Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Jakub Morawiec : Między poezją a polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Ryszard Knapek : Tropy sekularyzacji w prozie dwudziestolecia międzywojennego

FILOLOGIA KLASYCZNA. Szkice o antyku. T. 2: Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej. Red. Anna Kucz , Patrycja Matusiak

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Logopedia Silesiana”. T. 4. Red. Olga Przybyla

Piotr Rybka : Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6. Red. Joanna Przyklenk , Wioletta Wilczek

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Maciej Walczak : Греческие корни в лексическом составе русского и польского языков (семантический, словообразовательно-морфологический и стилистический аспекты)

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. „Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media” 2016, nr 1 (20): Międzynarodowe aspekty bibliotekarstwa. Red. Anna Seweryn

STUDIA O KULTURZE. Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino. Red. Małgorzata Krakowiak , Aleksandra Dębska-Kossakowska

MUZYKA. Ewa Bogdanowicz : Rytmika Emila Jaques-Dalcroze’a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

TEOLOGIA. Marek Wójtowicz : Zakład Pascala – Argumentacja i działanie

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2015. T. 15. Red. Grzegorz Odoj , Magdalena Szalbot

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura i chaos. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Red. Barbara Gutkowska , Agnieszka Nęcka

Beata Stuchlik-Surowiak : Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych” utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku

Dominik C hwolik : Rymkiewicz. Dopowiedzenia

Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2. Red. Agnieszka N ę c k a , Dariusz Nowacki , Jolanta Pasterska

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Relecturas y Nuevos Horizontes en los Estudios Hispánicos. Vol. 2: Teatro. Eds. Joanna Wilk-Racięska , Katarzyna Gutkowska-Ociepa , Marta Kobiela-Kwaśniewska

„Romanica Silesiana”. 2015, No 10. Red. nacz. Krzysztof Jarosz

Translation in Culture. Eds. Marta Mamet-Michalkiewicz , Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

KOMPARATYSTYKA LITERACKA I KULTUROWA. Aleksandra Kunce : Człowiek lokalny. Eseje umiejscowione

ĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Ewa Sławkowa : Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2

Agnieszka Piela : Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. New ways to Face and (Im)politeness. Ed. Ewa Bogdanowska-Jakubowska

Mariusz Jakosz : Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej

„Theory and Practice of Second Language Acquisition”. 2016. Vol. 2 (1). Eds. Danuta Gabryś-Barker , Adam Wojtaszek

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 24. Red. Danuta Krzyżyk

PRAWO. Anna Stawarska-Rippel : Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964). Studium historyczno-prawne

PEDAGOGIKA. Magdalena Bełza : Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)

Edukacja, kultura i sztuka – spoistość a integracja. Red. Agata Rzymełka-Frąckiewicz , Teresa Wilk

„Chowanna” 2015. T. 2 (45): Człowiek – edukacja – wartości w dobie kultury wizualnej – konteksty, dylematy, implikacje. Red. naczelna Ewa Syrek , redaktor części monograficznej Beata Mazepa-Domagała

Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby. Red. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz :

Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej. Red. Elżbieta Górnikowska-Zwolak , Wiesława Walkowska