Rok nowych możliwości

Zmiany w systemie administracji ogólnouczelnianej, reforma systemu bibliotecznego, nowy wymiar współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej, kolejne inwestycje - to najpilniejsze zadania władz Uczelni w tym roku akademickim.

Rozmowa z JM Rektorem UŚ, prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem

- W czerwcu br. Senat UŚ przyjął nowy statut, w jaki sposób wpłynie on na funkcjonowanie Uczelni?

- Nowy statut, nasza mała konstytucja, przynosi szereg rozwiązań dotyczących przede wszystkim sposobu zatrudniania pracowników, ale stwarza również nowe możliwości działania Uniwersytetu. Jedną z nich jest utworzenie konwentu, jako ciała opiniotwórczego, w którego skład weszliby przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz organizacji gospodarczych, co z pewnością będzie sprzyjać rozwojowi uczelni oraz promowaniu jej osiągnięć. Statut jest też jednym z dokumentów ułatwiających niezbędną reorganizację Uniwersytetu, tak, aby sprostał wyzwaniom współczesności i przyszłości, a także aby był jeszcze bardziej przyjazny studentom. Mam tu, między innymi, na myśli łączenie jednostek podstawowych w większe struktury. Docelowo młodzież studiowałaby na dużym wydziale i mogła korzystać z potencjału kilku jednostek, które obecnie rozproszone są na różnych wydziałach. Przykładowo racjonalnym ruchem wydaje się scalenie Wydziałów Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Informatyki i Nauki o Materiałach w jeden duży Wydział Nauk Ścisłych.

- Na jakich zadaniach w tym roku akademickim skupią się władze Uniwersytetu?

- Najważniejszym jest dalsze unowocześnianie Uczelni. Zaczniemy od zmian w systemie administracji ogólnouczelnianej oraz w poszczególnych jednostkach po to, aby dostosować administrację do potrzeb nowoczesnego zarządzania. W tym celu zamierzamy wdrożyć wspomagany komputerowo zintegrowany system zarządzania Uczelnią. Planujemy też reformę systemu bibliotecznego. Obecnie jest on zbyt kosztowny i nie zawsze sprawnie funkcjonujący. W nowym systemie biblioteki wydziałowe zachowując swoją autonomię staną się integralną częścią Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

JM Rektor UŚ, prof. dr. hab. Janusz Janeczek

Chcemy również powołać Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wejdą już istniejące Centra Kształcenia Nauczycieli i Technik Kształcenia na Odległość, a także kształcenie podyplomowe. Obecnie środek ciężkości w edukacji uniwersyteckiej został przeniesiony ze studiów podstawowych na studia wyższych stopni i tzw. kształcenie ustawiczne, które jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Utworzenie Centrum pozwoli nam na jeszcze skuteczniejsze ubieganie się o środki unijne na edukację.

Czas także zacząć poważnie myśleć o komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w naszej Uczelni. Już wkrótce zaproponuję utworzenie Centrum Innowacji, Transferu Wiedzy i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.

- W jakim kierunku będzie się rozwijała współpraca między uczelniami naszego regionu?

- Chcemy nadać nowy wymiar współpracy międzyuczelnianej poprzez tworzenie zadaniowych sieci partnerskich. Krokiem w tym kierunku jest już budowa biblioteki akademickiej wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Katowicach oraz projekt Międzyuczelnianego Śląskiego Centrum Interdyscyplinarnych Badań i Edukacji w Chorzowie, który niedawno zgłosiliśmy do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w celu sfinansowania go ze środków unijnych. Umożliwi on lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i edukacyjnego nie tylko na potrzeby uczelni zrzeszonych w Centrum, ale i całego regionu. Tak tworzą się Centra Doskonałości - wszystko, co najlepsze wykorzystujemy dla stworzenia nowej wspólnej jakości edukacyjnej i badawczej. Jest to być może wizja futurystyczno-optymistyczna, ale realna. We wrześniu w naszym ośrodku w Rybniku odbyło się spotkanie rektorów uniwersytetów śląskich, na którym zaprosiliśmy partnerskie uniwersytety z Opawy, Ostrawy, Opola i Wrocławia do współpracy przy tworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. To kolejny przykład współpracy w ramach sieci uczelni partnerskich. Nie zaniedbujemy także współdziałania w zakresie edukacji. Zamierzamy wspólnie z władzami ŚLAM uruchomić w przyszłym roku akademickim nowy unikatowy kierunek inżynieria biomedyczna.

- Jakie są w tym roku plany inwestycyjne?

- Ślimaczy się postępowanie przetargowe dotyczące budowy Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu. Przypomnę, że udało nam się na ten cel uzyskać środki z funduszy unijnych oraz gminy i miasta Sosnowiec. Jest to wspólne przedsięwzięcie pilotowane przez miasto Sosnowiec. Niestety, ta bardzo ważna inwestycja odsuwa się w czasie. Mam nadzieję, że uda się przezwyciężyć trudności biurokratyczno-finansowe i budowa ruszy jeszcze w tym roku. Przed nami stoi szereg innych zadań, np. budowa wielofunkcyjnej hali sportowej na tyłach obecnego Rektoratu. Chcielibyśmy też stworzyć w Cieszynie Centrum Kongresowe, które służyłoby nie tylko naszej Uczelni, ale również całemu regionowi. Ponadto partycypujemy w planach zagospodarowania kwartału miejskiego w Katowicach w obrębie ulic Pawła, Wodna i Górnicza, gdzie będą zlokalizowane domy studenta i nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji. Sejmik Województwa Śląskiego przyznał środki finansowe na przeprowadzenie adaptacji darowanego nam przez Narodowy Bank Polski budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach. Chęć pomocy w tym zakresie deklarują również władze Katowic. Uniwersytet zyska nową godną siebie siedzibę władz Uczelni, a miasto odnowiony wspaniały zabytkowy obiekt architektoniczny. Podjęliśmy także działania w celu przywrócenia świetności elewacjom budynków Wydziału Filologicznego i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy Placu Sejmu Śląskiego. Rozpoczęte zostaną prace nad wymianą elewacji i termomodernizacją wieżowca Wydziału Nauk o Ziemi. Ta inwestycja wynika z bardzo złego stanu technicznego budynku, a tym samym z dbałości o bezpieczeństwo osób tam pracujących i studiujących. Dobiega końca pierwsza faza nadbudowy obecnego Rektoratu. Docelowo pozwoli to na skomasowanie całej administracji ogólnouczelnianej w dwóch budynkach.

Sporo, ale priorytetem pozostaje budowa Biblioteki Akademickiej. Dlatego cieszy mnie decyzja Marszałka Województwa i Sejmiku Województwa Śląskiego o uznaniu tej inwestycji za jedną z kluczowych dla regionu.

- W tym roku rozpoczną się przygotowania do obchodów 40-lecia UŚ.

- Powołany zostanie Komitet Obchodów 40-lecia śląskiej wszechnicy. Okrągła rocznica będzie okazją, by przypomnieć historię naszej uczelni, ale przede wszystkim chcielibyśmy się skupić na przyszłości i dokończyć opracowanie strategii rozwoju Uniwersytetu na najbliższe lata. Na razie planujemy zorganizowanie w maju przyszłego roku Dni Partnerskiego Uniwersytetu L’Orientale z Neapolu, które odbędą się w ramach Dni Neapolu w Katowicach.

Rozpoczynający się rok akademicki tradycyjnie będzie obfitował w szereg wydarzeń i imprez, jak wieczory akademickie, koncerty, na które serdecznie wszystkich już teraz zapraszam.

Rozmawiała
IWONA KOLASIŃSKA