Przeszłość i teraźniejszość

Wydział Pedagogiki i Psychologii powołano 30 września 1978 r. jako ósmy wydział Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie pracuje w nim 150 pracowników naukowych, w tym 13 profesorów, 14 doktorów hab. oraz 82 doktorów. Funkcję dziekana Wydziału pełni (drugą kadencję) prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk. Instytutem Psychologii kieruje prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak, funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki pełni prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs.

W ciągu 30 lat funkcjonowania wypromowano tu 16,744 tys. magistrów pedagogiki i psychologii oraz 205 doktorów nauk humanistycznych. Obecnie Wydział oferuje studia na dwóch akredytowanych kierunkach: psychologia i pedagogika. Odbywają się one w systemie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym, w trybie studiów licencjackich (pedagogika) oraz magisterskich 5-letnich i uzupełniających.

Foto: Agnieszka Sikora

Kalendarium

1928 r. - powołanie do życia w Katowicach Instytutu Pedagogicznego.
1945 r. - powołanie przez Kuratorium Okręgu Szkolnego na Śląsku Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, którego kierownikiem został prof. Józef Pieter.
1950/56 - włącznie Instytutu do nowopowstałej w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej, powstanie Katedry Pedagogiki, powołanie prof. Józefa Pietera na stanowisko rektora WSP.
1968 r. - połączenie WSP z Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach i utworzenie Uniwersytetu Śląskiego. Pedagogika i psychologia rozwijały się w strukturze Wydziału Humanistycznego.
1969 r. - powstanie Instytutu Pedagogiki i Psychologii
1973 r. - powstanie Wydziału Nauk Społecznych, w ramach którego funkcjonował Instytut Pedagogiki i Psychologii, rozdzielony w 1974 na Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii.
1976 r. - utworzenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Pierwszym dziekanem Wydziału zostaje doc. dr Henryk Gąsior.
1978 r. - Wydział uzyskuje prawo nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych.
2006 r. - Wydział uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie pedagogika.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora