Nowe książki - Czerwiec 1998

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

P r a c e     n a u k o w e

KULTURA I SZTUKA. Kultura - język - edukacja. T. 2. Red. Robert M r ó z e k. Katowice 1998, schem., tab., bibliogr., summ., rez., 17 zł

PEDAGOGIKA. Słownik pedagogów polskich. Red. Wanda B o b r o w s k a-N o w a k, Danuta D r y n d a, bibliogr., 15 zł

C z a s o p i s m a

NAUKA O MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach" 1998, T. 19, nr 1. Kom. red. Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz Ł ą g i e w k a, Lucjan P a j ą k. Katowice 1998, rys., tab., bibliogr., 6 zł (kwartalnik)

ZAPOWIEDZI

Wyrósł z dobrego drzewa... Uniwersytet Śląski 1968-1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. Antoni B a r c i a k

JĘZYKOZNAWSTWO. Małgorzata K i t a: Wybieram gramatykę. T. 1 i 2

Studies in Foreign Language Learning and Teaching. Red. Janusz A r a b s k i

Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich.

T. 2. Red. Michał B l i c h a r s k i i Henryk F o n t a ń s k i

POLITOLOGIA. Ubodzy i bezdomni. Red. Piotr D o b r o w o l s k i przy współudziale Ireny M ą d r y

BIOLOGIA. Plant Cytogenetics. Red. Jolanta M a ł u s z y ń s k a