Przedświąteczne spotkanie na Wydziale Nauk Społecznych

ZMIANY SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ - WYZWANIA DLA PRACY SOCJALNEJ

W dniu 17 grudnia 1999 roku na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii. Tematyką seminarium były nowe wyzwania systemu pomocy społecznej w okresie wdrażania reformy administracyjnej kraju. Seminarium zainicjowało coroczny cykl spotkań, których celem będzie konfrontacja myśli naukowej i praktyki pracy socjalnej. Uczestnikami seminarium są więc nie tylko przedstawiciele świata nauki, ale także praktycy i przedstawiciele instytucji i organizacji pomocy społecznej naszego regionu.

Honorowym gościem seminarium była pani prof. zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska z Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Profesor przedstawiła wykład wprowadzający w którym zaprezentowała wyniki swoich badań nad "nową biedą" w Łodzi.

fot. 1 fot. 2

Po wykładzie odbyła się dyskusja panelowa na temat "Nowych wyzwań pomocy społecznej po reformie administracyjnej kraju". W dyskusji uczestniczyli: prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz - kierownik Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii, mgr Halina Misiewicz - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, mgr Bożena Stępień - z-ca Dytrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dr Stanisław Nitecki z Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dr Barbara Kowalczyk - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, mgr Wirginia Jeleśniańska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich. Moderatorem panelu był dr Andrzej Niesporek.

Dyskutanci zwracali uwagę zarówno na ustrojowe, jak i prawno - administracyjne uwarunkowania funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce. Akcentowali konieczność nowego spojrzenia na miejsce i rolę pomocy społecznej w procesie kształtowania podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Wielu podkreślało rolę nowocześnie rozumianej pracy socjalnej dla przeciwdziałania marginalizacji społecznej i dyskryminacji osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci oraz kobiet. Ważnymi czynnikami zmiany okazują się przyzwyczajenia, wiedza oraz umiejętności pracowników socjalnych. Wiele uwagi w dyskusji poświęcono problemom profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Odwołujący się do nowocześnie rozumianej pracy socjalnej, zawód pracownika socjalnego powinien być oparciem dla procesu przekształcania się systemu pomocy społecznej w Polsce. W trakcie dyskusji zastanawiano się również nad problemami przed jakimi stoją nowo utworzone Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W seminarium uczestniczyli studenci studiów dziennych oraz zaocznych, a także pracownicy socjalni oraz dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej województwa śląskiego. Spotkanie było również okazją do wymiany uwag na temat dotychczasowej oraz przyszłej współpracy pomiędzy Studium Pracy Socjalnej a Ośrodkami Pomocy Społecznej naszego regionu.

Spotkanie odbyło się w okresie przedświątecznym. Nastrój przedświąteczny towarzyszył seminarium, a także wystawie prac pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z Zawiercia, Chorzowa i Gorzyc. Wystawa wzbudziła żywe zainteresowanie wszystkich uczestników seminarium.

Organizator seminarium, Studium Pracy Socjalnej przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego prowadzi trzy-letnie Wyższe Zawodowe Studia Socjologiczne o specjalności praca socjalna oraz Uzupełniające Studia Magisterskie w trybie dziennym i zaocznym. Oferta dydaktyczna Studium obejmuje Podyplomowe Studia Organizacji i Pomocy Społecznej. Po otrzymaniu uprawnień z MPPS, Studium prowadzi szkolenia w zakresie specjalizacji pierwszego i drugiego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Oprócz działalności dydaktycznej nasze Studium stara się aktywnie uczestniczyć i współdziałać z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i za granicą. Rezultatem tej współpracy są liczne konferencje i spotkania organizowane przez Studium, oraz uczestnictwo naszych wykładowców w stażach i konferencjach organizowanych w kraju i zagranicą.

Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Ściśle współpracujemy z ośrodkami uniwersyteckimi w Wielkiej Brytanii (... ), Stanach Zjednoczonych (... ), Niemczech (.... ), Czechach (.. ) a obecnie również z Indiami. Efektem naszej współpracy są przygotowywane wspólnie projekty badawcze, seminaria i publikacje jak np. Community Social Action: Focus on the roles in the Voluntary Sector in Poland and USA (wydawnictwo Śląsk, 1999) wydana po owocnym spotkaniu z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi. Oprócz wymiany kadry naukowej Studium planuje poszerzenie swoich kontaktów poprzez wymianę studencką.

Nasze Studium może pochwalić się również znaczącym uczestnictwem w redagowaniu, tłumaczeniu oraz autorstwie wielu pozycji z wydawanej przez wydawnictwo Śląsk - Biblioteki Pracownika Socjalnego, z której korzystają studenci i pracownicy socjalni w całej Polsce.