Wybory na Uniwersytecie Śląskim

31 sierpnia 2008 r. kończy się kadencja wszystkich wybieralnych organów Uniwersytetu Śląskiego. Z tego względu już wkrótce będziemy wybierać nie tylko organy jednoosobowe (rektora, dziekanów, dyrektorów instytutów), ale także kolegialne, takie jak senat, rady wydziałów czy rady instytutów.

Ich wybór zrodzi także konieczność wyboru innych osób do pełnienia np. funkcji prorektorów, prodziekanów, członków komisji senackich, czy członków komisji w radach wydziałów. Wyboru rektora i prorektorów dokona - tak jak w poprzednich wyborach - 200 osobowe Kolegium Elektorów Uniwersytetu, wybrane spośród przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej, a więc profesorów i doktorów habilitowanych, pozostałych nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Nowością natomiast jest to, że dziekanów i prodziekanów wybierać będą nie jak dotychczas rady poszczególnych wydziałów, ale także wydziałowe kolegia elektorów, wybrane w tych wydziałach, na podobnych zasadach jak elektorzy Uniwersytetu. Nowością jest także to, że od 2008 r. kadencja wybieralnych organów Uniwersytetu trwać będzie nie trzy, ale cztery lata.

Uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego regulamin wyborczy przewiduje wybór rektora 1 kwietnia 2008 r. Wybór ten będzie poprzedzony sondażem wyborczym, przeprowadzonym w 11 marca 2008 r., podczas którego, elektorzy umieszczą na karcie do głosowania nazwisko jednej osoby, która w ich przekonaniu mogłaby pełnić funkcję rektora. 1 kwietnia 2008 r. mogą być także wybrani prorektorzy, o ile rektor - elekt zgłosi taki wniosek. W przeciwnym razie wybory prorektorów zostaną dokonane 8 kwietnia 2008 r. Regulamin wyborczy przewiduje także terminy rezerwowe, na wypadek gdyby rektora i prorektorów nie udało się wybrać w dniach podanych wyżej.

Regulamin wyborczy przewiduje również, że:

  1. wybory wszystkich elektorów Uniwersytetu i elektorów wydziałowych winny się odbyć do 29 lutego,
  2. wybory dziekanów - do 20 maja, a prodziekanów do 27 maja,
  3. wybory dyrektorów instytutów - do 24 czerwca, a ich zastępców do 1 lipca,
  4. wybory przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu oraz do rad wydziałów - do dnia 1 lipca 2008 r.

W myśl ¤ 73 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Śląskiego, czynne prawo wyborcze (a więc prawo wybierania) przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. Z kolei bierne prawo wyborcze (a więc prawo do kandydowania na określone stanowisko) przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. Należy przy tym zaznaczyć, że pojęcie "wiek emerytalny", należy pojmować odmiennie w odniesieniu do profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz odmiennie w przypadku pozostałych nauczycieli akademickich. O ile bowiem w odniesieniu do kadry profesorskiej ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje wiek emerytalny 70 lat, o tyle wiek emerytalny pozostałych nauczycieli akademickich to 65 lat. Zatem w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego dana osoba traci bierne prawo wyborcze, co oznacza, że po tej dacie nie może kandydować na określone w statucie lub ustawie funkcje wybieralne. Stwierdzenie to nie jest jednak tożsame z zakazem sprawowania funkcji wybieralnej po ukończeniu wieku emerytalnego przez profesora, o ile ukończył on 70 lat już po wyborze, w trakcie trwania kadencji. Innymi słowy, funkcję rektora czy dziekana profesor może pełnić pomimo ukończenia 70 roku życia, o ile wybór na to stanowisko nastąpił wcześniej. Należy także podkreślić, że w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego jednocześnie w kilku uczelniach, czynne i bierne prawo wyborcze w Uniwersytecie przysługuje mu jedynie wówczas kiedy to właśnie Uniwersytet wskazał on jako podstawowe miejsce pracy.

CZESŁAW MARTYSZ
Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej