Kronika Uniwersytecka - Maj 1997

OFENSYWA PROMOCYJNA

20 marca w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie promocyjne UŚ ze środowiskami gospodarczymi i samorządowymi regionu. Honorowy patronat objęli nad nim Wojewoda katowicki i Przewodniczący Sejmiku Samorządowego woj. katowickiego. Przedstawiliśmy zgromadzonym gościom ofertę uczelni - głównie naukową, ekspercką. Zorganizowano sprzedaż wydawnictw naszej uczelni, pokaz internetowych stron UŚ oraz prezentację informatora "Propozycje dla gospodarki".

Natomiast 23 kwietnia na spotkanie promocyjne pełnej naszej oferty dydaktycznej zaproszono przedstawicieli kuratoriów oświaty i dyrektorów szkół średnich.

Z obu spotkań nasi przedstawiciele wrócili z przekonaniem o tym, że wiedza o nas - o tym jak i w jakim zakresie kształcimy, czym się, poza dydaktyką, zajmujemy i w czym możemy być konkretnie użyteczni - jest zaskakująco mała w naszym otoczeniu..

NASI STYPENDYŚCI FNP

Fundacja Nauki Polskiej w tym roku uwzględniła dwa wnioski z naszej uczelni o przyznanie stypendiów dla wybitnych młodych badaczy. Otrzymali je mgr Janusz Gluza i dr Marcin Mierzejewski - obaj z Instytutu Fizyki. Obaj Panowie otrzymali najlepsze rekomendacje swych mistrzów naukowych, z których wynika, że swymi osiągnięciami badawczymi zwrócili na siebie uwagę (i uznanie) w międzynarodowych kręgach naukowych.
Stypendia FNP dla młodych badaczy przyznawane są co roku - począwszy od r. 1993 - w liczbie 100. Wraz z tegorocznymi liczba stypendystów z naszej uczelni wynosi 8 - po 4 z W. Fil i WMFiCh.

GOŚĆ FIZYKÓW


Fot. M.Grzegrzółka W Zakładzie Fizyki Molekularnej IF przebywa na trzymiesięcznym stażu naukowym prof. Ilmutdin M. Abdulagatov, kierownik Laboratorium Termofizyki w Instytucie Problemów Geotermicznych Dagestańskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk. Profesor Abdulagatov wygłosił kilka wykładów na temat eksperymentalnych i teoretycznych badań anomalii krytycznej ciepła właściwego w złożonych układach termodynamicznych, równania stanu roztworów binarnych ciecz - ciecz oraz ciecz - gaz opartego na modelu SPHST opisującego własności krytyczne węglowodorów w cieczach nadkrytycznych. Gość z Dagestanu w trakcie pobytu u nas pracuje w grupie prof. Jerzego Zioło nad wyjaśnieniem wpływu oddziaływań międzymolekularnych bliskiego zasięgu na własności krytyczne ciekłych roztworów binarnych. Pobyt prof. Abdulagatova finansowany jest przez Kasę im. Józefa Mianowskiego w Warszawie.

W TPA

11 marca w cieszyńskim oddziale Towarzystwa PolskoAustriackiego wysłuchano wykładu wybitnego działacza Polonii wiedeńskiej, byłego Delegata Rządu Londyńskiego na Austrię, przewodniczącego Polskiego Komitetu Emigracji Andrzeja W. Balko. Prelegent skupił się na omówieniu organizacji polonijnych powstałych w Austrii po zakończeniu wojny, przedstawił procedurę azylową, problem uchodźców (zwłaszcza gospodarczych), migracji poprzez Austrię w świat. Spotkanie poprzedziła prezentacja albumu muzycznego Ernsta A. Ekkera i Doris Eisenburger w tłumaczeniu Elżbiety Schleicher pt. : "Franz Schubert". Album z okazji przypadającego Roku Schubertowskiego, przygotowało w dwóch wersjach (z płytą kompaktową i bez) bielskie Wydawnictwo Kleks

Natomiast 8 kwietnia, także za sprawą cieszyńskich działaczy TPA, w centrum konferencyjnym Filii wykład wygłosił prof. Ernst Degasperi, jeden z najwybitniejszych grafików austriackich a także zasłużony polonofil.

KOMISJE POLSKO-CZESKA I POLSKO-SŁOWACKA PAN

Działająca w cieszyńskiej Filii Komisja Polsko-Czeska i Polsko-Słowacka PAN zorganizowała w dniu 5 marca odczyt doc. dr hab. Mirosława Malury z Uniwersytetu Ostrawskiego nt. : "Kulturowa charakterystyka w latach 1850-1920 (specyficzna interkulturowość regionu)".

O WYMIANIE MŁODZIEŻY

W dniach 10 - 12 marca w Filii w Cieszynie odbyło się drugie spotkanie Stałej grupy Roboczej ds. Kształcenia i Wymiany Młodzieży w ramach Czesko-Polskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej. Polskiej części delegacji przewodniczył Zenon Rosłoń - Wicedyrektor Departamentu Wymiany Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej RP. Czeskiej części delegacji - Lubomira Malouskova z Departamentu Kontaktów z Zagranicą Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej. Wysłuchano referatów: Krzysztofa Sikory - reprezentanta polskiej delegacji i Zori Dvorakovej z Czech. Komunikaty wygłosili eksperci czescy. Podczas obrad podkreślano konieczność stwarzania dalszych warunków umożliwiających wymianę polskiej i czeskiej młodzieży, deklarowano wspomaganie wymiany młodzieży w regionach przygranicznych.

DZIEŃ TEATRU

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Zakład Animacji Społeczno - Kulturalnej zaprosił społeczność Filii na wykład o współczesnym teatrze wygłoszony przez gościa z UJ dr Włodzimierza Szturca. Wykładowca, związany z Instytutem Cywilizacji i Języków Orientalnych w Paryżu, uniwersytetem w Tours i Centrum Badań nad Wyobraźnią w Grenoble, mówił nt. "Teatr bez granic", skupiając się na kwestiach antropologicznych.

"SALONÓWKA" ODŻYWA WIOSNĄ

Wraz z nadejściem wiosny ożywioną działalność artystyczną przejawia cieszyńska Orkiestra Salonowa. 22 marca koncertowała w Auli Filii wespół z Chórem Mieszanym Alblasserdam z Holandii, wykonując wspólnie "Pasję wg. św. Łukasza" G. P. Telemana a dyrygował Cor de Haan. Natomiast 23 kwietnia dała uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 40 - lecia pracy artystycznej i 60lecia urodzin swego szefa, założyciela - prof. Hilarego Drozda. Zaś na 25 maja - z okazji Dnia Matki - "Salonówka" da "Koncert ze szczerego serca", współorganizowany z Polskim Związkiem Głuchych, koncert charytatywny, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na potrzeby Związku.

DUŻE KONFERENCJE

Gdy zamykaliśmy niniejsze wydanie GU - trwały dwie duże i ważne konferencje naukowe. Filolodzy i kulturoznawcy debatowali o nowoczesności, natomiast psychologowie podjęli, kolejny zresztą już raz, psychologiczny i psychiczny wymiar bezrobocia. Liczymy na relacje

DAJ NEWSA NA WWW!

Centrum Techniki Obliczeniowej uruchamia stronę WWW poświęcona aktualnym wydarzeniom w naszej uczelni. Organizatorów różnych uniwersyteckich przedsięwzięć zachęca się i prosi aby zechcieli dostarczać do CTO informacje o tych wydarzeniach, w ogóle o wszystkim co może i co powinno zainteresować naszą społeczność a także tych spoza - którzy przez Internet szukają wiedzy o tym jak, z kim i po co - w uniwersytecie - żyjemy.

Autorzy: Foto: Mirosław Grzegrzółka