39 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UŚ

Uroczysta inauguracja XXXIX roku akademickiego 2006/2007 na Uniwersytecie Śląskim odbyła się w piątek 29 września o godzinie 11.00 w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ul. Jordana 18.

W czasie inauguracji, zgodnie z tradycją akademicką, odbyła się immatrykulacja wytypowanych przez wydziały studentów pierwszego roku oraz - po raz pierwszy - doktorantów. Ponadto wręczona została nagroda "Pro Scientia et Arte" - najbardziej zaszczytne wyróżnienie w naszej Uczelni, przyznawane jej pracownikom za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W tym roku nagrodę odebrali prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan z Wydziału Prawa i Administracji i prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Różkowski z Wydziału Nauk o Ziemi. Wykład inauguracyjny zatytułowany "Teologia jako roz(mowa) o Bogu/człowiek" wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik w Wydziału Teologicznego UŚ.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2006/2007
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
2006/2007 nagrodę "Pro Scientia et Arte" odebrali
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Różkowski
i prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan

Podczas uroczystości społeczność akademicka została poinformowana o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych pracowników Uczelni. Odznakę Honorową "Zasłużony dla kultury polskiej", ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne osiągnięcia w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury podebrał prof. Jerzy Fober z Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ. Nagrody indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymali: prof. UŚ dr hab. Bożena Witosz (Wydział Filologiczny) za książkę Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, prof. dr hab. Antoni Witosz (Wydział Prawa i Administracji) za książkę Wspólnik i akcjonariusz w procesach restrukturyzacyjnych spółek handlowych, dr hab. Barbara Mikołajczyk (Wydział Prawa i Administracji) za rozprawę habilitacyjną Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania, dr Witold Kurowski (Wydział Prawa i Administracji) za rozprawę doktorską Przelew wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym, ks. dr Grzegorz Strzelczyk (Wydział Teologiczny) za książkę Traktat o Jezusie Chrystusie. Na wniosek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor za współautorstwo syntezy Literatura Grecji starożytnej (t. I i II). Nagrodę JM Rektora UŚ za wybitne osiągnięcia dydaktyczne otrzymała dr Helena Szewczyk (Wydział Prawa i Administracji). Nagrody JM Rektora UŚ za wyróżniające prace doktorskie otrzymali: dr Mariusz Jochemczyk (Wydział Filologiczny) za Rzeczy piekielne. Wokół utworu Juliusza Słowackiego "Poema Piasta Dantyszka", dr Anna Brytek (Wydział Pedagogiki i Psychologii) za Contribution des modèles sur l’autorégulation du comportement dans la compréhension des troubles alimentaires. Perspectives interculturelles, dr Michał Bożek (Wydział Prawa i Administracji) za Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, dr Barbara Kalinowska-Wójcik (Wydział Nauk Społecznych) za Ezechiel Zivier (1868-1925). Archiwista i historyk, dr Wiesława Walkowska (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji za Reforma edukacyjna i jej makroregionalna realizacja.

W trakcie uroczystej inauguracji odbył się także koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia" pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek.

red.

Foto: Agnieszka Sikora
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007
odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach

Foto: Agnieszka Sikora
JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
otworzył nowy rok akademicki

Foto: Agnieszka Sikora
Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab.
Wiesław Banyś przedstawił sprawozdanie z działalności
naukowej Uczelni w roku akademickim 2005/2006

Foto: Agnieszka Sikora
Na inaugurację nowego roku akademickiego licznie
przybyli pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego
oraz przedstawiciele zaprzyjażnionych uczelni
i instytucji z regionu, kraju i zagranicy

Foto: Agnieszka Sikora
Akademicki Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia"
pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek

Foto: Agnieszka Sikora
Immartykulacja wytypowanych przez wydziały
studentów

Autorzy: Redakcja, Foto: Agnieszka Sikora