Nowe książki - Maj 1997

W Wydawnictwie UŚ ukazały się:

P r a c e    n a u k o w e

NAUKI POLITYCZNE

Mirosław Czerwiński: Poglądy społeczno-ekonomiczne Ferdynanda Zweiga. Katowice 1996, literat., summ., Zsfg., 7, oo zł

Społeczno-gospodarcze i polityczne konsekwencje restrukturyzacji Górnego Śląska. Red. Janusz Sztumski. Katowice 1996, tab., summ., rez., 5, oo zł

PRAWO

Barbara Mikołajczyk: Mniejszości w prawie międzynarodowym. Katowice 1996, literat., summ., rés., 7, oo zł

EKONOMIA

Jan Ostoj: Rynek wartości negatywnych. Zjawisko nadmiaru jako przesłanka procesów alokacyjnych. Katowice 1996, rys., literat., skorowidz, Zsfg., summ., 11, oo zł

Peter Unger: Procesy alokacji w nowoczesnej gospodarce: państwo a rynek. Katowice 1996, rys., literatur., skorowidz, Zsfg., summ., 8, oo zł

PEDAGOGIKA

Grażyna Kempa: Edukacja dziewcząt i kobiet śląskich (od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej). Katowice 1996, tab., bibliogr., summ., Zsfg., 10, oo zł

HISTORIA LITERATURY

Halina Janaszek-Ivaničková: Od modernizmu do postmodernizmu. Katowice 1996, rez., summ., 8, oo zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Zbigniew Żmigrodzki: Patologia biblioteczna. Katowice 1996, aneks, literatur., summ., Zsfg., 4, oo zł

JĘZYKOZNAWSTWO

"Język Artystyczny". T. 10. Red. Danuta Ostaszewska, Ewa Sławkowa. Katowice 1996, summ., rés., 10, oo zł

NAUKI O ZIEMI

Jerzy Runge: Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego. Katowice 1996, ryc., tab., bibliogr., summ., Zsfg., 10, oo zł

Poza Wydawnictwem UŚ ukazały się:

Florian Celiński, Andrzej Czylok, Anna Kubajak: Przewodnik przyrodniczy po Dąbrowie Górniczej, Wydawnictwo Planta 1996

Dariusz Rott: Wawrzyniec Korwin. Wczesnorenesansowy humanista ślaski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach, 1997, bibl., zsfg, 53 s.

Przypominamy, że w tej rubryce chcemy informować również o wydawanych poza naszym wydawnictwem książkach pracowników UŚ - pod warunkiem, że zainteresowani nas o tym powiadomią.