Nowe książki - Marzec 2000

P R A C E     N A U K O W E

HISTORIA. Idzi P a n i c: Ostatnie lata Wielkich Moraw, bibliogr., indeks nazwisk, mapy, Zsfg., summ., 21 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Renata Ryba: "Książę Wiśniowiecki Janusz" Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej XVII wieku, indeks nazwisk, summ., rias., 14 zł

Z A P O W I E D Z I

POLITOLOGIA. Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i decentralizacji. Red. Piotr D o b r o w o l s k i

JĘZYKOZNAWSTWO. Wiesław B a n y ś: Systeme de "si" en français moderne. Esquisse d'une approache cognitive

KULTURA I SZTUKA. Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka. Materiały konferencji naukowej 19-20 XI 1998. Red. Wiesław D u d e k

NAUKI O ZIEMI. "Geographia. Studia et Dissertationes". T. 23. Red. Tadeusz S z c z y p e k

NAUKA O MATERIAŁACH. "Archiwum nauki o materiałach". T. 20, nr 4. Kom. Red. : Zbigniew B o j a r s k i, Eugeniusz G ą s i o r, Lucjan P a j ą k

* * *

POZA WYDAWNICTWEM UŚ UKAZAŁY SIĘ:

Danuta Ostaszewska, Jolanta Tambor: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.

Poezja polska. Interpretacje. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler. Katowice 2000.

Problemy środowiska i jego ochrony. Cz. 7. Red. Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ. Katowice 1999

"Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe" 1999, nr 6. Red. Naczelny: Andrzej Bisztyga

Paweł Lekszycki, Paweł Sarna: Ten i Tamten. Instytut Wydawniczy Świadectwo. Bydgoszcz 2000 (poezje naszych studentów)

Prof. zw. dr hab. Józef Pieter. Działalność i dzieła. Materiału posesyjne. Red. Józef Śliwiok. Katowice 1999

okl. 1 okl. 2 okl. 3 okl. 4
okl. 5 okl. 6 okl. 7