Z Senatu - Czerwiec 1998

15 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawiono wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Zygmunta Kłodnickiego. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Senat.

Rektor prof. Tadeusz Sławek zapoznał członków Senatu z recenzją przygotowaną przez prof. dr. hab. Zbigniewa Bojarskiego z Wydziału Techniki w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej Profesorowi Józefowi Żmiji. Senat zaakceptował recenzję.

Rektor przedstawił również informację o stanie Uczelni w świetle dotacji MEN oraz wyniki zakończonej kontroli NIK w UŚ.
W dziedzinie badań własnych Uniwersytet Śląski jest jedynym Uniwersytetem, który nie zanotował żadnego wzrostu tzn. procent wzrostu wynosi 0, 0. Niektóre uczelnie odnotowały wzrost rzędu 5%, a inne - ok. 20%. Natomiast jeśli chodzi o działalność statutową to przyrost jest rzędu inflacyjnego.

Następnie prof. Tadeusz Sławek poinformował ogólnie o wynikach kontroli NIK, która trwała od stycznia do marca w Uniwersytecie.
Ustalenia zawarte w protokole dotyczą trzech zagadnień: relacji między studiami dziennymi i studiami zaocznymi, programów nauczania, obciążeń kadry naukowej.

Przedmiotem analizy były 3 Wydziały: Prawa i Administracji, Nauk Społecznych oraz Pedagogiki i Psychologii. Lista materiałów, które były przeglądane przez kontrolującego była obszerna, liczyła bowiem 100 pozycji i obejmowała najrozmaitsze dokumenty pochodzące z Wydziałów, z komisji senackich i z posiedzeń Senatu za okres od 1994 roku do 31 grudnia 1996r.

Jak wynika z ustaleń kontrolowanych zależność między pracownikiem naukowo-dydaktycznym a studentem średnio w naszym kraju wynosi 1 : 11, natomiast u nas ta średnia wynosi 9 studentów dziennych i 14, 7 studentów zaocznych na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego. Niepokojąca jest relacja między studentami dziennymi i zaocznymi na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Kończąc swoją wypowiedź Rektor stwierdził, iż nie będzie szczegółowo komentował ustaleń kontroli, ponieważ na spotkaniu z przewodniczącymi komisji senackich spróbuje zaproponować pewien program, który objąłby następny rok akademicki. Program ten obejmowałby ewentualne zmiany w naborze na studia od października 1999.

Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Krystian Roleder poinformował, że fundusz stypendialny został opracowany i rozdzielony według zasad uzgodnionych ze studentami.

Prorektor ds. nauczania prof. dr hab. Zofia Ratajczak zapoznała członków Senatu z wnioskiem Wydziału Nauk Społecznych zmierzającym w kierunku stworzenia nowej struktury międzywydziałowej - Centrum Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej. Jej zdaniem ta propozycja jest zgodna z duchem zmian w szkolnictwie wyższym, z tendencją do tworzenia nowych międzywydziałowych i międzydyscyplinarnych jednostek. W związku z pewnymi głosami dyskusyjnymi i koniecznością dookreślenia regulaminu Centrum Senat postanowił sprawę utworzenia Centrum Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej przełożyć na następne posiedzenie Senatu. W ramach spraw bieżących m. in. prorektor ds. studenckich prof. Roleder poinformował o pracach mających na celu utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. W kolejnym numerze "Gazety Uniwersyteckiej" przedstawimy szersze informacje o tej cennej inicjatywie.

Autorzy: Dariusz Rott