Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Wieki stare i nowe. T. 5. Red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz, graf., streszcz., summ., Zsfg., 32 zł

FILOZOFIA. Sonia Bukowska: Filozofia polska wobec problemu cywilizacji. Teoria Feliksa Konecznego

Grażyna Szumera: Cywilizacja w myśli polskiej. Poglądy filozoficzno-społeczne Erazma Majewskiego

SOCJOLOGIA. Ewa Budzyńska: Ład moralny w zmieniającym się społeczeństwie (socjologiczne studium wartości społeczno-moralnych mieszkańców Katowic)

LITERATUROZNAWSTWO. Obchodzę urodziny z daleka. Szkice o Stanisławie Barańczaku. Red. Joanna Dembińska-Pawelec, Dariusz Pawelec, opr. twarda

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 4: Rodzina. Red. Teresa Pyzik, indeks, ilustr., summ., res., 30 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Keiphi` nmdpq`ld`oq`. T. 1: Oomajekz mnhp`lh~ o`gcmbmolm- oevh. Ped. All` Hzt, L`oc`ohq` M`dej{-Weobhlpi`, rez., streszcz., summ., 18 zł

Halina Widła: L'acquisition du francais - langue troisieme. Problemes methodologiques et implications pratiques, bibliogr., streszcz., summ.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Tomasz Spaliński: Twórczość gitarowa Józefa Świdra. Pogłębiona analiza aspektu wykonawstwa instrumentalnego, bibliogr., indeks, aneksy, tab., płyta CD, summ., Zsfg., opr. twarda

PRAWO. Magdalena Habdas: Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych, bibliogr., 36 zł

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 2007, R. L (LXIII), T. 2 (29): Edukacja w sytuacji zmiany społecznej. Jubileusz XXX-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Red. Stanisław Juszczyk, bibliogr., wklejka, fot., abstract, schem., wykr.

Alina Szczurek-Boruta: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo - studium pedagogiczne, bibliogr., tab., rys., mapa, summ., Zsfg., opr. twarda, 70 zł

NAUKI o ZIEMI. Agnieszka Czajka: Środowisko sedymentacji osadów przykorytkowych rzek uregulowanych na przykładzie Górnej Odry i Górnej Wisły, bibliogr., ryc., tab., wklejka, summ., Zsfg., 14 zł

NAUKI o MATERIAŁACH. Zygmunt Wróbel, Robert Koprowski: Automatyczne metody analizy orientacji mikrotubul

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze. Red. Edward Długajczyk, Wacław Gojniczek

ETNOLOGIA. Rodzina w świetle zagrożeń dotychczasowych funkcji. Szkice monograficzne. Red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, tab., schem., summ., Zsfg.

Grzegorz Odoj: Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej, bibliogr., tab., mapa, fot., summ., Zsfg.

SOCJOLOGIA. Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów

LITERATUROZNAWSTWO. "Romanica Silesiana". No 2: La reecriture dans la litterature quebecoise. Ed. Krzysztof Jarosz,

Teresa Banaś: Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku, indeks, nota bibliogr., summ., res., twarda opr.

Sławomir Masłoń: "Pere"-Versions of the Truth: the Novels of J.M. Coetzee

Anna Szawerna-Dyrszka: Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów, indeks, wklejka, summ.

Maciej Tramer: Rzeczy wstydliwe, a nawet mniej ważne, nota bibliogr., wklejki, summ., res.

Piotr Wilczek: Polonice et latine. Studia o literaturze staropolskiej

FILOLOGIA KLASYCZNA. "Scripta Classica". Vol. 4. Ed. Tomasz Sapota

Józef Sieroń: Problem cierpienia w literaturze i filozofii starożytnej Grecji. Zagadnienia wybrane, bibliogr., indeks, summ., Zsfg.

JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2. Red. Krystyna Kleszczowa, Artur Rejter, bibliogr., tab., abstract, rez.

Izabela Łuc: Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz, bibliogr., tab., słownik nazw, summ., Zsfg.

Magdalena Pastuch: Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, bibliogr., indeks, summ., rez., opr. twarda

DYDAKTYKA. "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 19. Red. Helena Synowiec, rez., summ.

Małgorzata Wójcik-Dudek: (Prze)trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka, bibliogr., summ., Zsfg.

MENTIBUS MEMORANDIS. Tom 3. Barbara Pytlos: Stanisław Zabierowski (1900-1988), bibliogr., wklejka, fot., summ., Zsfg.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Aleksandra Jarczyk: Polskie biblioteki gimnazjalne w województwie śląskim w latach 1922-1939 oraz ich rola w kształtowaniu kultury czytelniczej młodzieży, bibliogr., aneks, tab., summ., Zsfg., opr. twarda

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. "Muzyka religijna - między epokami i kulturami". T. 1. Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, przykłady nutowe, summ., Zsfg.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, bibliogr., indeks, summ., Zsfg.

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak: Zastosowanie konstrukcji pól eksploatacji w dziedzinie umów prawa autorskiego, res., Zsfg.

NAUKI o ZIEMI. "Kras i Speleologia". T. 12 (XXI). Red. Andrzej Tyc, Jacek Jania, bibliogr., wklejka, tab., rys., fot., streszcz., res.

Robert Krzysztofik: Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna, bibliogr., tab., rys.

Piotr Owczarek: Transformacja koryt rzecznych w warunkach dostawy grubofrakcyjnego materiału stokowego (na przykładzie średniogórskich dopływów Odry i Wisły), bibliogr., tab., rys., fot., summ., Zsfg.

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Katarzyna Kwapisz-Osadnik: Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i francuskiej. Szkic porównawczy, bibliogr., tab.

PEDAGOGIKA. Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Wyd. 2. Red. Bogumiła Kosek-Nita, Danuta Raś

Bronislava Kasacova: Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne, bibliogr., aneks, tab.