GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Uniwersytet widzi swoją przyszłość w harmonijnym rozwoju wszystkich reprezentowanych w nim kierunków nauki i sztuki. Rozwój ów winien być współmierny z realistyczną oceną potencjału naukowego i dydaktycznego reprezentowanego przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni oraz z rozpoznaniem potrzeb gospodarki i rynku pracy.

Uniwersytet jest wspólnotą uczonych, studentów oraz działającej na ich rzecz kadry administracyjnej, a zatem istnieje jako jeden organizm i jedna wewnętrznie zróżnicowana społeczność. Uniwersytet respektuje zasadę autonomii naukowej, dydaktycznej i - w określonych granicach - ekonomicznej wydziałów i innych jednostek organizacyjnych.

Rola Uniwersytetu w Regionie będzie rosła, a Uczelnia stanowiąc miejsce działalności intelektualnej i artystycznej jest zwłaszcza powołana do tego, by we współpracy z innymi instytucjami służyć społeczności.

Szczególne znaczenie przywiązujemy do następujących dziedzin działalności:

1. Badania naukowe i działalność artystyczna

 • Stymulowanie rozwoju i awansu kadry naukowej prowadzące do zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu posiadających najwyższe kategorie naukowe w ocenie KBN, oraz pełne prawa akademickie;

 • Podjęcie prac przygotowawczych i tworzenie podwalin dla utworzenia (w perspektywie 4-5 lat) nowych Wydziałów: Teologicznego oraz Zarządzania i Marketingu. Warunkiem kreowania nowych jednostek naukowo-badawczych i dydaktycznych winno być spełnianie przez nie warunków umożliwiających uzyskanie pełnych praw akademickich już w chwili ich powoływania. Uniwersytet wzbogacony o te Wydziały będzie bliższy modelowi uniwersytetu reprezentowanemu przez wiele uczelni europejskich;

 • Zintensyfikowanie starań o zewnętrzne źródła finansowania programów badawczych, w tym środków pochodzących ze źródeł międzynarodowych;

 • Kontynuowanie starań zmierzających do podniesienia rangi Biblioteki Głównej;

 • Zabieganie o poprawę stanu bazy lokalowej i materialnej Uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów i dostępu do światowej literatury naukowej;

 • Zintensyfikowanie prac nad szeroką komputeryzacją Uniwersytetu w celu stworzenia spójnego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, z odpowiednim dostępem do światowych baz danych i centrów komputerowych. Podjęcie i kontynuacja prac nad stworzeniem na Śląsku międzyuczelnianego centrum komputerów o dużej mocy obliczeniowej;

 • Wspieranie już istniejących i tworzenie warunków do powstawania szkół, centrów międzywydziałowych służących idei interdyscyplinarnych badań naukowych;

 • Współtworzenie z innymi instytucjami naukowymi Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego;

 • Rozwijanie współpracy z uczelniami w kraju i za granicą, rozszerzanie liczby programów wymian pracowników i studentów; współpraca z innymi ośrodkami badawczymi zmierzająca do współuczestnictwa we wspólnych projektach i programach badawczych;

 • Współudział w przedsięwzięciach i programach służących restrukturyzacji Regionu; uczestnictwo w programach europejskich zmierzających do stworzenia nowego modelu funkcjonowania Uniwersytetu w społeczeństwie i Regionie;

 • Wypracowanie systemu oceny jakości pracy naukowej;

 • Unowocześnienie systemu pracy Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego i poprawa jakości jego publikacji.

2. Kształcenie

 • Niezbędna jest troska o jakość oferty dydaktycznej Uniwersytetu; nie tylko jej rozszerzenie (obecnie Uniwersytet kształci na 23 kierunkach studiów), lecz także unowocześnianie programów kształcenia;

 • Stopniowe dostosowywanie wielkości naboru studentów do wymogów stawianych przez kryteria jakości kształcenia; kształtowanie właściwej proporcji studentów dziennych i zaocznych;

 • Prace nad modelem studiów doktoranckich; Poprawa warunków studiowania (poszerzenie bazy lokalowej, bibliotecznej, laboratoryjnej);

 • Zainicjowanie i rozwijanie systemu studiów indywidualnych;

 • Stworzenie systemu oceny jakości nauczania i efektywności kształcenia;

 • Stopniowe wprowadzanie systemu punktowego wedle modelu European Credit Transfer System. udział w europejskim programie Socrates;

 • Wobec zmian zachodzących w otoczeniu Uczelni konieczne jest rozszerzenie programów kształcenia ustawicznego, studiów podyplomowych i kursów umożliwiających doskonalenie lub zmianę posiadanych kwalifikacji;

 • Stworzenie modelu kształcenia w zakresie informatyki; Wypracowanie systemu finansowania działalności organów samorządu studenckiego, uczelnianych organizacji studenckich i agend kulturalnych;

 • Modyfikowanie programu pomocy materialnej dla studentów. Opracowanie zasad funkcjonowania własnego funduszu stypendialnego Uczelni;

 • Stworzenie systemu informacji o kierunkach studiów dostępnych na Uniwersytecie (kontakty z kuratoriami i szkołami średnimi, udział oraz organizowanie targów edukacyjnych);

3. Zarządzanie Uczelnią

 • Dokładanie wszelkich starań dla pozyskania większych dotacji przeznaczonych na działalność dydaktyczną, naukową i inwestycyjną Uczelni;

 • Zreorganizowanie administracji centralnej (przejście na własny rozrachunek niektórych działów, przekształcenie głównych działów w Biura skupiające rozproszone dotąd funkcje), opracowanie systemu oceny jakości jej pracy;

 • Kontynuowanie prac nad zdecentralizowanym systemem zarządzania Uniwersytetem;

 • Opracowanie nowego, odpowiadającego potrzebom Uczelni Statutu Uniwersytetu;

 • Przybliżanie Uniwersytetu władzom samorządowym i regionalnym, współpraca z miastami i podmiotami gospodarczymi Regionu;

 • Inspirowanie inicjatyw na rzecz Uczelni za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego skupiającego, między innymi, absolwentów Uczelni;

 • Powołanie jednostki ogólnouczelnianej: Archiwum Uniwersytetu Śląskiego, włączonej do sieci archiwów państwowych i dokumentującej działalność Uniwersytetu z uwzględnieniem twórczości artystycznej;

 • Przeprowadzenie rzeczowej analizy ekonomicznej stanu posiadania Uniwersytetu (obiekty socjalne, grunty, budynki). uregulowanie praw własności Uczelni do obiektów i posesji;

 • Opracowanie systemu realizowania podwyżek płac uwzględniającego ocenę jakości badań naukowych i jakości kształcenia poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni;

4. działalność na rzecz
zintegrowania Społeczności Akademickiej

 • promowanie osiągnięć i pozycji Uniwersytetu poprzez szerszą informację o nim w regionie, w Polsce i zagranicą (odpowiednie publikacje, informatory, strony internetowe, itp. ), oraz poprzez udział w krajowych i zagranicznych stowarzyszeniach uczelni (KRUP, KRASP, CRE, CBUR). Dbałość o współpracę ze środkami masowego przekazu;

 • Przyjazna współpraca ze szkołami wyższymi Regionu, uczestnictwo Uniwersytetu w pracach Regionalnej Konferencji rektorów Uczelni Akademickich;

 • Nieustawanie w wysiłkach zmierzających do tego, by tworzyć na Uniwersytecie klimat wzajemnego zaufania i życzliwości, nieodzowny dla dobrej i twórczej pracy ;

 • Stworzenie regularnych okazji do spotkań, w których grono uczonych i administratorów mogłoby wymieniać poglądy na tematy niekoniecznie związane z działalnością Uczelni. Okazje takie (np. Koncert Bożonarodzeniowy, Koncert z okazji Święta Uniwersytetu, kwartalne Wieczory Akademickie połączone z wykładami znanych osobistości) przypomniałby nam o Tomaszowej zasadzie est caritas in ratione, która winna obowiązywać w Uniwersytecie;

 • Zainicjowanie serii wydawniczej publikującej wykłady Wieczorów Akademickich i Wykłady Inauguracyjne;

 • Rozpoczęcie starań o stworzenie Klubu Uniwersyteckiego (Kawiarenka 2000);

 • Godne uczczenie Trzydziestolecia Uczelni;

Katowice, 7 kwietnia 1998 roku