Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w Katowicach

Federacja Bibliotek Kościelnych "FIDES" została erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski w 1995 r. Obecnie zrzesza 88 bibliotek, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, poza tym biblioteki diecezjalne i zakonne. Prowadzi działania mające na celu komputeryzację i standaryzację pracy bibliotek teologicznych oraz zajmuje się opracowaniem tezaurusa nauk kościelnych. We wrześniu br. w Bibliotece Teologicznej UŚ odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. W latach ubiegłych obradowano m.in. w Bibliotece Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, siedzibie Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Miejscem obrad w Katowicach była aula Wydziału Teologicznego. Po życzliwych słowach powitania, ks. dr. Henryka Olszara, duszpasterza Archidiecezji Katowickiej, ks. dr Jerzy Witczak, przewodniczący Federacji Bibliotek Kościelnych omówił program najbliższych dni. Następnie wszyscy udali się do kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego na mszę św., którą koncelebrowało 20 księży zrzeszonych w Federacji. Tego samego dnia goście zwiedzili Muzeum Archidiecezjalne, a wieczorem w Bibliotece Teologicznej, przybliżono zebranym strukturę organizacyjną Biblioteki, historię jej zbiorów oraz stan komputeryzacji.

Drugi dzień obrad rozpoczęła uroczysta sesja, w której wzięli udział goście honorowi, m.in. ks. biskup prof. dr hab. Andrzej Siezieniewski, delegat KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych "FIDES". W imieniu ks. arcybiskupa dr. Damiana Zimonia, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UŚ oraz władz dziekańskich Wydziału, zgromadzonych powitał ks. dr Henryk Olszar.

W programie Walnego Zgromadzenia Federacji FIDES znalazło się wystąpienie prof. dr hab. Marii Pawłowiczowej z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ dotyczące "Czterech zabytkowych bibliotek kościelnych Cieszyna: Biblioteki Ojców Bonifratrów, Biblioteki Ojców Jezuitów (po kasacie zakonu Biblioteka L. J. Szersznika), Biblioteki Dekanatu, Biblioteki Zboru Ewangelickiego". Tekst został oparty na niepublikowanych dotąd materiałach archiwalnych. Dwa kolejne referaty informowały o współczesnych zagadnieniach bibliotekarstwa. Mgr inż. Andrzej Jurek omówił "Stan komputeryzacji Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego i perspektywy rozwoju", a z kolei Tomasz Kalota zaprezentował "Jak przygotować obiekty do włączenia do biblioteki cyfrowej - doświadczenia Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego".

Zwieńczeniem obrad tego dnia była msza św. w Katedrze Chrystusa Króla pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja Siezieniewskiego. W wygłoszonej homilii ks. biskup podkreślił, że "kiedy mówimy o bibliotekach kościelnych to pierwsze skojarzenie biegnie w stronę najważniejszego dla nas zbioru ksiąg, jakim jest "Biblia". [...] Biblia sama w sobie jest więc pierwszą i najważniejszą biblioteką. [...] Biblioteka kościelna ma być obszerna, ma objąć to, co nazywano w tradycji katolickiej przekazem dwóch ksiąg. ÇBóg zostawił nam dwie księgi - księgę Biblii i księgę natury [...]Č - te słowa Galileusza powtórzył papież Benedykt XVI podczas spotkania z młodzieżą w Rzymie w kwietniu 2006 roku".

Następnie uczestnicy udali się do Biblioteki Śląskiej, gdzie zapoznali się z unikatowymi w Europie zbiorami silesiaków.

XIII Walnemu Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES towarzyszyła wystawa książek Księgarni św. Jacka z Katowic.