Kołu Naukowemu Historyków - tak trzymać

9-10 marca na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się sesja naukowa zatytułowana "Separatyzm a regionalizm" zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków US Pierwsze słowa uznania należą się organizatorom za sam wybór tematu, niezwykle aktualnego. Przez dwa dni mieliśmy okazję wysłuchania referatów o współczesnych oraz historycznych czynnikach tworzenia się regionów i powstawania odrębności grupowych. Tematyka referatów dotyczyła m.in. regionalizmu śląskiego - jedno z wystąpień (dr U. Zgorzelska) traktowało o nazewnictwie stosowanym do określenia Górnego Śląska jakie przewijało się przez ostatnie kilkaset lat. 0 regionaliźmie i separatyźmie morawskim ciekawie mówił dr Rudolf Zacek z Instytutu Śląskiego w Opavie. Natomiast temat regionalizmu kaszubskiego podjął prof. Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu Gdańskiego, w jednej osobie - prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, senator, wicewojewoda gdański. Prelegentami byli również pracownicy naukowi Instytutów Historii, Socjologii i Politologii naszej uczelni oraz oczywiście - studenci, członkowie koła organizującego sesję.

Od prezesa Koła Naukowego Historyków US dowiedzieliśmy się, że organizatorzy sesji spotkali się z wielkim wsparciem i życzliwością prodziekana WNS-u prof. Marka Szczepańskiego, który także był jednym z prelegentów.

Autorzy: ela