Międzynarodowa konferencja "Wizje społeczeństwa informacyjnego 2016"

Człowiek w dobie technologii

Na początku czerwca w Uniwersytecie Śląskim spotkali się naukowcy z Polski, Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Ich celem było wypracowanie wspólnej wizji społeczeństwa informacyjnego w nadchodzącym dziesięcioleciu. W konferencji wzięło udział około stu specjalistów różnych dyscyplin, głównie z Polski i Niemiec.

Budowanie społeczeństwa informatycznego stało się celem Wspólnoty Europejskiej, wdrażanym różnymi sposobami, na wielu poziomach, z różnymi efektami w krajach członkowskich, za pomocą takich programów, jak "Informationsgesellschaft Deutschland 2006" czy "i2010" lub"eAccessbility". Konferencja była forum podsumowującym wspomniane procesy w sąsiadujących krajach. Chodziło o analizę stanu obecnego, ocenę problemów i mocnych stron podjętych działań oraz o weryfikację kierunków i możliwych scenariuszy rozwoju społeczeństw europejskich, zdeterminowanych przez nowe media i technologie informatyczne.

Ponieważ w konferencji uczestniczyli także przedstawiciele władz lokalnych i ministerstw, obrady miały walor dyskusji społecznej o szerszym, niż akademicki, zasięgu. W trakcie sesji plenarnej poruszano m.in. problem sposobów wypracowywania wizji przyszłości społeczeństwa informacyjnego (prof. Gerhard Banse), problemy Polski z informatyzacją na tle działań Unii Europejskiej (dr Krystyna Doktorowicz) czy kwestię formy kultury doby informatyzacji (prof. Tadeusz Miczka). W obradach w sekcjach tematycznych uczestniczyło około sześćdziesięciu naukowców oraz studenci.

W podsumowującej konferencję sesji plenarnej wskazywano na potrzebę łączenia idei zrównoważonego rozwoju z informatyzacją, tak by technologia nie zdominowała człowieka jako czynnika aktywnego i myślącego. Obrady zakończył gościnny wykład prof. Michaela Fischera z Uniwersytetu w Salzburgu dotyczący wiedzy rozumianej jako proces kulturowy, oraz podsumowanie wygłoszone przez prof. Gerharda Banse, reprezentującego zarówno FhG-ALI w Cottbus, jak i Centrum Zrównoważonego Rozwoju UŚ.

ANNA MAJ [CRI]

Patronat nad konferencją objęli: prof. zw. dr hab. Michał Seweryński - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, prof. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr Reinhard Schweppe - Ambasador Niemiec w Polsce. Konferencja była ostatnim wydarzeniem naukowym Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006. Została sfinansowana przez Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF). Jej głównymi organizatorami byli: Międzynarodowe Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego przy Uniwersytecie Śląskim (CRI UŚ) oraz Centrum Wdrożeniowe Instytutu Fraunhofera dla Planowania Systemów Logistycznych i Informatycznych z Cottbus (FhG-ALI, Niemcy).

Współorganizatorzy: Instytut Filozofii, Instytut Nauk o Kulturze i Zakład Komunikacji Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach, Europejska Akademia Badań nad Życiem, Integracją i Społeczeństwem Obywatelskim (EALIZ) w Waidhofen-Thaya (Austria) oraz Instytut Oceny Skutków Techniki i Analizy Systemowej w Karlsruhe (FZK/ITAS, Niemcy).

Autorzy: Anna Maj