
http://www.weinoe.us.edu.pl

etnologia I, II stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

pedagogika, specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne I, II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne; animacja społeczno-kulturalna I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne; edukacja filozoficzno-społeczna I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza I, II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne; asystent osoby niepełnosprawnej I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne; wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
tel. bezpośredni: 0 32 200 92 63

filologia polska I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; filologia polska Ośr. Dyd. w Rybniku I stopnia stacjonarne; informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; kulturoznawstwo I, II st. stacjonarne, niestacjonarne

ul. Żytnia 8
41-200 Sosnowiec
tel. bezpośredni: 0 32 269 18 59

ul. Żytnia 10
41-200 Sosnowiec
centrala: 0 32 269 18 00

ul. Żytnia 12
41-200 Sosnowiec
centrala: 0 32 269 18 15
http://venus.fil.us.edu.pl

filologia:
specjalność: klasyczna, program: cywilizacja śródziemnomorska I stopnia stacjonarne; specjalność języki stosowane: język francuski i język angielski, program: tłumaczeniowy I stopnia stacjonarne; specjalność: romańska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; specjalność: język francuski program: tłumaczeniowy z językiem włoskim lub językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne; specjalność: język francuski II stopnia stacjonarne; specjalność: włoska I, II stopnia stacjonarne; specjalność: język hiszpański program: tłumaczeniowy z językiem rosyjskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne; specjalność: język hiszpański II stopnia stacjonarne; specjalność: germańska, program: nauczycielski I stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne; specjalność: germańska, program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego I stopnia stacjonarne; specjalność: słowiańska I, II stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne; specjalność: rosyjska I stopnia stacjonarne; specjalność: języki wschodniosłowiańskie II stopnia stacjonarne; specjalność: język rosyjski od podstaw I, II stacjonarne, niestacjonarne; specjalność: język rosyjski od podstaw program: język biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne; specjalność: angielska program: nauczycielski I, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne; specjalność: angielska program: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego I, II stopnia stacjonarne; specjalność: angielska program: kultura-media-translacja I, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne; specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy - język niemiecki I stopnia stacjonarne; specjalność: angielska program: tłumaczeniowy - język arabski I stopnia stacjonarne; specjalność: angielska program: tłumaczeniowy - język hiszpański I stopnia niestacjonarne; specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy - język chiński I stopnia niestacjonarne; specjalność: angielska program: język biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne; specjalność: angielska program: język angielski II stopnia niestacjonarne

WYDZIAŁ INFORMATYKI
I NAUKI O MATERIAŁACH
ul. Żeromskiego 3
41-200 Sosnowiec
tel.: 0 32 291 85 48, 0 32 291 85 49
e-mail dziekanat_WINM@us.edu.pl http://www.wiinom.us.edu.pl

informatyka I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; edukacja techniczno-informatyczna I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; inżynieria biomedyczna specjalność: informatyka medyczna I stopnia stacjonarne; inżynieria materiałowa, specjalność: nauka o materiałach I, II stopnia stacjonarne

WYDZIAŁ MATEMATYKI,
FIZYKI I CHEMII
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
tel. bezpośredni: 0 32 359 15 50,
0 32 258 44 12
e-mail: dziekanat@mfc.us.edu.pl

fizyka specjalności: fizyka teoretyczna I, II stopnia stacjonarne; fizyka doświadczalna I, II stopnia stacjonarne; nauczycielska fizyka z informatyką I stopnia stacjonarne; nauczycielska fizyka z chemią I stopnia stacjonarne; fizyka informatyczna I, II stopnia stacjonarne; ekonofizyka I stopnia stacjonarne; fizyka medyczna I, II stopnia stacjonarne (w przypadku uruchomienia kierunku: fizyka medyczna, w porozumieniu ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Centrum Onkologii w Gliwicach, nabór na specjalność fizyka medyczna zostanie zawieszony); fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informatyczne II stopnia stacjonarne;

fizyka medyczna (nabór zostanie uruchomiony w momencie uzyskania zgody na otwarcie kierunku) I stopnia inżynierskie; specjalności: dozymetria I stopnia stacjonarne inżynierskie; optyka w medycynie I stopnia stacjonarne inżynierskie; elektroradiologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne inżynierskie;

fizyka medyczna II stopnia stacjonarne (nabór zostanie uruchomiony w momencie uzyskania zgody na otwarcie kierunku)

informatyka I stopnia stacjonarne

chemia I stopnia stacjonarne; specjalność: chemia środowiska I stopnia stacjonarne

matematyka, specjalności: modelowanie matematyczne I, II stopnia stacjonarne; matematyka w finansach i ekonomii I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; matematyczne metody informatyki I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; metody statystyczne I, II stopnia stacjonarne; nauczycielska matematyka i informatyka I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; teoretyczna I, II stopnia stacjonarne; nauczycielska II stopnia niestacjonarne

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
tel.: 0 32 368 94 00
e-mail dziekanat@wnoz.us.edu.pl
http://www.wnoz.us.edu.pl

geologia I, II stopnia stacjonarne

geografia I, II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne

geofizyka I stopnia stacjonarne

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
centrala: 0 32 359 24 00
http://www.wns.us.edu.pl

socjologia, specjalności: praca socjalna I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne; praca socjalna - organizowanie społeczności lokalnej II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne; komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne; socjologia ogólna I, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne; socjologia reklamy i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne; socjologia Ośr. Dyd. w Rybniku I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

filozofia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne; filozofia Ośr. Dyd. W Rybniku I stopnia stacjonarne, niestacjonarne specjalności: historyczno-filozoficzna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; filozofia kultury i polityki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; etyka społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

historia specjalności: nauczycielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne; archiwalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne; ogólnohistoryczna ze specjalizacją społeczno-ekonomiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne; historia Ośr. Dyd. w Rybniku specjalność: nauczycielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne;

historia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; historia sztuki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

politologia I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne; politologia Ośr. Dyd. w Rybniku I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI
I PSYCHOLOGII
ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
tel.: 0 32 359 97 00
http://www.ip.us.edu.pl
http://www.pedagogika.us.edu.pl

pedagogika, specjalności: socjalna i opiekuńcza I stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne; resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną I stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne I, II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna I, II stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika I stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne; zdrowia I stopnia stacjonarne, I, II stopnia niestacjonarne; psychologia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIAŁ PRAWA
I ADMINISTRACJI
ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
tel. i: 0 32 359 20 60
http://www.wpia.us.edu.pl

prawo jednolite magisterskie stacjonarne, niestacjonarne

administracja I, II stopnia niestacjonarne

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI
IM. K. KIEŚLOWSKIEGO
ul. Bytkowska 1 B
40-955 Katowice
tel.: 0 32 258 58 40, 0 32 258 70 70
e-mail: writv@us.edu.pl
http://www.writv.us.edu.pl

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia jednolite magisterskie stacjonarne, II stopnia stacjonarne

organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

reżyseria I stopnia stacjonarne

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
ul. Jordana 18
40-042 Katowice
tel.: 0 32 356 90 56
e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl
http://www.wtl.us.edu.pl

teologia, specjalności: pastoralna jednolite magisterskie, stacjonarne; nauczycielska jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne; ogólna jednolite magisterskie, stacjonarne

MIĘDZYNARODOWA
SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
tel.: 0 32 258 36 55
http://uranos.cto.us.edu.pl/~imsnp

politologia II stopnia stacjonarne

MIEDZYKIERUNKOWE
INDYWIDUALNE STUDIA
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
tel.: 0 32 359 12 27
http://www.mismp.us.edu.pl

międzykierunkowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze I stopnia stacjonarne

MIĘDZYKIERUNKOWE
INDYWIDUALNE STUDIA
HUMANISTYCZNE
ul. Szkolna 7
40-006 Katowice
tel.: 0 32 359 20 59, 0 32 359 13 05
http://www.mish.us.edu.pl

międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne I stopnia stacjonarne, jednolite magisterskie stacjonarne

SZKOŁA ZARZĄDZANIA
ul. 75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów
centrala: 0 32 349 39 00
e-mail: szkolaz@us.edu.pl http://www.sz.us.edu.pl

zarządzanie I stopnia stacjonarne i niestacjonarne