Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Październik 2006

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

POLITOLOGIA. Demokracja w dobie globalizacji. T. 1: W praktyce politycznej. Red. Jan Iwanek, Marek Mazur, rys., tab., summ., Zsfg., 35 zł

Władza. Media. Polityka. Red. Marian Gierula, współpr. Mirosława Wielopolska- -Szymura, tab., rys., summ., Zsfg., 42 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 6. Red. Jan Malicki, Agnieszka Budzyńska-Daca, indeks, summ., Zsfg., 15 zł

Krystyna Kłosińska: Miniatury. Czytanie i pisanie "kobiece", bibliogr., nota bibliogr., 15 zł

Krzysztof Uniłowski: Granice nowoczesności. Polska proza i wyczerpanie modernizmu, indeks, summ., rez., 23 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Artur Rejter: Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, bibliogr., indeks, tab., schem., summ., rés., 28 zł

Людвиг Селимски: Фамилни имена от северозападна България. Влашки елемент, bibliogr., mapki, streszcz., summ., 18 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Hanna Langer: Polskie historyczne księgozbiory domowe na Śląsku Cieszyńskim (XX wiek), aneksy, indeks, summ., Zsfg., 21 zł

Beata Żołędowska: Wizerunek biblioteki publicznej, bibliogr., załączniki, rys., tab., summ., Zsfg., 15 zł

MENTIBUS MEMORATIS. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Marek Piechota: Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993), bibliogr., wklejka, fot., summ., Zsfg., 10 zł

PRAWO. Robert Netczuk: Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym, bibliogr., 35 zł

Anna Stawarska-Rippel: Prawo sądowe Polski Ludowej 1944-1950 a prawo Drugiej Rzeczpospolitej, bibliogr., 18 zł

PSYCHOLOGIA. Hanna Przybyła-Basista: Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, bibliogr., wykr., diagr., tab., summ., Zsfg., 50 zł

PEDAGOGIKA. Urszula Szuścik: Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka, bibliogr., wklejka, aneks, rys., fot., schem., tab., summ., rez., 30 zł

BIOLOGIA. Adam Rostański: Spontaniczne kształtowanie się pokrywy roślinnej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego na Górnym Śląsku, bibliogr., rys., tab., załączniki, wklejka, fot., summ., rez., 32 zł

NAUKI TECHNICZNE. Mariusz Boryczka: Programowanie mrowiskowe w problemie automatycznej aproksymacji funkcji, wykr., summ., rez., 17 zł

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Malgorzata Kita, Aldona Skudrzyk: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym, wyd. 2. uzup., bibliogr., indeks, 40 zł

PSYCHOLOGIA. Zofia Ratajczak, Augustyn Bańka, Elżbieta Turska: Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wybrane zagadnienia, bibliogr., rys., tab., 15 zł

NAUKI o ZIEMI. Renata Dulias, Maria Fajer, Jolanta Pełka-Gościniak: Przewodnik do ćwiczeń z geomorfologii, bibliogr., ryc., tab., załączniki, wklejka, fot., 15 zł

Jerzy Runge: Metody badań w geografii społeczno ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, bibliogr., rys., tab., aneks, 77 zł

NAUKI TECHNICZNE. Jan Piecha: Transmisja danych i sieci komputerowe, bibliogr., rys., tab., 26 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Zbigniew Hojka: Polski ruch zawodowy w województwie śląskim (1922-1939). Oblicze polityczne

Ryszard Kaczmarek: Górny Śląsk podczas drugiej wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do III Rzeszy

Jerzy Sperka: Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą

POLITOLOGIA. "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 2. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Olga Szura

LITERATUROZNAWSTWO. Dialogi z romantycznym kontekstem. Szkice o poezji polskiej. Red. Adam Dziadek, Joanna Dembińska-Pawelec

Adam Dziadek: Na marginesach lektury. Szkice teoretyczne

Dariusz Pawelec: Od kołysanki do trenów

Andrzej Polak: Proza historyczna Bułata Okudżawy

JĘZYKOZNAWSTWO. Margarita Nadel-Czerwińska: Nowa leksyka w słownikach rosyjskich na końcu XX wieku

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Ludzie, góry i książki

MENTIBUS MEMORATIS. Zofia Adamczyk: Mieczysława Mitera-Dobrowolska

PRAWO. Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego. Red. Antoni Witosz

Bernadetta Fuchs: Prawo kartelowe a prawo prywatne międzynarodowe

Katarzyna Sznajder: Jurysdykcja szczególna w zakresie zobowiązań umownych

PSYCHOLOGIA. Zastosowanie wybranych technik w psychologicznej diagnostyce procesów intelektualnych i osobowości. Red. Jan M. Stanik

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Magdalena Kolarz: Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce

PEDAGOGIKA. Teresa Borowska: Emocje dzieci i młodzieży. Zasoby - rozwijanie

Anna Gajdzica: Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej

BIOLOGIA. Iwona Łukasik: Degradacja starodrzewów bukowych Lazulo Pilosae- -Fagetum w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Wyżynie Śląsko-krakowskiej

NAUKI o ZIEMI. Franciszek Kłosowski: Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji (przykład konurbacji katowickiej)

Jacek Różkowski: Wody podziemne utworów węglanowych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony