Kronika Uniwersytecka - Listopad 2006

NAGRODA DLA MICHAŁA ROSY

"Co słonko widziało" - film Michała Rosy, Prodziekana Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, otrzymał nagrodę organizatorów festiwali i przeglądów polskich filmów za granicą. Nagroda ta jest przyznawana od kilku lat podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

RUSZYŁO CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

28 września swoją działalność zainaugurowało Centrum Pomocy Psychologicznej w Sytuacjach Kryzysowych, powołane z inicjatywy pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w związku z katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Głównym celem, jaki przyświecał powołaniu Centrum jest rozwijanie i doskonalenie profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysowych o dużej lub masowej skali, przede wszystkim poprzez tworzenie programów i procedur umożliwiających jak najskuteczniejsze dostarczanie pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym, szkolenie profesjonalistów - głównie psychologów i pedagogów oraz działania programowe i edukacyjne adresowane do służb ratowniczych, ośrodków zarządzania kryzysowego i społeczności lokalnych.

JUBILEUSZ WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Wydział Pedagogiki i Psychologii obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia swego istnienia. Powołany został 30 września 1976 roku zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, jako ósmy wydział Uniwersytetu Śląskiego. Jubileusz wydziału zbiega się z uroczystością nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Profesorowi Wincentemu Okoniowi, wybitnemu pedagogowi.

UMOWY O WSPÓŁPRACY

Uniwersytet Śląski podpisał porozumienia o współpracy naukowo-badawczej: z Forschungszentrum Jülich w Niemczech i Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku. Umowy przewidują m.in. realizację wspólnych projektów badawczych, wymianę pracowników naukowych i studentów, wspólne publikacje, wymianę materiałów naukowych i dydaktycznych oraz organizację wspólnych konferencji i warsztatów. Porozumienia zostały podpisane na okresy pięcioletnie z możliwością ich przedłużenia.

CZESKIE MEDALE

Uniwersytet Śląski w Katowicach został uhonorowany medalem za zasługi i długoletnią współpracę, przyznanym przez władze Uniwersytetu w Ostrawie. Medal w czasie uroczystych obchodów święta ostrawskiej uczelni i inauguracji XVI roku akademickiego odebrał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. Złoty medal JM Rektorowi UŚ przyznały również władze Uniwersytetu Śląskiego w Opawie za zasługi dla rozwoju współpracy między uczelniami.

CZESKIE MEDALE

SPOTKANIE Z DONALDEM TUSKIEM

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego zorganizowała spotkanie z Donaldem Tuskiem, który wygłosił wykład Co Polska może zaoferować młodej inteligencji? Emigracja zarobkowa młodych Polaków i jej wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce. Spotkanie odbyło się 20 października w auli im. Kazimierza Popiołka Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

spotkanie z Donaldem Tuskiem

SUKCES PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Artykuł Metalliferous Constituents of Rhizosphere Soils Contaminated by Zn-Pb Mining in Southern Poland autorstwa dr. Jerzego Cabały i prof. dr. hab. Lesława Tepera z Zakładu Geologii Złóż Wydziału Nauk o Ziemi UŚ znalazł się na trzecim miejscu listy pięciu największych przebojów czytelniczych (most viewed articles) w ostatnim kwartale, opublikowanej przez wydawnictwo naukowe Springer. Artykuły zostały wybrane spośród prac zamieszczonych dotychczas w prestiżowym czasopiśmie "Water, Air, and Soil Pollution", z pierwszej ćwiartki listy ISI (tak zwanej listy filadelfijskiej).

CZESKIE ODZNACZENIE

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wziął udział w uroczystych obchodach Święta Państwowego Republiki Czeskiej, w czasie których z rąk Konsula Generalnego Republiki Czeskiej Josefa Byrtusa otrzymał odznaczenie za wkład w rozwój stosunków polsko-czeskich. Uroczystość odbyła się 26 października w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

NAGRODZONA PRACA DOKTORSKA

Doktor Beata Smieja-Król z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ znalazła się wśród laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną lub artystyczną w tegorocznej trzynastej edycji nagród. Dr Beata Smieja-Król została wyróżniona za pracę doktorską Zastosowanie oksyreaktywnej analizy termicznej (OTA) do badania uranonośnej materii organicznej, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka.

Opracowała
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ