Kronika Uniwersytecka - Kwiecień 2002

WIZYTA WŁADZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WE WŁOSZECH

W dniach 18-22 lutego JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz Prorektor UŚ ds. Nauki, Promocji i Współpracy prof. Janusz Janeczek gościli w Uniwersytecie w Bari (Włochy), gdzie wzięli udział w uroczystości otwarcia nowego roku akademickiego. Ważnym elementem spotkania było także podpisanie Porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej między Uniwersytetm Śląskim i Universita degli Studi di Bari, będące efektem - między innymi - wizyty na Śląsku Rektora Uniwersytetu w Bari prof. Giovanniego Girone, która miała miejsce w drugiej połowie października. Prof. Girone i JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego podpisali wtedy list intencyjny wyrażający chęć nawiązania wzajemnych kontaktów naukowych i dydaktycznych między tymi dwoma uczelniami.

Porozumienie o współpracy przewiduje między innymi:

 • wymianę studentów w ramach europejskich programów edukacyjnych,
 • wymianę pracowników naukowych i dydaktycznych,
 • wymianę materiałów dydaktycznych i wspólne prowadzenie badań naukowych, organizowanie kongresów i konferencji naukowych,
 • pełny dostęp do dokumentacji i materiałów archiwalnych będących w posiadaniu każdej ze stron,
 • organizację wspólnego banku danych i opracowanie metody wykorzystania ich w systemie telematycznym,
 • promowanie wspólnych Studiów Doktoranckich w zakresie Polonistyki i Italianistyki,
 • wspólne wydawanie i wymianę publikacji naukowych.

Umowa obejmuje następujące dziedziny wiedzy: polonistykę, filologię romańską, komparatystykę literacką, nauki o ziemi, prawo i administrację, teologię i może zostać poszerzona.

Założony w 1924 roku Uniwersytet w Bari jest piątym co do wielkości uniwersytetem włoskim (na ogólną liczbę 57 uczelni). Na dziesięciu wydziałach kształci się 65 tysięcy studentów.

DZIAŁA ŁĄCZE INTERNETOWE DO SZKOŁY ZARZĄDZANIA

Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ, przy współpracy Telekomunikacji Polskiej S.A., operatora sieci POLPAK-T, i Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, operatora Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, uruchomiło stałe łącze internetowe do Szkoły Zarządzania w Chorzowie. Łącze działa od 12 lutego z szybkością 2 Mbps. W ten sposób Uczelniana Sieć Komputerowa USNET, obecna dotychczas w Katowicach, Sosnowcu i Jastrzębiu-Zdroju, dotarła do Chorzowa.

METAMORFOZY W PROCESIE REKRUTACJI

Kolejna edycja warsztatów z cyklu METAMORFOZY, tym razem zatytułowana: "Proces rekrutacji, czyli nie taki diabeł straszny..." odbyła się 20 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego.

Głównym celem szkolenia było oswojenie uczestników z często skomplikowaną procedurą rekrutacyjną poprzez udział w symulacjach, zadaniach problemowych (tzw. case study), przykładowych etapach Asssessment Center. Omówione zostały rodzaje testów używanych w procesie rekrutacji oraz etapy procedury rekrutacyjnej.

Tematyka szkolenia obejmowała:

 • Etapy typowej procedury selekcji i rekrutacji
 • Sytuacje symulacyjne i zadania problemowe w procesie rekrutacji
 • Elementy Assessment Center
 • Rodzaje testów zawodowych
 • Cechy idealnego kandydata.
Szkolenie poprowadzono tradycyjnie metodą warsztatową (symulacja, ćwiczenia w małych grupach, psychodramy, dyskusja, burza mózgów), zachęcającą uczestników do aktywnego udziału.

KONWENT DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW GÓRNICTWA I GEOLOGII

Czwarte już posiedzenie Konwentu Dziekanów wydziałów związanych z naukami górniczymi i geologicznymi odbyło się 22 lutego w sali obrad Rady Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Funkcję Przewodniczącego Konwentu piastuje prof. Marian Dolipski - Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Odbywające się cyklicznie spotkania poświęcone są omawianiu najważniejszych zagadnień nurtujących środowisko akademickie związane z naukami górniczymi.

W porządku lutowych obrad Konwentu znalazły się między innymi:

 • informacja o strukturze naukowej i dydaktycznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w relacji jego dziekana prof. Andrzeja T. Jankowskiego,
 • zapoznanie z odpowiedziami ministrów rządu RP na pismo skierowane w imieniu Konwentu Dziekanów,
 • stan przygotowań do akredytacji kierunków prowadzonych przez MEN i KAUT.

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII PO RAZ DZIESIĄTY

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego otwarło X cykl wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Spotkania odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową, udział jest bezpłatny.

PROGRAM CYKLU (semestr letni):
21.02.2002
Forum Natura
mgr Małgorzata Jeleniewicz, Pofrabat sp. z o.o, Warszawa (Uczestnik programu PCB - Stop).
"Jak zapobiegać skażeniu środowiska przez PCB?"
28.02.2002
dr Antoni Winiarski, Wydział. Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ
"Analiza stanu środowiska metodami spektrometrii elektronów i jonów".
7.03.2002
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
14.03.2002
dr Ryszard Kulik, Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ
dr Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
"Na ratunek Ziemi" - dwugłos psychologa i ekologa".
21.03.2002
Forum Natura
dr Wojciech Gąsienica-Byrcyn, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
"Ochrona zwierzyny w Tatrzańskim Parku Narodowym".
4.04.2002
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
11.04.2002
dr Zofia Piotrowska-Seget, Wydział. Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
"Bioterroryzm".
18.04.2002
Forum Natura
mgr Elżbieta Gepfert i dr Piotr W. Cholewa, Śląski Klub Fantastyki, Katowice.
"Pustynia, lodowiec czy wysypisko - wizje przyszłości naszej planety w fantastyce naukowej".
25.04.2002
dr Andrzej Boczarowski, Wydział Nauk o Ziemi UŚ
"Ekologia organizmów kopalnych" (Pokaz multimedialny).
2.05.2002
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
9.05.2002
dr Barbara Tokarska-Guzik, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
""Zielone Widmo" i "Natrętny Mongoł" czyli o przybyszach i przybłędach we florze".
16.05.2002
Forum Natura
mgr inż. Mieczysław Dumieński, Fundacja na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie".
"Rozwiązywanie przez Fundację problemów środowiskowych zagrożeń zdrowotnych u dzieci rejonu Miasteczka Śląskiego i Tarnowskich Gór w latach 1992-2002".
23.05.2002
prof. dr hab. Stanisław Wika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
"Polscy przyrodnicy na Syberii i ich wkład do nauki światowej - zapiski z wyprawy".
6.06.2002
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.

O MOŻLIWOŚCIACH KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY W RYBNIKU

W Ośrodku Działalności Dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Jastrzębiu Zdroju odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji możliwości kształcenia młodzieży w roku akademickim 2002/2003.

W programie spotkania przewidziano:

 • zapoznanie ze wszystkimi kierunkami studiów i programem kształcenia studentów na studiach dziennych i zaocznych oraz studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych,
 • zapoznanie się z warunkami kształcenia studentów w obiektach Ośrodka.

Informacji udzielali zainteresowanym między innymi:
Dyrektor Instytutu Pedagogiki Fili UŚ w Cieszynie prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs,
Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Fili UŚ w Cieszynie ds. studiów pedagogicznych w Jastrzębiu Zdroju prof. dr hab. Antoni Kuśka,
Pełnomocnik Rektora UŚl ds. Ośrodka w Jastrzębiu prof. dr hab. inż. Lech Tomawski,
Z-ca Dyrektora Szkoły Zarządzania dr Stanisława Mielimąka.

SERVER BASED COMPUTING - PREZENTACJA TECHNOLOGII

Prezentacji Server based computing, odbyła się 28 lutego w auli K. Lepszego (budynek Rektoratu). Prezentację, której patronuje Prorektor ds. Nauki, Promocji i Współpracy prof. dr hab. J. Janeczek, przeprowadziła firma BCI z Krakowa (partner firmy Citrix). W 2001 roku na polecenie JM Rektora powstało opracowanie "Strategia informatyzacji Uniwersytetu Śląskiego w świetle najnowszych technologii informatycznych". Przeprowadzane analizy wykazały, iż bardzo duże środki finansowe są corocznie przeznaczane na zakup komputerów typu PC, które bardzo szybko się starzeją, wymagają ciągłej modernizacji oraz wymiany. W związku z tym faktem zaprezentowano rozwiązania terminalowe, oparte na modelu Server-based computing, gdzie prawie 100% aplikacji wykonuje się na serwerze.

INTERPRETACJE TAKŻE W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Piąta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach rozpoczęła się 1 marca, a w poniedziałek 4 marca odbyły się pierwsze projekcje spektakli Teatru Telewizji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (aula im. Kazimierza Popiołka) przy ul. Bankowej 11. Natomiast na 6 marca zaplanowano w sali Rady Wydziału Filologicznego (przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach) promocję zeszytów "Pamiętnika Teatralnego" poświęconych Jerzemu Grotowskiemu. Organizatorem Festiwalu, objętego mecenatem Samorządu Miasta Katowice, jest Instytucja Kultury ESTRADA ŚLĄSKA (nasza relacja za miesiąc).

DNI ŚLĄSKIE W PÓŁNOCNEJ NADRENII-WESTFALII

Z władzami i studentami Uniwersytetu Śląskiego spotkała się pani Hannelore Kraft - Minister ds. Federacji i Europy Kraju Związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii, która gościła z czterodniowa wizytą na Śląsku na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta. Umowa o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Północną Nadrenią-Westfalią została podpisana już 1 września 2000 roku, teraz dodano do niej między innymi porozumienie w sprawie organizacji tam dni śląskich. Spotkanie z przedstawicielami środowiska akademickiego odbyło się w auli na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych.

KONWERSATORIA PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach było organizatorem dwóch konwersatoriów (20 lutego i 6 marca). Na pierwszym dr Janusz Czakon wygłosił wykład Czas, ogólna teoria względności, unifikacja - inaczej.

Pojęcia czasu, oddziaływań i zjawisk mogą być zgeometryzowane. Czas ma jasną interpretację matematyczną, geometryczną i filozoficzną. Konstrukcja jednolitej teorii pola jest możliwa. Wszystkie oddziaływania, włącznie z grawitacyjnymi, mają podobne unifikacyjne pochodzenie (spontaniczne łamanie symetrii). Realizacja programu Wielkiej Unifikacji jest możliwa w przestrzeniach o większej liczbie wymiarów i nie wymaga zmiany podstawowych grup symetrii Modelu Standardowego. Wszystkim stałym fizycznym można nadać interpretację geometryczną. Ogólna Teoria Względności Einsteina okazuje się być tylko lokalnym przybliżeniem obszerniejszego spojrzenia na Universum.

Czym jest czas fizyczny i jak zrozumieć i zinterpretować strzałkę czasu? Czy czasoprzestrzeń fizyczna jest rzeczywiście wynikiem rozwiązań równań Einsteina? Dlaczego grawitacja opiera się unifikacji z innymi oddziaływaniami? Czy do zbudowania jednolitej fizyki potrzeba aż kilkanaście stałych?

Drugie spotkanie dotyczyło zagadnienia Nagrody Nobla z fizyki - 2001 w relacji prof. dr hab. Wojciecha Gawlika (z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego).

W dostatecznie niskich temperaturach, gdy długość fali materii staje się porównywalna z odległościami między atomami, te ostatnie stają się nierozróżnialne, co jest określane jako degeneracja kwantowa. W wykładzie omówione będą metody uzyskiwania najniższych temperatur, które umożliwiły uzyskanie degeneracji kwantowej, a w szczególności kondensację Bosego-Einsteina gazów atomowych, za co przyznano Nagrodę Nobla z fizyki w 2001 r. Przedstawione też zostaną doświadczalne metody badania gazów w ultra-niskich temperaturach oraz niezwykłe własności kondensatów i atomów fermionowych. Atomy fermionowe, choć nie podlegają kondensacji Bosego-Einsteina, wykazują bardzo ciekawe własności w stanie degeneracji kwantowej. Niektóre z tych własności mogą pozwolić na wykorzystanie zimnej materii w laboratoriach optycznych do rozwiązania pewnych problemów astrofizycznych oraz umożliwić konstrukcje nowych układów logicznych dla komputerów kwantowych.

KIERMASZ KSIĄŻEK W REKTORACIE

Wielki Kiermasz Książek Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego odbył się w budynku Rektoratu w dniach 5-8 marca (od wtorku do piątku). Organizatorzy zaproponowali - poza nowościami - także książki za "złotówkę", gratisy i książki z 50% bonifikatą.

STYPENDIUM DLA PROFESORA

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta profesorowi Peterowi Hanggiemu z Uniwersytetu w Augsburgu na pobyt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Kandydaturę prof. P. Hanggiego zgłosił prof. J. Łuczka (Kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UŚ), który od lat współpracuje z laureatem. Warto wspomnieć, ze prof. P. Hanggi jest na trzecim miejscu na liście najczęściej cytowanych fizykow-teoretykow niemieckich. Przyznane na okres 12 miesięcy stypendium prof. Peter Hanggi ma zamiar wykorzystać w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych trzech lat (2002-2004).

Stypendium przyznawane wybitnym uczonym niemieckim przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej jest programem o szczególnym znaczeniu: stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreise - prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta. Jego celem jest uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami.

Przyznawanie stypendium odbywa się na podstawie porozumienia z 1995 roku zawartego pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Zaproszenie umożliwia laureatom realizację projektów badawczych zgodnie z ich własnym wyborem we współpracy z kolegami z kraju goszczącego. W roku bieżącym wysokość miesięcznego stypendium wynosi 10 000 zł.

PROF. JERZY ŁUCZKA DYREKTOREM NATOWSKIEJ KONFERENCJI

Kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UŚ prof. Jerzy Łuczka objął stanowisko jednego z dwóch dyrektorów prestiżowej konferencji Stochastic Systems: From Randomness to Complexity finansowanej przez NATO w ramach programu Advanced Research Workshop. Spotkanie odbędzie się w Erice na Sycylii w dniach od 27 lipca do 1 sierpnia br., a prof. Jerzy Łuczka prawdopodobnie jest pierwszym dyrektorem natowskiej konferencji z naszej uczelni, funkcję drugiego coodirector'a piastuje prof. Fabio Marchesoni z Uniwersytetu w Camerino (Włochy).