Przed jubileuszem 30-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia swego istnienia. Powołany został zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 września 1976 roku jako ósmy wydział Uniwersytetu Śląskiego. W jego skład weszły: Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii. Taką strukturę Wydział ma także obecnie - po kilku zmianach.

Uroczystości jubileuszu Wydziału Pedagogiki i Psychologii zbiegną się z wydarzeniem o zasięgu ogólnouczelnianym, jakim będzie nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Profesorowi Wincentemu Okoniowi, wybitnemu pedagogowi, o co wnosiły władze Wydziału.

Pierwszym dziekanem Wydziału został doc. dr Henryk Gąsior. W 1978 roku Wydział uzyskał prawo nadawania tytułu doktora nauk humanistycznych, a od 27 marca 2006 roku ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie pedagogika. Obecnie w Wydziale zatrudnienie znajduje 150 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 9 profesorów, 14 doktorów hab. oraz 82 doktorów. Funkcję Dziekana Wydziału pełni - drugą kadencję - prof. dr hab. Stanisław Juszczyk. Instytutem Psychologii kieruje prof. dr hab. Zofia Ratajczak, a prof. dr hab. Wojciech Kojs pełni funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki. Wydział oferuje studia na dwóch akredytowanych kierunkach: pedagogika i psychologia, które każdego roku cieszą się wielką, rzec można, rekordową popularnością wśród kandydatów. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym, w trybie studiów licencjackich (pedagogika) oraz magisterskich 5-letnich i uzupełniających. Bogata jest także oferta studiów podyplomowych, z których chętnie korzystają absolwenci uzupełniający swoje kwalifikacje. Wydział oferuje doskonałe warunki kształcenia, poczynając od nowoczesnej auli i dobrze wyposażonych pracowni, zwłaszcza komputerowych, w których można korzystać z rozbudowanych baz danych w celu opracowania prac awansowych, aż po przyjazny klub i bufet, w którym można zjeść smaczny i tani obiad.

Opracowała:
KRYSTYNA LISZKA
rzecznik Wydziału Ped. i Psych. UŚ.

O obchodach 30-lecia napiszemy w następnym numerze