W czerwcu Katowice staną się miastem, w którym swe święto obchodzić będą poloniści z całego świata, ze wszystkich kontynentów

Zbliża się święto polonistyki

Od 22 do 25 czerwca w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbędzie się, objęty honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy, VI Światowy Kongres Polonistów przebiegający pod hasłem Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Organizatorami tego niezwykle ważnego spotkania są: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Instytut Języka Polskiego im. I. Bajerowej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, zaś współorganizatorami Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN i Komitet Nauk o Kulturze PAN.

VI Światowy Kongres Polonistów to kontynuacja dotychczasowych Kongresów Polonistyki Zagranicznej (I – w Warszawie, II – w Gdańsku, III – w Poznaniu, IV – w Krakowie, V – w Opolu). Organizowany w Katowicach VI Światowy Kongres Polonistów zgromadzi blisko 400 osób. Wśród uczestników znajdą się najznamienitsze postaci: badacze, naukowcy, tłumacze, szefowie katedr i instytutów polskich z całego świata oraz z wielu ośrodków w Polsce, a także młodzi poloniści, przyszli następcy swych wielkich poprzedników.

Przez cztery dni równolegle w kilkunastu sekcjach prezentowane będą zagadnienia poświęcone badaniom polonistycznym u progu XXI wieku – wieku, który odcisnąć może piętno na dotychczasowych wizjach rozwoju tej ważnej dyscypliny naukowej. Dlatego też spotkania, dyskusje, rozważania i dylematy w międzynarodowym gronie polonistów krajowych i światowych posłużyć mają przede wszystkim obraniu właściwego kierunku transformacji polonistycznej w Polsce i licznych ośrodkach zagranicznych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z edukacją polonistyczną, problemami instytucjonalnymi polonistyk, przemianami w języku, językowym obrazom świata, historią i recepcją literatury, aspektami tłumaczeniowymi, wizjami polskimi i polonistycznymi w innych dziedzinach nauki i sztuki, w ich różnorodnych kontekstach, glottodydaktyką polonistyczną i wieloma innymi.

Problemom, ale też sukcesom i osiągnięciom polonistyk oraz polonistów z zainteresowaniem przyglądać się będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i Instytuty Polskie. Przedstawiciele tych instytucji gościć będą na Kongresie oraz wezmą aktywny udział w dyskusjach poświęconych rozlicznym wizjom i kierunkom rozwoju polonistyk. W ramach paneli eksperckich dyskusjom poddane zostaną kwestie kreowania pozytywnego wizerunku Polski i polonistyk w kraju i poza jego granicami, szans dla tej dyscypliny naukowej i zagrożeń wpływających na jej stabilność wśród innych nauk, a także różnych form integracji polonistyk krajowych i zagranicznych.

Aby jeszcze bardziej podkreślić rangę VI Światowego Kongresu Polonistów, towarzyszyć mu będą inspirujące projekty, które ostatecznie udowodnią, iż polonistyka jako nauka wciąż jeszcze ma przed sobą wiele tajemnic czekających na odkrycie, jest i wciąż może być atrakcyjna dla badaczy, studentów, pasjonatów języka, literatury i kultury.

22 czerwca odbędzie się uroczystość nadania godności doktora honoris causa prof. Marii Delaperrière, wieloletniej wykładowczyni w INALCO, wybitnej badaczce literatury zasłużonej dla związków polsko-francuskich i rozwoju nauk humanistycznych w Polsce oraz we Francji.

Tego samego dnia prof. Magdalena Popiel, przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, wręczy nagrodę im. Jana Kochanowskiego, która przyznawana jest badaczom mieszkającym i pracującym poza granicami Polski za ich wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie szeroko pojętej polonistyki (literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii).

23 czerwca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej będzie miała miejsce Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych, objęta patronatem Instytutu Książki. Będzie to spotkanie z wydawcami, przedstawicielami świata literatury, tłumaczami, twórcami, mistrzami polszczyzny – osobami i instytucjami, którym los promocji języka i literatury polskiej leży na sercu. To wyjątkowe forum będzie zatem elementem VI Światowego Kongresu Polonistów w sposób szczególny promującym czytelnictwo wśród odbiorców polskich i zagranicznych. Swą działalność zaprezentują czołowe polskie wydawnictwa, zaś uczestnicy Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych – prelegenci Kongresu, ale także zaproszeni goście, nauczyciele i wykładowcy śląskich i polskich szkół oraz uczelni, uczniowie, studenci i mieszkańcy miasta oraz regionu – będą mogli otrzymać za darmo lub nabyć za symboliczną cenę tytuły oferowane przez poszczególne wydawnictwa i redakcje. Będzie to także okazja do wymiany myśli twórczej między osobami zaangażowanymi w prace nad powstawaniem książek i czasopism a ich odbiorcami – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

24 czerwca w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w ramach wydarzeń towarzyszących Kongresowi wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny, który zaprezentuje koncert Jeden Śląsk – dwa serca: Hadyna, Kilar. Dobór repertuaru jest nieprzypadkowy i związany z promowaniem regionu, w którym odbędą się obrady Kongresu.

VI Światowy Kongres Polonistów zakończy się 25 czerwca. Dzień ten będzie nie tylko czasem podsumowań, ale i okazją na spojrzenie na polonistykę w sposób całościowy jako na dziedzinę złożoną z różnorodnych aspektów, kręgów tematycznych, obszarów zainteresowań badawczych, które składają się na złożony system tej dyscypliny, nadają jej kształt i wpływają na jej bogactwo. Poloniści z całego świata, ze wszystkich kontynentów wytyczą też dalsze swoje cele, by kształcenie polonistyczne w kraju i poza jego granicami przebiegało w sposób spójny, niezakłócony podziałem na polonistykę wewnętrzną (krajową) i zewnętrzną (zagraniczną), a dzięki pełnej integracji środowisk naukowych, dydaktycznych i ustawodawczych otworzyło się na zjawiska i tendencje współczesnego świata i dążyło do realizacji przyjętych na VI Światowym Kongresie Polonistów celów i założeń, które przyczynią się do rozkwitu polonistyki w Polsce i na arenie międzynarodowej.